ČSN EN 206

ČSN EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (ČSN EN 206 Concrete — Specification, performance, poduction and conformity)

ČSN EN 206 byla vydána v červnu 2014 s platností od 1.7.2014 (viz Věstník ÚNMZ 6/2014). Dnem vydání nahradila předchozí ČSN EN 206 – 1. Zároveň byla vyhlášena jako norma určená. Tuto anglickou verzi pak nahradila od 1.8.2014 verze česká (viz Věstník ÚNMZ 7/2014). Od 1.1.2016 jí jako “předpis platný v místě použití” podle 3.1.1.12 ČSN EN 206 doplňuje ČSN P 73 2404. ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 mají obsah velmi podobný předchozí ČSN EN 206 – 1 včetně Změny Z3 a Změny Z4.

Novinky a rozdíly nové EN 206 vůči EN 206 – 1 popisuje Průvodce EN 206 vydaný ERMCO.

Stejně jako u předchozí verze je důraz nové normy položen na kvalitu betonu a jeho trvanlivost, tedy ne pouze na pevnost. Znamená to, že rozhodujícím kritériem pro volbu minimální požadované pevnostní třídy betonu bude ve většině případů prostředí, ve kterém bude beton umístěn.

Spolu s ČSN EN 13670 a ČSN EN 1992 – 1‑1 jí lze považovat za základní normu pro betonové konstrukce.

Základy normy zůstaly nezměněny a proto můžete i nadále využívat tohoto Průvodce betonářskou normou. Specifikaci betonu podle ČSN EN 206 snadno sestavíte zde.


Obsah:
Předmluva ….str. 8
Úvod ….str. 10
1 Předmět normy ….str. 11
2 Citované dokumenty ….str. 11
3 Termíny, definice, značky a zkratky ….str. 14
3.1 Termíny a definice ….str. 14
3.2 Značky a zkratky ….str. 19
4 Klasifikace ….str. 21
4.1 Stupně vlivu prostředí ….str. 21
4.2 Vlastnosti čerstvého betonu ….str. 23
4.3 Vlastnosti ztvrdlého betonu ….str. 26
5 Požadavky na beton a metody jejich ověřování ….str. 27
5.1 Základní požadavky na složky betonu ….str. 27
5.2 Základní požadavky na složení betonu ….str. 29
5.3 Požadavky na beton ve vztahu ke stupňům vlivu prostředí ….str. 33
5.4 Požadavky na čerstvý beton ….str. 34
5.5 Požadavky na ztvrdlý beton ….str. 35
6 Specifikace betonu ….str. 37
6.1 Obecně ….str. 37
6.2 Specifikace typového betonu ….str. 37
6.3 Specifikace betonu předepsaného složení ….str. 38
6.4 Specifikace normalizovaného betonu ….str. 39
7 Dodávání čerstvého betonu ….str. 39
7.1 Informace od odběratele betonu výrobci betonu ….str. 39
7.2 Informace od výrobce betonu odběrateli betonu ….str. 39
7.3 Dodací list pro transportbeton ….str. 40
7.4 Informace o dodávání pro beton vyráběný na staveništi ….str. 41
7.5 Úprava složení směsi po ukončení míchání a před dodáním ….str. 41
8 Kontrola shody a kritéria shody ….str. 41
8.1 Obecně ….str. 41
8.2 Kontrola shody typového betonu ….str. 42
8.3 Kontrola shody betonu předepsaného složení včetně normalizovaného betonu ….str. 49
8.4 Činnosti v případě neshody výrobku ….str. 50
9 Řízení výroby ….str. 50
9.1 Obecně ….str. 50
9.2 Systémy řízení výroby ….str. 51
9.3 Záznamy a jiné dokumenty ….str. 51
9.4 Zkoušení ….str. 52
9.5 Složení betonu a průkazní zkoušky ….str. 52
9.6 Pracovníci, zařízení a vybavení ….str. 52
9.7 Dávkování složek betonu ….str. 53
9.8 Míchání betonu ….str. 54
9.9 Postupy řízení výroby ….str. 54
10 Hodnocení shody ….str. 57
10.1 Obecně ….str. 57
10.2 Posuzování, dozor a certifikace řízení výroby ….str. 58
11 Označování typového betonu ….str. 58
Příloha A (normativní)  Průkazní zkouška ….str. 59
Příloha B (normativní)  Zkoušení identity ….str. 61
Příloha C (normativní)  Ustanovení pro posouzení, dozor a certifikaci řízení výroby ….str. 63
Příloha D (normativní)  Doplňující požadavky pro specifikaci a shodu betonu pro speciální geotechnické práce ….str. 66
Příloha E (informativní)  Doporučení pro používání kameniva ….str. 69
Příloha F (informativní)  Doporučené mezní hodnoty pro složení betonu 72
Příloha G (informativní)  Pokyny týkající se požadavků na samozhutnitelný beton v čerstvém stavu 74
Příloha H (informativní)  Pravidla pro aplikaci článku 8.2.1.3, Metoda C 76
Příloha J (informativní)  Odchylka k vyhovění notifikovaným španělským předpisům ….str. 78
Příloha K (informativní)  Soubory betonů ….str. 79
Příloha L (informativní)  Další informace, týkající se určitých článků ….str. 81
Příloha M (informativní)  Pokyny pro předpisy platné v místě použití ….str. 83
Bibliografie ….str. 85

Zdroj: ÚNMZSouvisející články v časopise Beton

Národní legislativa a předpisy pro beton platné v ČR

Pro beton jako výrobek platí v ČR následující předpisy, které je podle legislativní povahy možno dělit do jednotlivých skupin.