Experimentální ověření funkčnosti ponorného mola z vláknobetonu

Betonová mola jsou obvykle vyplněna plovoucím materiálem, který je nadnáší po celou dobu životnosti. Systém popsaný v tomto článku je inovativní v tom smyslu, že plutí mola zajišťují vzduchové vaky, které mohou být vypuštěny, a celý systém pak klesne ke dnu řeky. To může být užitečné zejména v případě povodňového nebezpečí, kdy nebude nutné přepravovat mola do bezpečného přístavu. Díky snadnému modulárnímu propojení mohou být mola instalována v různých skupinách. Tento článek stručně popisuje návrh vláknobetonového mola a dalších podpůrných konstrukcí, které jsou nezbytné pro správnou funkci systému, a výsledky experimentů, které prokázaly, že je systém proveditelný.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

Experimental Verification of Functionality of Submersible Piers Made of Fibre-Reinforced Concrete

Usual types of concrete piers are filled with floating material, which supports the pier for the whole lifetime. The system of piers described in this article is innovative, because it is supported by an air bag, which can be deflated and then the whole system sinks down to the bottom of the river. This can be helpful mainly in case of danger of floods, because there will be no need to transport the piers to a secure dock. Piers are designed for easy modular connection in various groups. This article briefly describes the design of fibre-reinforced concrete pier and other support constructions which are necessary for the correct function of the system and contains the description and results of the experiments that have proven the system to be feasible.

 


Související články

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Odolnost sendvičových betonových desek proti výbuchu

Odolnost běžného betonu proti výbuchu je známa řadu let, ale odolnost drátkobetonu, nebo dokonce vysokohodnotných betonů je nové téma s velkou budoucností, protože ztužení cementové struktury ocelovými vlákny významně ovlivňuje lomové vlastnosti materiálu. V článku jsou prezen...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Věda a výzkum

Porovnání výbuchové odolnosti dvou UHPFRC směsí s běžně používanými betony na základě typu porušení

Článek popisuje výsledky z experimentálního programu, který byl proveden Fakultou stavební ČVUT v Praze ve spolupráci s Lafarge Holcim Centre de Recherche. Během experimentu byly dvě patentované směsi UHPFRC testovány na výbuchovou odolnost při kontaktním a blízkém výbuchu. Bě...