Současnost a perspektivy použití recyklovaného kameniva do betonu – poznámky a komentáře z pohledu legislativy

17. 3. 2021 - Technologie |

V úvodu článku je uveden přehled kameniva používaného do betonu, včetně definic a návazností na v současnosti platné normy. Další část je věnována otázce recyklovaného kameniva a možnostem jeho výroby opět v návaznosti na normy. V závěru je s ohledem na aktuální stav těžby přírodních surovin akcentována nutnost zahájit diskuzi s orgány státní správy ohledně kapacity těžby přírodního kameniva pro výrobu betonu do budoucnosti a rovněž hledat možnosti k rozšíření používání recyklovaného kameniva pro tento účel.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autor

Current Situation Regarding the Use of Recycled Aggregate in Concrete and Its Future Potential – Remarks and Comments from the Legal Point of View

The introduction provides an overview of aggregates used in concrete, including definitions and links to currently valid standards. The focus is then of the issues concerning recycled aggregates and on the possibilities of their production, again in relation to standards. In the conclusion and being aware of the current state of extraction of natural raw materials, the need to start a discussion with relevant government bodies is highlighted.  It should include the future capacity for extraction of natural aggregates for concrete production and consider opportunities to expand the use of recycled aggregates.


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Beton z recyklovaného kameniva

Jednou z možností, jak v některých konstrukcích z betonu nahradit přírodní kamenivo, kterého je nedostatek, neboť stávající lomy jsou dočerpávány a otevření nových se nedaří povolovat, může být použití kameniva recyklovaného. Dlouholetá snaha pracovníků ze společnosti ERC-TECH...