Hmotnost betonu

Objemová hmotnost betonu (density of concrete)

Hmotnost (objemová) betonu může nabývat hodnot od cca 400 kg/​m3 do cca 6000 kg/​m3. Výslednou hmotnost nejvíce ovlivňuje volba kameniva a popřípadě speciální zpěňující přísady.

Betony s objemovou hmotností menší než 1000 kg/​m3 plavou na vodě. Většinou se používají na nenosné konstrukce — spádové, vyrovnávací a izolační vrstvy. Mají lepší tepelně-izolační vlastnosti než běžný beton.

Nejběžnější objemová hmotnost betonu je mezi 2000 — 2500 kg/​m3.

Betony s vysokou objemovou hmotností se nejčastěji používají na stínící konstrukce v provozech s některým druhem záření (radiologická oddělení v nemocnicích, výzkumných ústavech apod.). Výroba těžkých betonů vyžaduje speciální postupy při výrobě, dopravě a zpracování. Speciálně musí být připraveno i bednění. ČSN EN 206+A2 rozděluje betony podle objemové hmotnosti na:

Lehký beton

Lehký beton má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 800 kg/​m3 a menší než 2000 kg/​m3. Je vyráběn zcela nebo jen zčásti z pórovitého kameniva.

Obyčejný beton

Beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 2000 kg/​m3, ale nepřevyšující 2600 kg/​m3.

Těžký beton

Beton, který má po vysušení v sušárně objemovou hmotnost větší než 2600 kg/​m3.

Objemovou hmotností betonu je nejčastěji myšlena objemová hmotnost ztvrdlého betonu po vysušení . Měřením objemové hmotnosti ztvrdlého betonu se věnuje norma ČSN EN 12390 – 7. Měří se i objemová hmotnost čerstvého betonu. Zkoušením objemové hmotnosti čerstvého betonu se zabývá norma ČSN EN 12350 – 6.

14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Těžké betony a speciální stínící betony

Beton je výborným materiálem pro ochranu před účinky ionizujícího záření. Vlastnosti betonu lze vhodně modifikovat podle výběru použitého kameniva, jak proti záření gama, tak proti neutronovému záření.