1/2021

Téma čísla

Technologie

17. 3. 2021

Úvodník

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Úvodník

Dvě strany jedné mince

Milí čtenáři časopisu, fandové betonu, v dnešním zamyšlení se budu věnovat jevům v oblasti betonu, které vznikly a vznikají v důsledku cílů přijatých Evropskou unií, potažmo Českou republikou v souvislosti se snahou snížit do roku 2050 produkci CO2.

Téma

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Téma, Materiály a technologie

Portlandské směsné cementy – cesta k udržitelnému rozvoji

V článku je podrobně představena jedna ze základních složek pro výrobu betonu – cement. Pozornost je věnována jeho vlastnostem, environmentálním a ekonomickým aspektům jeho výroby a aktuální situaci v cementářském odvětví. Článek je součástí technické informační aktivity Svazu...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Téma, Materiály a technologie

Současný stav disponibilních zásob u využívaných ložisek stavebního kamene a štěrkopísku v ČR

Kamenivo je nerostná surovina důležitá pro národní surovinovou bezpečnost a soběstačnost. V současné době však zásob kameniva na ložiskách povolených k těžbě jednoznačně ubývá a velká část z nich se dokonce blíží ke svému dotěžení. Již teď je zřejmé, že stávající ložiska nebud...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Téma, Materiály a technologie

Beton a voda

Voda patří spolu s cementem a kamenivem k třem základní složkám, bez nichž nemůže beton vzniknout. V úvodu článku je uvedeno třídění vody používané jako záměsová voda do betonu včetně požadavků na ni kladených. Dále jsou přehledně uvedeny všechny důležité funkce vody při výrob...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 |

Popílek – aktuální stav tradiční příměsi do betonu

V úvodu článku je uveden přehled a systemizace příměsí do betonu včetně přehledu platných standardů. Dále je podrobněji popsán popílek do betonu a jeho charakteristiky včetně okrajových podmínek pro použití dle EN 206. V části o budoucnosti popílku je podrobněji popsán stav po...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Přísady do betonu na počátku 21. roku 21. století

Přísady do betonu – chemické látky, které upravují některou z vlastností čerstvého nebo ztvrdlého betonu – prošly za posledních třicet let neuvěřitelným vývojem a tento vývoj stále pokračuje. V článku je stručně zmíněna historie jejich použití, avšak hlavní pozornost je věnová...

Materiály a technologie

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Beton z recyklovaného kameniva

Jednou z možností, jak v některých konstrukcích z betonu nahradit přírodní kamenivo, kterého je nedostatek, neboť stávající lomy jsou dočerpávány a otevření nových se nedaří povolovat, může být použití kameniva recyklovaného. Dlouholetá snaha pracovníků ze společnosti ERC-TECH...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Současnost a perspektivy použití recyklovaného kameniva do betonu – poznámky a komentáře z pohledu legislativy

V úvodu článku je uveden přehled kameniva používaného do betonu, včetně definic a návazností na v současnosti platné normy. Další část je věnována otázce recyklovaného kameniva a možnostem jeho výroby opět v návaznosti na normy. V závěru je s ohledem na aktuální stav těžby pří...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Ocelárenská struska a její aktuální využití při výrobě betonu

V první části článku je stručně popsána struska vč. základního dělení na vysokopecní a ocelárenskou. V druhé části jsou představeny projekty, které aktuálně probíhají na severní Moravě a které využívají potenciál ocelárenské strusky při výrobě betonu.

Sanace a rekonstrukce

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce podzemních garáží Národního divadla v Praze

Konstrukce šestipodlažních podzemních garáží Národního divadla vykazovala již po 30 letech od své realizace závažné statické poruchy a pro zajištění dalšího provozu byla nezbytná její rekonstrukce. Po vyhodnocení variant byla realizována kompletní výměna všech stropních desek,...

Věda a výzkum

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Sekundárna ochrana pojazdných plôch hromadných podzemných garáží

V príspevku sú hodnotené agresivita prostredia hromadných podzemných garáží a možnosti sekundárnej ochrany pojazdných plôch. Prostredie hromadnej garáže je mimoriadne agresívne najmä v súvislosti s koróziou oceľovej výstuže v stropných doskách. Pasívne a aktívne štádium korózi...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles

Článek pojednává o využití alternativních zkušebních těles při zkoušce mrazuvzdornosti betonu. Důraz je kladen zejména na interpretaci a porovnání výsledků, které byly na různých zkušebních tělesech dosaženy. Pro potřeby experimentu byl vyroben větší betonový blok, který simul...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Modul pružnosti betonu

Modul pružnosti je jednou ze základních charakteristik betonu definujících jeho pružné deformace a hraje významnou roli při statickém návrhu konstrukcí. Vlivem současných trendů technologie betonu, nabízející širokou variabilitu návrhů složení betonů, dochází ke změnám nejenom...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Věda a výzkum

Experimentální vývoj kompozitní mostní konstrukce ze dřeva a UHPC

Článek prezentuje výsledky experimentálního vývoje inovativního mostního systému tvořeného trámy z lepeného lamelového dřeva spřaženými s mostovkou z prefabrikovaných panelů z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC). V článku je představen řešený mostní systém a také je popsán ex...

Poruchy betonových konstrukcí

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Poruchy betonových konstrukcí

Výbuch plynu v panelovom bytovom dome v Prešove

V decembri 2019 sa v Prešove stala tragická udalosť, ktorá dodnes rezonuje v spoločnosti. Došlo k masívnemu výbuchu plynu hromadiaceho sa v hornej časti domu 13-podlažného bodového panelového domu a následnému požiari. Tento príspevok opisuje stav jeho nosných konštrukcií po v...

Stavební konstrukce

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Stavební konstrukce

Obytný súbor Color Park v Žiline

Obytný súbor Color Park v Žiline pozostáva z ôsmich bytových domov, ktoré sú navrhnuté ako dvojice bytových domov prepojené spoločnou garážou. Tieto dvojice bytových domov sú osadené na stavebnom pozemku ako samostatne stojace bytové domy, ktoré svojím umiestnením a osadením v...

Knihy, které nás zaujaly

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Betonia: Dom dla kaźdego

Informace o knize, která se věnuje (ne)jen polským betonovým sídlištím.
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Knihy, které nás zaujaly

Designing and Constructing Prestressed Bridges

Kniha se zabývá navrhováním a výstavbou předpjatých mostů.

Aktuality

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Aktuality

Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., oslavil v plné síle a zdraví pětaosmdesáté narozeniny

Medailonek k pětaosmdesátým narozeninám českého odborníka v oboru betonových konstrukcí, především mostů, napsal pro časopis Beton vedoucí Katedry betonových a zděných konstrukcí ČVUT v Praze. Přejeme všechno nejlepší!!!