Obytný súbor Color Park v Žiline

Obytný súbor Color Park v Žiline pozostáva z ôsmich bytových domov, ktoré sú navrhnuté ako dvojice bytových domov prepojené spoločnou garážou. Tieto dvojice bytových domov sú osadené na stavebnom pozemku ako samostatne stojace bytové domy, ktoré svojím umiestnením a osadením vytvárajú perspektívu pre nové možnosti bývania a rekreácie, či už v okolí samotných bytových domov, ale aj v blízko dostupnej prírode a centre mesta Žilina. Príspevok popisuje konštrukciu dvoch bytových domov a zameriava sa na popis základných dimenzií a parametrov nosnej konštrukcie.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Residental Complex Color Park in Žilina

Residential complex Color Park in Žilina consist of eight apartment buildings. They are designed as pairs of apartment buildings, connected by a shared garage block. The pairs are positioned on the building site with adequate separations, offering a potential for additional housing and recreation facilities in the vicinity of the apartment buildings and also in the nearby accessible natural environment and the city centre of Žilina. The paper describes the construction of two apartment buildings and focuses on basic dimensions and parameters of the load-bearing structures.

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre

Polyfunkčný komplex Tabáň v Nitre pozostáva zo siedmych blokov, ktoré navzájom vytvárajú jeden ucelený súbor. Po ukončení výstavby sa nový objekt stane významným prvkom v existujúcej zástavbe mesta Nitra. Príspevok popisuje konštrukciu a zameriava sa na popis základných dimenz...