Betonování v zimě

Betonování za nízkých teplot, nebo dokonce teplot pod bodem mrazu je ovlivněno tím, že při teplotách pod +5 °C se hydratace cementu zpomaluje a při teplotách pod bodem mrazu se prakticky zastavuje.

ČSN EN 206 – 1+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda v čl. 5.2.9 uvádí, že teplota čerstvého betonu v době dodávání nesmí být menší než +5 °C.

ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí v článku 8.2.5 říká, že teplota povrchu betonu nesmí klesnout pod 0 °C a že beton musí být chráněn před zmrznutím.

Opatření při betonování v zimě

Princip opatření při betonáži za nízkých teplot je jednoduchý: jde o to zabránit promrznutí betonu po nezbytně dlouhou dobu, a tím eliminovat nevratné poškození jeho povrchu a vnitřní struktury v době tuhnutí a tvrdnutí následkem objemových změn mrznoucí vody. Volba vhodného opatření/​​ošetřování betonu závisí zejména na:

 • intenzitě mrazu,
 • intenzitě větru,
 • intenzitě deště/​sněžení,
 • tvaru a objemu betonované konstrukce,
 • kombinaci uvedených vlivů.

Pro zmírnění nebo eliminaci nepříznivých účinků nízkých teplot můžeme přistoupit k:

zajištění dostatečné teploty čerstvého betonu při výrobě a při jeho dopravě:

 • ohřevem záměsové vody,
 • ohřevem kameniva (je-li to v možnostech konkrétní betonárny).

zajištění dostatečné teploty betonu po nezbytně dlouhou dobu v průběhu jeho tuhnutí a tvrdnutí — v chladném období roku či ve dnech s teplotami pod bodem mrazu volit takové složení betonu, které zajistí dostatečný vývin vlastního hydratačního tepla eliminujícího negativní dopad nízké teploty okolí:

 • pro výrobu betonu použít cementy s vyšším obsahem slínku (CEM I, CEM II/A‑B), nebo
 • pro výrobu betonu použít cementy s rychlým náběhem počátečních pevností (označují se písmenem R),
 • použít přísady urychlující tuhnutí a tvrdnutí betonu.

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění — pasivní:

 • zakrytí konstrukce (fólií, tepelněizolačními deskami či rohožemi apod.).

zajištění teploty betonu při tuhnutí a tvrdnutí v bednění — aktivní:

 • zaplachtování části konstrukce nebo objektu plachtami a vhánění horkého vzduchu do prostoru pod nimi,
 • elektroohřev betonu uloženého v bednění. Elektroohřev betonu se provádí pomocí izolovaného topného vodiče, který je napájený bezpečným napětím z transformátoru. Vodič zůstane ztracený v konstrukci.
Betonování v zimě