Popílek – aktuální stav tradiční příměsi do betonu

17. 3. 2021 - Technologie |

Cenosféra popílku, jejíž reálný průměr je 20 μm; stáří vzorku je 730 dní, zvětšeno 5000× (foto: Centrum materiálového výzkumu, Fakulta chemická VUT v Brně)

V úvodu článku je uveden přehled a systemizace příměsí do betonu včetně přehledu platných standardů. Dále je podrobněji popsán popílek do betonu a jeho charakteristiky včetně okrajových podmínek pro použití dle EN 206. V části o budoucnosti popílku je podrobněji popsán stav po zavedení technologií pro odstraňování oxidů dusíku ze spalin energetických zařízení spalujících uhlí (elektrárny, teplárny). Podrobněji je zmíněn výsledek systematického měření obsahu amonných iontů v popílcích a experiment pro ověření možnosti redukce jejich obsahu provzdušněním či tepelným zatížením.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Fly Ash – Current State of Traditional Concrete Additive

The paper begins by a systematic review of additives for concrete and their relevant standards.  Description and characteristics of PFA (fly ash) for concrete follow, including the limiting conditions for its use according to EN 206. Future uses of PFA are discussed, namely following the introduction of technologies for removing the NOx from the exhaust fumes of energy producing facilities burning coal (power stations, district heating plants). Detailed results from systematic measurements of contents of ammonia ions in PFAs are provided, together with an outline of an experiment which checked the potential for a reduction of their concentration by aeration or by thermal treatment.