Pro autory

V časopise Beton jsou publikovány články, které odpovídají tematickému zaměření časopisu:

 • podklady k článku je třeba dodat v elektronické podobě,
 • články je možné dodat v jazyce českém nebo slovenském,
 • redakce si vyhrazuje právo provést jazykovou korekturu příspěvku a příspěvek jazykově či formálně upravit.

Rešerše článků na webu eBeton

Před zpracováním článku doporučujeme autorům provést mimo jiné rešerši již publikovaných odborných příspěvků v časopise Beton. Výrazně k tomu může pomoci vyhledávání na webu ebeton.cz, díky němuž je možné vyhledat všechny doposud publikované články k danému tématu.

Recenzní řízení

Vybrané články (nejčastěji vědecké nebo rešeršní) jsou lektorovány. Recenzní řízení je anonymní. Lektor, který pochází z jiné instituce než autor, obdrží rukopis v tzv. anonymizované formě (bez informací, ze kterých by bylo možné autora určit – odkazy na granty, citace autora apod.). Autor obdrží lektorský posudek s příp. připomínkami či doporučeními lektora na doplnění. Redakce si vyhrazuje právo článek odmítnout.

Prohlášení autora

Odevzdáním článku redakci autor bere na vědomí, že dílo bude publikováno v tištěné i v elektronické podobě na webu ebeton.cz. Pokud s tím nesouhlasí, musí to výslovně sdělit.

Formát článku

 • název článku (v češtině a v angličtině) – maximálně 120 znaků včetně mezer
 • anotace (v češtině a v angličtině) – stručný a výstižný popis článku – maximálně 600 znaků včetně mezer
 • rozsah článku – články jsou standardně publikovány na třech až šesti tiskových stranách (po dohodě s redakcí jsou možné i výjimky)
 • text – cca 10 000 až 18 000 znaků včetně mezer (záleží na množství a velikosti obrazové přílohy) – v textovém editoru MS Word (prosíme nevkládat záhlaví, zápatí, skryté formátování…), větší rozsah po domluvě
 • minimální členění: úvod + vlastní text (může být dále členěn do kapitol) + závěr
 • obrazová příloha – dodat samostatně + vložit i do textového souboru, příp. uvést v textu odkaz na příslušný obr. či graf, očíslovat a popsat (název v češtině a v angličtině),
 • jedna číselná řada — tabulky v textovém editoru MS Word nebo v tabulkovém editoru MS Excel 
 • druhá číselná řada — grafy v tabulkovém editoru MS Excel nebo ve formátu PDF (aby je bylo možné editovat, především upravit velikost písma) + výkresy zjednodušené ve formátu PDF, popř. DWG (je třeba mít na paměti, že maximální šířka je cca 17 cm) + fotografie – ve formátu JPEG, PNG nebo TIFF, rozlišení minimálně 300 dpi
 • tabulka zúčastněných na projektu (jedná-li se o stavbu) – investor, architektonický návrh, projekt, generální dodavatel, dodavatel betonových konstrukcí…  – podle uvážení
 • zdroje/​použitá literatura – včetně příp. odkazů v textu
 • kontaktní údaje — jméno/​jména autorů včetně titulů, společnost, e‑mail (uvádí se za článkem) + fotografie autora/​autorů + doručovací adresa (pro zaslání autorského výtisku)