Možnosti stanovení mrazuvzdornosti betonu s využitím alternativních zkušebních těles

Článek pojednává o využití alternativních zkušebních těles při zkoušce mrazuvzdornosti betonu. Důraz je kladen zejména na interpretaci a porovnání výsledků, které byly na různých zkušebních tělesech dosaženy. Pro potřeby experimentu byl vyroben větší betonový blok, který simuloval reálnou konstrukci. Z něj byly odebrány jádrové vývrty, z nichž bylo připraveno několik sad zkušebních těles. Současně s blokem bylo ze stejného betonu vyrobeno několik dalších sad zkušebních těles i v laboratoři. V závěru jsou kromě statistické analýzy výsledků nastíněny možnosti, jakým způsobem lze ke stanovení mrazuvzdornosti betonu v konstrukci přistupovat, a zároveň je shrnuto, jak je stanovení mrazuvzdornosti pomocí jádrových vývrtů ovlivněno.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Determining the Frost Resistance of Concrete Using Alternative Specimens

The paper deals with using alternative types of test specimens when testing the frost resistance of concrete. Emphasis is particularly given to comparison and interpretation of results obtained for different types of specimens. A large block of concrete was made to simulate a real structure. Cores were taken from the block and used to provide several sets of test specimens. Together with the block, several additional sets of specimens were made in the laboratory from the same concrete. Apart from the statistical analysis of the results, the conclusion outlines the different possible ways for assessment of frost resistance of concrete in a structure and how the use of core samples affects the results obtained.

Pojmy v tomto článku


Související články

113 Architektura | 15.10.2019 |

Tvrdoměrné zkoušení betonu – část III.

Tento článek je poslední částí plánované trilogie, která se zabývá tvrdoměrným zkoušením betonu. Je věnován především stanovení pevnosti v tlaku betonu v počátečních fázích jeho zrání, neboť při výstavbě je totiž často důležité znát aktuální hodnotu pevnosti betonu v tlaku, ob...
114 Technologie | 15.12.2019 |

Tvrdoměrné metody zkoušení betonu — příklad z praxe

V článku jsou představeny praktické zkušenosti laboratoře společnosti Kámen Zbraslav, a. s., s nedestruktivním měřením pevnosti betonu v tlaku pomocí Schmidtových tvrdoměrů.