Průvodce betonářskou normou

15. 4. 2020 - Technologie | | Stáhnout článek v PDF

Svaz výrobců betonu ČR připravil již čtvrtou aktualizaci informačního letáku Průvodce betonářskou normou ČSN EN 206+A1 obsahující i základní informace z ČSN P 73 2404, doplňkové normy platné jen v ČR. Leták je přílohou k tomuto číslu časopisu.

Důvody aktualizace

Předchozí informační leták byl vydán v roce 2011 a již pozbyl svoji aktuálnost. Norma ČSN EN 206 – 1 byla v roce 2014 nahrazena novou normou ČSN EN 206. V současnosti platí v ČR norma ČSN EN 260+A1:2018, národní úpravy jsou pak obsaženy v ČSN P 73 2404.

Zásadními změnami v novém systému betonářské normy byly zejména tyto skutečnosti:

 • zahrnutí samozhutnitelných betonů ze zrušené  EN 206 – 9,
 • zrušení kategorie tzv „vysokopevnostních betonů“ (dříve beton s pevností vyšší než C50/60),
 • zavedení koncepce k‑hodnoty pro vysokopecní granulovanou strusku a úprava koncepce k‑hodnoty pro popílek,
 • stanovení zásad pro použití vláken do betonu,
 • doporučení pro použití hrubého recyklovaného kameniva,
 • doplnění požadavků na specifikaci betonu pro speciální geotechnické práce.

Změny oproti předchozím verzím

Byla redukována textová část, určená původně pro lepší orientaci v novém konceptu evropského výrobkového standardu pro beton po zrušení zažité ČSN 73 2401. Do

letáku byly doplněny všechny údaje potřebné pro specifikaci základních požadavků na beton podle článku 6.2 normy ČSN EN 206+A1 a ČSN P 73 2404.

Leták byl doplněn o:

 • systemizace betonu podle objemové hmotnosti (lehký, obyčejný, těžký),
 • pevnostní třídy lehkého betonu,
 • parametry pro stanovení maximální velikosti kameniva Dmax, dle ČSN EN 1992 – 1‑1,
 • klasifikaci konzistencí samozhutnitelných betonů
 • nejkratší dobu ošetřování betonu plně v souladu s ČSN EN 13670.

Jak leták používat

Jak bylo předesláno, leták slouží především jako pomůcka pro správnou specifikaci požadovaného betonu. Při specifikaci lze zjednodušeně postupovat následovně:

 1. Zvolit požadovaný typ betonu (lehký, obyčejný nebo těžký).
 2. Předepsat vlastnosti dle tabulek specifikace pro jednotlivé typy:
  • pevnostní třída dle tabulky T1 nebo T1L (lehký beton),
  • stupeň vlivu prostředí dle tabulky T2 s využitím informativních příkladů v tabulce nebo na obrázcích. Pozor: příklady jsou informativní, je třeba postupovat dle prováděcí dokumentace a případně dle dalších technických předpisů (TKP 18, TP 17 či ŘVC 1), 
  • obsah chloridů dle tabulky T3 v souvislosti s tím, jde o beton prostý, vyztužený nebo předpjatý,
  • maximální zrno kameniva v závislosti na průměru výztužných vložek a na tloušťce krycí vrstvy,
  • třída objemové hmotnosti dle tabulky T6 (jen v případě lehkého betonu) nebo požadovaná objemová hmotnost (jen v případě betonu těžkého),
  • stupeň konzistence dle tabulky T6 a požadované metody měření, případně specifikovanou hodnotu konzistence a metodu (tolerance pro určené hodnoty konzistencejsou uvedeny ve zvláštní tabulce letáku).

Další informace

Leták obsahuje i názorný příklad, k jaké redukci specifikované pevnosti betonu dojde přidáním vody do autodomíchávače na stavbě.

Pro práci s betonem existuje samostatný leták Svazu výrobců betonu ČR s názvem Návod na použití betonu, vydaný v roce 2018.

Závěr

Vážení čtenáři časopisu Beton TKS, věříme, že vám přiložený leták poslouží pro základní a rychlou orientaci při volbě a specifikaci betonu ať již v procesu projektování, nebo zhotovení betonové konstrukce.

Leták naleznete rovněž ve formátu .pdf volně ke stažení zde spolu s letákem Návod na použití betonu.

Autor

Pojmy v tomto článku


Související články

2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Úvodník

Jak je na tom vláknobeton

Vážení a milí čtenáři časopisu Beton, jsem rád, že jste si našli čas na přečtení tohoto čísla věnovaného převážně vláknobetonu, a tím se i na chvíli oprostili od jednoho z největších problémů posledních dní, který se jmenuje SARS-CoV-2. Tento virus se stal opravdovou mediální...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Téma, Aktuality

Ozvěny Workshopu Fibre Concrete 2019

Článek informuje o setkání s názvem Workshop Fibre Concrete 2019, na kterém byl rekapitulován vývoj vláknobetonu v ČR od jeho počátků a byla diskutována jeho současnost v oblasti návrhu složení, identifikace vlastností a navrhování konstrukcí a konstrukčních prvků. Na wor...
2/2020 Technologie | 15. 4. 2020 | Materiály a technologie

Využitie technológie predpätého betónu v stropných konštrukciách

Predpäté stropné konštrukcie sa v zahraničí navrhujú už niekoľko desiatok rokov a sú značne rozšírené. Vnesenie predpätia do stropných dosiek umožňuje navrhovať subtílne konštrukcie pri zabezpečení požiadaviek na medzné stavy únosnosti a používateľnosti. V úvode článku sú popí...