Doc. Ing. Vladislav Hrdoušek, CSc., oslavil v plné síle a zdraví pětaosmdesáté narozeniny

Doc. Vladislav Hrdoušek oslavil 1. února 2021 osmdesáté páté narozeniny.

Narodil se v Leskovicích na Českomoravské vysočině. Střední školu absolvoval v Pelhřimově a v roce 1959 ukončil Fakultu inženýrského stavitelství ČVUT v Praze. Po zkrácené základní vojenské službě nastoupil v roce 1960 na Fakultu stavební ČVUT v Praze. Celá jeho životní dráha je pevně spojena s kombinací pedagogické činnosti a praxe v oboru betonových konstrukcí, především mostů.

Souběžně s výukou na ČVUT pracoval na částečný úvazek jako projektant u Armabetonu Praha (zde navrhl např. předpjatý vazník haly pro Fakultu elektrotechnickou ČVUT v Praze, což byl počátek jeho působení v oblasti předpjatých konstrukcí; bodově podepřené stropní konstrukce loděnice v Praze-Chuchli a řadu dalších) a u IPS Praha. V roce 1964 působil jako asistent stavbyvedoucího na stavbě mostu přes Vltavu ve Zbraslavi a od té doby měl vždy blízko k realizaci staveb. Známá je také jeho činnost v místě bydliště v Černošicích, kde se podílel na výstavbě komunikací a části kanalizace.

Kandidátskou disertační práci na téma Lokální napjatost od mezilehlého kotvení předpínací výztuže obhájil v roce 1973 na Fakultě stavební ČVUT, kde v roce 1980 obhájil také habilitační práci a byl jmenován docentem pro obor betonové konstrukce a mosty. Své alma mater zůstal dosud věrný.

V letech 1982 až 1986 působil externě též na Stavební fakultě TU v Košicích a v letech 1996 až 1998 na Katedře dopravní infrastruktury Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice. Má dlouhodobé odborné kontakty i s VUT v Brně a TU Dresden.

Pro výuku oboru konstrukce a dopravní stavby zpracoval na FSv ČVUT v Praze a TU v Košicích mnohá vysokoškolská skripta o betonových mostech. Pro průmyslové školy připravil s kolektivem autorů publikaci Inženýrské stavby. V roce 1992 získal autorizaci v oboru mosty a inženýrské konstrukce ČKAIT, kde byl několik let předsedou zkušební komise a dodnes je jejím členem. V roce 2000 získal oprávnění pro průzkum a diagnostiku mostů Odboru pozemních komunikací MD ČR.

V průběhu let se podílel na statickém řešení železničního mostu v Margecanech, lávky pro pěší přes řeku Torysu v Prešově, dálničního mostu přes Sedlický potok (ve spolupráci s Inženýrskými stavbami Košice a VPÚ Praha) a také na typizaci železničních prefabrikovaných mostů z předem předpjatého betonu (se SUDOP Praha a ŽS Bratislava) a silničních mostů (s Doprastavem Bratislava). Účastnil se vývoje spřažených ocelobetonových mostů, které byly realizovány v Jirkově a v Rokytnici nad Jizerou (ve spolupráci s VUIS Bratislava, Vítkovicemi (pobočkou Brno), s IPS Praha a Katedrou ocelových konstrukcí FSv ČVUT).

Společně s ÚNMZ a MD ČR spolupracoval na přípravě řady norem (od názvosloví až po navrhování a posuzování stávajících konstrukcí) a technických předpisů. Jako člen Technické normalizační komise 36 a předseda subkomise Betonové mosty připravil převzetí počáteční evropské normy pro navrhování betonových mostů a podílel se na školení k této normě. Své zkušenosti uplatňoval při spolupráci s ŘSD, SŽDC, SFDI ČR, MD ČR a MPO ČR a na projektech GAČR. Organizační schopnosti zase uplatnil při přípravě US Bridge Conference 1995 a CONCON 1996 a 1998.

ČVUT v Praze ocenilo jeho pedagogickou činnost udělením medaile ČVUT, Cenou rektora ČVUT a Šolínovou medailí. Je čestným členem České betonářské společnosti a České komory autorizovaných inženýrů a techniků. Správní rada Sdružení pro sanace betonových konstrukcí mu udělila titul Významná osobnost v oboru sanací betonových konstrukcí.

Celoživotní práce doc. Hrdouška prokazuje jeho širokou a otevřenou odbornou orientaci. Kromě shora uvedeného přehledu odborné práce nelze opomenout ani poradenskou činnost a konzultace, které velmi ochotně a nezištně poskytoval a dosud poskytuje bez ohledu na to, odkud tyto požadavky přicházejí.

Doc. Vladislav Hrdoušek zasvětil celý svůj život svému oboru. Vyniká širokým přehledem, obrovskými praktickými zkušenostmi, smyslem pro konstrukci podloženým hlubokými teoretickými znalostmi a současně přátelskou povahou, vlídným vystupováním a ochotou vždy si najít čas pro odborné rady a milé rozmluvy nejen pracovního charakteru.

K významnému životnímu jubileu, kterého se Vladislav Hrdoušek dožívá, mu přejeme do dalších let zejména pevné zdraví a stále neutuchající přísun optimismu a životní pohody, které přenáší i na své okolí.

Autor