2/2020

Téma čísla

Technologie

15. 4. 2020

Úvodník

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Úvodník

Jak je na tom vláknobeton

Vážení a milí čtenáři časopisu Beton, jsem rád, že jste si našli čas na přečtení tohoto čísla věnovaného převážně vláknobetonu, a tím se i na chvíli oprostili od jednoho z největších problémů posledních dní, který se jmenuje SARS-CoV-2. Tento virus se stal opravdovou mediální...

Téma

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Téma, Aktuality

Ozvěny Workshopu Fibre Concrete 2019

Článek informuje o setkání s názvem Workshop Fibre Concrete 2019, na kterém byl rekapitulován vývoj vláknobetonu v ČR od jeho počátků a byla diskutována jeho současnost v oblasti návrhu složení, identifikace vlastností a navrhování konstrukcí a konstrukčních prvků. Na wor...

Software

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Software

Implementace návrhových norem pro vláknobeton vyztužený ocelovými drátky do výpočetního softwaru

V současné době není vláknobeton vyztužený ocelovými drátky zahrnut v aktuálně platném znění Eurokódu 2 [1]. Existuje však několik standardů a doporučení pro navrhování a posouzení konstrukcí z tohoto materiálu, z nichž nejrozšířenějším je německá směrnice DAfStb [2]. Firma Be...

Věda a výzkum

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Porovnání výbuchové odolnosti dvou UHPFRC směsí s běžně používanými betony na základě typu porušení

Článek popisuje výsledky z experimentálního programu, který byl proveden Fakultou stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Lafarge Holcim Centre de Recherche. Během experimentu byly dvě patentované směsi UHPFRC testovány na výbuchovou odolnost při kontaktním a blízkém výbuchu. Bě...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Odolnost sendvičových betonových desek proti výbuchu

Odolnost běžného betonu proti výbuchu je známa řadu let, ale odolnost drátkobetonu, nebo dokonce vysokohodnotných betonů je nové téma s velkou budoucností, protože ztužení cementové struktury ocelovými vlákny významně ovlivňuje lomové vlastnosti materiálu. V článku jsou prezen...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Experimentální ověření funkčnosti ponorného mola z vláknobetonu

Betonová mola jsou obvykle vyplněna plovoucím materiálem, který je nadnáší po celou dobu životnosti. Systém popsaný v tomto článku je inovativní v tom smyslu, že plutí mola zajišťují vzduchové vaky, které mohou být vypuštěny, a celý systém pak klesne ke dnu řeky. To může být u...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Návrh a výroba modelu mostu inspirovaného origami

Cílem článku je nastínit problematiku konstrukcí inspirovaných uměním origami a popsat proces návrhu a realizace modelu takovéto konstrukce. Nejdříve je popsána problematika origami obecně, poté je rozebráno současné směřování výzkumu a využití origami konstrukcí a nakonec je...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Provzdušnění betonu jako alternativa k polypropylenovým vláknům a jeho vliv na pevnost v tlaku běžného betonu vystaveného působení vysokých teplot

Ačkoliv již bylo provedeno mnoho studií zabývajících se mechanickými vlastnostmi betonu vystaveného působení vysokých teplot, pouze několik z nich se věnovalo betonu provzdušněnému. V tomto článku jsou prezentovány výsledky experimentální studie zaměřené na vliv provzdušnění n...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Spriahnuté steny pre vodonepriepustné betónové konštrukcie

Obvodové prvky vodonepriepustných betónových konštrukcií musia spĺňať nielen nosnú funkciu, ale musia byť aj vodonepriepustné. Spriahnuté železobetónové obvodové steny vodonepriepustných betónových konštrukcií sa začali používať v Nemecku v 90. rokoch 20. storočia. Vzhľadom na...

Materiály a technologie

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Materiály a technologie

Zdokonolené návrhové metody pro drátkobeton a nová metodologie okamžité kontroly kvality

Drátkobeton je materiál, který pokročil od menších aplikací až k použití v konstrukcích. Rozvoj v používání drátkobetonu je mimo jiné umožněn neustálým zdokonalováním vlastností drátků. V oblasti předpisů pro navrhování vývoj pokročil od návrhových doporučení ke stavebním norm...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Materiály a technologie

Využitie technológie predpätého betónu v stropných konštrukciách

Predpäté stropné konštrukcie sa v zahraničí navrhujú už niekoľko desiatok rokov a sú značne rozšírené. Vnesenie predpätia do stropných dosiek umožňuje navrhovať subtílne konštrukcie pri zabezpečení požiadaviek na medzné stavy únosnosti a používateľnosti. V úvode článku sú popí...

Aktuality

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Aktuality

Průvodce betonářskou normou

Svaz výrobců betonu ČR připravil již čtvrtou aktualizaci informačního letáku Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206+A1 obsahující i základní informace z ČSN P 73 2404, doplňkové normy platné jen v ČR. Leták je přílohou k tomuto číslu časopisu.
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Aktuality

Za prof. Ing. Václavem Novákem, DrSc.

Dne 9. února 2020 zemřel prof. Ing. Václav Novák, DrSc.
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Aktuality

Stavební průmysl ve Střední Evropě

Ve dnech 12. a 13. února se ve Varšavě konala konference ICCX Central Europe. V úvodní přednášce Szymon Jungiewicz, zástupce analytické společnosti PMR Market Experts, zhodnotil stav ve stavebním průmyslu visegrádských zemí a Rumunska. Vybrané údaje se týkají období od roku 20...