Současný stav disponibilních zásob u využívaných ložisek stavebního kamene a štěrkopísku v ČR

17. 3. 2021 - Technologie |

Kamenivo je nerostná surovina důležitá pro národní surovinovou bezpečnost a soběstačnost. V současné době však zásob kameniva na ložiskách povolených k těžbě jednoznačně ubývá a velká část z nich se dokonce blíží ke svému dotěžení. Již teď je zřejmé, že stávající ložiska nebudou schopna pokrýt potřebu přírodního kameniva k zabezpečení všech plánovaných staveb. V článku jsou uvedeny konkrétní údaje o počtu využívaných lokalit k těžbě stavebního kamene a štěrkopísku za rok 2019 v jednotlivých krajích a zároveň je představena analýza životnosti reálně vytěžitelných zásob v již těžených ložiskách vč. možnosti zprovoznění ložisek rezervních. V závěru jsou nastíněny způsoby, jak nedostatek přírodního kameniva řešit.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Current State of Available Reserves of Building Stone, Gravel and Sand in Active Locations in the Czech Republic

Aggregate is a mineral resource, important for security of national raw materials supply and self-sufficiency. However, at present, the reserves of aggregates in deposits which are allowed to be exploited are clearly declining and a large part of them are even approaching their exhaustion. It is already clear that existing deposits will not be able to cover the quantity of natural aggregate required for all the already planned future construction. The article presents specific data on the number of sites used for the extraction of stone and gravel in 2019 in individual regions, and it also presents an analysis of the lifetime of realistically recoverable reserves in locations already mined, including the possibility of opening up mining of reserve deposits. In conclusion, the paper outlines the ways to solve the shortage of natural aggregate.