Upravit

Výkresy » Tutorial

Pomůcka pro TEPELNĚ TECHNICKÉ POSOUZENÍ KONSTRUKCE

logo FAST VUT v Brně

vyrobeno společně s FAKULTOU STAVEBNÍ VUT v Brně

Tutoriál - Detail nároží stěn

Zde uvedený webový katalog je určen jako základní podklad pro projektanty zpracovávající stavebně fyzikální řešení konstrukčních detailů.

Prezentované detaily nelze využít jako konečné řešení pro dokumentaci jednotlivých staveb, ale je nutné, aby vždy odborníci na stavební fyziku zpracovali teplotně-velikostní posouzení vybraných detailů na základě přesně definovaných materiálových charakteristik (jako jsou tepelná vodivost a součinitel difúze).

Na níže vybraném detailu je ukázaná problematika správného návrhu kritického detailu.

tutorial 1

Skladba konstrukce

 

1. V prvním případě je detail řešen se zateplovacím systémem systémovou omítkou ETICS.

posouzení detailu

Tutorial_detail 1_1

Tutorial_detail 1_2

 

 

2. V druhém případě je použita nesystémová omítka s vyšším difuzním odporem a tím je zapříčiněn vznik kondenzační oblasti v kritickém místě.

posouzení detailu

 

Tutorial_detail 2_1

Tutorial_detail 2_2

Proto je důležité, aby detaily uvedené na tomto webu byly vždy využity jako vodítko pro zpracování individuálních detailů s přesně definovanými materiály!

 

3. Další imperfekce vstupující do posouzení mohou být tvarové deformace konstrukcí a vznik netěsných oblastí, které jsou běžně idealizovány do zcela ortogonálních oblastí.

 

tutorial poruchy

 

Varianty stavebního prvku