Stupeň vlivu prostředí

Podle normy ČSN EN 206+A1 se klasifikační třídy betonu určují podle podmínek prostředí, ve kterých je beton umístěn.

Prostředím rozumíme v této souvislosti fyzikální, chemické  nebo mechanické vlivy, kterým je beton vystaven, a které působí na beton nebo na výztuž uloženou v betonu, které se nerespektují jako zatížení při navrhování.

stupně vlivu prostředí jsou:

Odkazy: