3/2023

Téma čísla

Mosty a lávky

11. 9. 2023

Úvodník

11. 9. 2023 | Úvodník

Navrhování mostů

Most byl od nepaměti považován za mimořádnou stavbu, jejímž hlavním cílem bylo umožnit překročení překážky na dopravní cestě. Obtížnost stavby mostu po dlouhá staletí vyžadovala, aby se trasa komunikace podřídila místu, kde byla výstavba mostu nejsnadnější.

Stavební konstrukce

11. 9. 2023 | Stavební konstrukce

Štvanická lávka v Praze

V červenci letošního roku byla uvedena do provozu nová lávka pro pěší a cyklisty spojující pražské městské čtvrti Holešovice a Karlín. V článku je představen architektonický návrh a popsána nosná konstrukce. Největší pozornost je přitom věnována návrhu a realizaci segmentů z U...
11. 9. 2023 | Stavební konstrukce

Nové visuté mosty

Nové visuté mosty s mostovkou zavěšenou na vně skloněných visutých kabelech jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup výstavby. První konstrukce byla navržena pro převedení cyklistické a pěší dopravy přes řeku Bečvu.
11. 9. 2023 | Stavební konstrukce

Nadjezd přes D1 v km 24,6 u obce Kaliště

Nový nadjezd na dálnici D1 se od ostatních nadjezdů, budovaných v rámci modernizace D1, odlišuje svým konstrukčním řešením. Jedná se o integrální jednopolovou ocelobetonovou konstrukci s rozpětím 59 m. Nosná konstrukce se skládá z dvojice příhradových ocelových nosníků ze svař...
11. 9. 2023 | Stavební konstrukce

Lávka v Žamberku

V článku je popsána nová lávka pro pěší ve východočeském městě Žamberk, jež má obloukovou nosnou konstrukci se spodní mostovkou a svislými závěsy, čímž ctí architektonické řešení původního železobetonového mostu. Pozornost je věnována jak technickému řešení nové lávky, tak výs...
11. 9. 2023 | Stavební konstrukce

Semiintegrované prefabrikované mosty

Semiintegrované prefabrikované mosty realizované na slovenské dálnici v úseku Lietavská Lúčka – Višňové – Dubná Skala jsou popsány s ohledem na architektonické a konstrukční řešení a technologii výstavby. Nejvýznamnější prefabrikovaný most celkové délky 960 m, který je veden v...
11. 9. 2023 | Stavební konstrukce

Pokračující práce na estakádě VMO Rokytova na obchvatu Brna

Na již téměř dva roky probíhající stavbě estakády VMO Rokytova se výstavba nosné konstrukce zdárně blíží k posledním betonážním celkům. Celá stavba, jejíž dominantou je most přes maloměřické seřaďovací nádraží, má přispět k dokončení Velkého městského okruhu v Brně. V článku j...

Aktuality

11. 9. 2023 | Aktuality

Stavba roka 2022 na Slovensku

Každý rok vyhlasuje spoločnosť ASB Slovakia stavbu roka. Prvú cenu v kategórii Inžinierskych stavieb získala I. etapa modernizácie trate Púchov – Považská Bystrica. Úsek dĺžky cca 6 km tvorí najmä šesť objektov, ktoré sú v článku popísané.

Materiály a technologie

11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Návrh a realizace vodního chlazení na Štvanické lávce

Článek popisuje jednotlivé etapy vodního chlazení rozpletu Štvanické lávky – od návrhu, kalibrace modelu, mock-up experimentu až po konečnou realizaci.
11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Mosty z předpjatého betonu na železnici v ČR

Na železničních tratích v České republice se ve správě Správy železnic, s. o., nachází celkem 167 předpjatých betonových mostů. Nosné konstrukce těchto mostů jsou různých typů. V článku je prezentováno rozdělení předpjatých železničních mostů dle typu nosné konstrukce, podrobn...
11. 9. 2023 | Materiály a technologie

Analýza betonových spár štíhlých segmentových konstrukcí

Mostovky štíhlých betonových konstrukcí jsou často sestaveny z prefabrikovaných segmentů s betonovými spárami. Spáry jsou obvykle betonovány mezi segmenty s čely, na nichž jsou po obvodu navrženy bednicí ozuby. Příspěvek porovnává prutovou a stěnovou analýzu spár s výsledky mě...

Doktorské studium – výsledky výzkumu a vývoje

Zhodnocení stavu železobetonového obloukového mostu přes Litavu v obci Měnín

V článku je přiblížen proces komplexního zhodnocení aktuální kondice přibližně sto let starého obloukového železobetonového mostu v obci Měnín. Hodnocení bylo provedeno především na základě statických zatěžovacích zkoušek, získané výsledky byly doplněny o numerický výpočtový m...

Kombinované účinky zatížení požárem a následným výbuchem na betonové konstrukce – I. část

Kombinované účinky extrémních zatížení jsou velmi málo studované jevy především kvůli své složitosti a komplexnosti. Kombinovaný účinek požáru a v...

Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

Článek se zabývá možnostmi stanovení tzv. k-hodnoty a indexu účinnosti pro elektrárenský popílek v kombinaci s cementem CEM II/(A-S) 42,5 R. k-hodnoty byly stanoveny na základě vztahu vodního součinitele a pevnosti v tlaku cementových malt s různými množstevn...

Moderní přístup k navrhování při použití klasických metod

Příspěvek se věnuje aplikaci algoritmického modelování na vybrané klasické metody a přístupy (Relaxační metoda, ekvivalentní zatížení a hlavní napětí). S dnešními možnostmi pokročilých výpočetních programů se některé metody, postavené na základních principech mechaniky, stávaj...

Reakce a připomínky čtenářů

Krátký komentář k článku Studium vlivu druhu provzdušňovacích přísad na vlastnosti provzdušněných betonů uvedeném v č. 4/2022

Pro zajištění vývoje a obecně i výstavby železobetonových konstrukcí, které inženýrská obec ve světě užívá již více něž 150 let, je jednoznačně důležité si neustále klást otázky, jaké interakce jednotlivých složek samotného betonu mohou mít vliv na celkovou kvalitu a trvanlivo...