Obytný súbor Color Park v Žiline

Obytný súbor Color Park v Žiline pozostáva z ôsmich bytových domov, ktoré sú navrhnuté ako dvojice bytových domov prepojené spoločnou garážou. Tieto dvojice bytových domov sú osadené na stavebnom pozemku ako samostatne stojace bytové domy, ktoré svojím umiestnením a osadením vytvárajú perspektívu pre nové možnosti bývania a rekreácie, či už v okolí samotných bytových domov, ale aj v blízko dostupnej prírode a centre mesta Žilina. Príspevok popisuje konštrukciu dvoch bytových domov a zameriava sa na popis základných dimenzií a parametrov nosnej konštrukcie.

InvestorZelené Vlčince, s. r .o.
Generálny projektantGAŽO architekti s. r. o.
StatikaBoček & Partners (Boček, s. r. o.)
Zhotoviteľ hrubej stavbyRBR ing, s. r. o.
Realizácia objektujún 2019 – júl 2020

Obytný súbor Color Park sa nachádza v mestskej časti Žilina-Vlčince na mieste, kde bola ešte donedávna postavená Základná škola Moskovská, ktorá bola dlhú dobu uzavretá a nevyužívaná. Objekt základnej školy bol úplne odstránený a bude ho nahrádzať práve obytný súbor s prislúchajúcimi zelenými plochami. Obytný súbor ohraničujú ulice Bulharská, Moskovská a Obežná. Z obytného súboru sú blízko dostupné rekreačné oblasti ako Vodné dielo Žilina (cca 5 min pešo), Lesopark Žilina (cca 10 min pešo), historické centrum mesta Žilina (cca 20 min pešo), pohorie Malej Fatry (cca 15 min autom), ďalej sú blízko dostupné aj objekty občianskej vybavenosti ako obchody, školy, úrady a verejné stravovanie. Existujúca zástavba v okolí obytného súboru je tvorená prevažne šesť- až sedempodlažnými budovami.

Osadenie objektu je riešené na stavebnom pozemku prevažne rovinatého charakteru, nepravidelného pôdorysného tvaru o rozlohe 31 366 m2. Podložie je tvorené terciérnymi horninami paleogénneho veku (Vnútrokarpatský paleogén – Žilinská kotlina), ktoré sú prekryté kvartérnymi sedimentami zastúpenými fluviálnymi sedimentami – terasovými štrkmi, nad ktorými sa nachádza vrstva terasových ílov. Hladina podzemnej vody je závislá na atmosférických zrážkach a vzhľadom na vysokú priepustnosť štrkov má voľný charakter.

Návrh konštrukcie bol robený vo výpočtovom MKP programe na 3D statickú a dynamickú analýzu nosných konštrukcií. Samotná nosná konštrukcia bola taktiež kontrolovaná aj množstvom tzv. ručných výpočtov slúžiacich na kontrolu kritických detailov. Všetky výkresy výstuže a výkresy tvarov boli namodelované pomocou 3D BIM softvéru Allplan, ktorý umožnil eliminovať kolízie výstuže a zvýšil výkonnosť a prehľadnosť na projekte.

Priečny rez bytovými domami 7 + 8

Objektová skladba

Riešený obytný súbor bude pozostávať z ôsmich bytových domov s ôsmimi nadzemnými podlažiami a jedným podzemným podlažím. Momentálne je dokončená výstavba prvých dvoch bytových domov a ďalej bude pokračovať realizácia zvyšných šiestich, vždy vo dvojiciach.

Základnými nosnými prvkami v riešenom objekte sú železobetónové steny, dosky, stĺpy a prievlaky. V 1. PP a 1. NP je nosný systém objektu prispôsobený otvorenej dispozícii a tvoria ho prevažne železobetónové stĺpy a stužujúce steny komunikačného jadra. V 2. až 8. NP je nosný systém objektu navrhnutý ako priečny nosný systém so stužujúcimi stenami.

Základové konštrukcie a spodná stavba

Základovú konštrukciu tvoria veľkopriemerové pilóty Ø 600 a 900 mm, na ktorých sú roznášacie hlavice pilót rozmerov 900 × 1 200 mm, resp. 1 200 × 1 200 mm. Prepojenie medzi hlavicami tvorí železobetónová roznášacia základová doska hrúbky 300 mm. Celá spodná stavba vrátane základových konštrukcií je dodatočne izolovaná pomocou hydroizolácie na asfaltovej báze. Použitá trieda betónu pre základové konštrukcie je C30/37 — XC2(SK) — Cl 0,4 — Dmax 22 — S3. Zhotoviteľ stavby požadoval nasadiť pri výstavbe objektu dva vežové žeriavy, ktoré sú umiestnené mimo realizované objekty, takže ich poloha neovplyvňuje konštrukciu realizovaných objektov.

Nakoľko sa jedná o celkom rozsiahlu konštrukciu v rámci spodnej stavby, bola konštrukcia rozdelená na pracovné zábery. Napriek tomu že sa nejedná o vodonepriepustnú konštrukciu, odporúčalo sa použiť postup výstavby spodnej stavby tak, aby sa zabránilo vzniku skorých trhlín v betóne počas hydratácie betónu, a to výstavbou umožňujúcou premiestnenie pracovného záberu konštrukcie v dvoch na seba kolmých smeroch.

3D model konštrukcie pre výkresy tvaru

Zvislý nosný systém objektov v podzemnom podlaží je kombinovaný stĺpový systém so stenami stužujúcich jadier hrúbky 150 až 200 mm. Pevnostná trieda betónu stĺpov s rozmermi 1 000 × 400 mm použitých v podzemných podlažiach je C30/37 — XC2(SK) — Cl 0,4 — Dmax 16 — S3. Stropná doska nad prvým podzemným podlažím je lokálne podopretá stropná doska hrúbky 250 mm.

Zvislý nosný systém objektov na prvom nadzemnom podlaží je tvorený podobne ako na 1. PP stĺpmi a stenami stužujúcich jadier, stropná doska nad 1. NP je však navrhnutá ako spojitá, keďže je v priečnom smere podopieraná masívnymi prievlakmi rozmerov 500 × 750 mm. Tieto prievlaky slúžia ako tiahla v pätách priečnych železobetónových stien, ktoré začínajú na 2. NP, pretože v miestach napojenia stien 2. NP na stĺpy 1. NP vznikali oblasti, v ktorých dochádzalo ku obrovskému toku zvislých síl a šmykových napätí. Vo vyšších podlažiach (3. NP a vyššie) sa nosný systém objektu už nemenil.

Nosný systém hornej stavby

Hrúbka stropných dosiek všetkých nadzemných podlaží je optimalizovaná na 250 mm pri efektívnych rozponoch dosiek 7 800 až 8 100 mm a bola posudzovaná ako spojitá 7‑poľová doska. Použitá hrúbka stien bola 150 až 200 mm. Významným zásahom do návrhu konštrukcie objektu bolo ustúpenie najvyššieho podlažia o jeden vonkajší osový trakt z každej strany, čím na najvyššom podlaží vzniknú veľké terasy.

Schodiská v objekte sú monolitické železobetónové (s výnimkou niektorých krátkych alebo zakrivených schodísk), tvarovo sú riešené ako jednoramenné.

Zaujímavým detailom v rámci tohto objektu bolo aj riešenie osadenia balkónových dosiek pomocou isokorbov. Keďže vyloženie balkónov presahovalo 2 m, dochádzalo v balkónových doskách k nadmerným deformáciám. Pre vyriešenie takéhoto problému by bolo potrebné buď zmenšiť vyloženie balkónovej dosky, alebo navrhnúť ekonomicky nevýhodnejšie riešenie. Na zníženie deformácie balkónovej dosky sa preto využili aj atiky balkónov. Tieto boli na zvislú nosnú konštrukciu napojené pomocou prvkov pre prerušenie tepelného mostu, pričom ich výstuž sa navliekala na zvislú výstuž stien a stĺpov. Z toho vyplynula požiadavka na veľmi presnú inštaláciu niektorých prútov zvislej nosnej výstuže. Samotné balkónové dosky vrátane železobetónových parapetov sú zhotovované ako monolitické kvôli náročnosti detailov osadenia a aj rozmerom balkónových dosiek.

Závery

Príspevok v krátkosti prezentuje popis obytného súboru Color Park v Žiline. Objekt je navrhnutý ako monolitická dosko-stenová železobetónová konštrukcia.  Využitie 3D BIM návrhu v programe Allplan umožnilo riešiť komplikované miesta kolízií výstuže a tvarov nosných prvkov v predstihu. Aktuálne sú dokončené bytové domy 7 + 8 a pripravuje sa výstavba ďalších.

Dokončovacie práce objektu 7 + 8 

 

Táto práca vznikla s podporou výskumného projektu VEGA 1/0522/20 Nelineárna analýza betónových konštrukcií vystužených betonárskou, predpínacou výstužou a FRP.

 

Literatúra

[1]          STN EN 1992 – 1‑1. Navrhovanie betónových konštrukcií. Časť 1 – 1: Všeobecné pravidlá a pravidlá pre pozemné stavby. Bratislava, 2006.

[2]          Zelené Vlčince [online]. Dostupné z: zelenevlcince.sk

[3]          gažoarchitekti [online]. Dostupné z: gazo-architekti.sk

Autoři

Residental Complex Color Park in Žilina

Residential complex Color Park in Žilina consist of eight apartment buildings. They are designed as pairs of apartment buildings, connected by a shared garage block. The pairs are positioned on the building site with adequate separations, offering a potential for additional housing and recreation facilities in the vicinity of the apartment buildings and also in the nearby accessible natural environment and the city centre of Žilina. The paper describes the construction of two apartment buildings and focuses on basic dimensions and parameters of the load-bearing structures.

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre

Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre pozostáva zo siedmych blokov, ktoré navzájom vytvárajú jeden ucelený súbor. Po ukončení výstavby sa nový objekt stane významným prvkom v existujúcej zástavbe mesta Nitra. Príspevok popisuje konštrukciu a zameriava sa na popis základných dimenz...