Doktorské studium – výsledky výzkumu a vývoje

Kombinovaný účinek zatížení požárem a následným výbuchem na betonové konstrukce — II. část

V článku je popsán experiment, při němž byly betonové prvky vystaveny vysoké působící teplotě a následně výbuchu, a také numerická simulac...

Možnosti stanovení k‑hodnoty pro elektrárenský popílek

Článek se zabývá možnostmi stanovení tzv. k-hodnoty a indexu účinnosti pro elektrárenský popílek v kombinaci s cementem CEM II/(A-S) 42,5 R. k-hodnoty byly stanoveny na základě vztahu vodního součinitele a pevnosti v tlaku cementových malt s různými množstevn...

Moderní přístup k navrhování při použití klasických metod

Příspěvek se věnuje aplikaci algoritmického modelování na vybrané klasické metody a přístupy (Relaxační metoda, ekvivalentní zatížení a hlavní napětí). S dnešními možnostmi pokročilých výpočetních programů se některé metody, postavené na základních principech mechaniky, stávaj...

Kombinované účinky zatížení požárem a následným výbuchem na betonové konstrukce – I. část

Kombinované účinky extrémních zatížení jsou velmi málo studované jevy především kvůli své složitosti a komplexnosti. Kombinovaný účinek požáru a v...

Zhodnocení stavu železobetonového obloukového mostu přes Litavu v obci Měnín

V článku je přiblížen proces komplexního zhodnocení aktuální kondice přibližně sto let starého obloukového železobetonového mostu v obci Měnín. Hodnocení bylo provedeno především na základě statických zatěžovacích zkoušek, získané výsledky byly doplněny o numerický výpočtový m...