ČSN EN 206

ČSN EN 206 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (ČSN EN 206 Concrete — Specification, performance, poduction and conformity)

Tato norma pozbyla platnosti dne 1.6.2017! Platná je norma ČSN EN 206+A2

ČSN EN 206 byla vydána v červnu 2014 s platností od 1.7.2014 (viz Věstník ÚNMZ 6/2014). Dnem vydání nahradila předchozí ČSN EN 206 – 1. Zároveň byla vyhlášena jako norma určená. Tuto anglickou verzi pak nahradila od 1.8.2014 verze česká (viz Věstník ÚNMZ 7/2014). Od 1.1.2016 jí jako “předpis platný v místě použití” podle 3.1.1.12 ČSN EN 206 doplňuje ČSN P 73 2404. ČSN EN 206 a ČSN P 73 2404 mají obsah velmi podobný předchozí ČSN EN 206 – 1 včetně Změny Z3 a Změny Z4.

Novinky a rozdíly nové EN 206 vůči EN 206 – 1 popisuje Průvodce EN 206 vydaný ERMCO.

Stejně jako u předchozí verze je důraz nové normy položen na kvalitu betonu a jeho trvanlivost, tedy ne pouze na pevnost. Znamená to, že rozhodujícím kritériem pro volbu minimální požadované pevnostní třídy betonu bude ve většině případů prostředí, ve kterém bude beton umístěn.

Spolu s ČSN EN 13670 a ČSN EN 1992 – 1‑1 jí lze považovat za základní normu pro betonové konstrukce.

Základy normy zůstaly nezměněny a proto můžete i nadále využívat tohoto Průvodce betonářskou normou. Specifikaci betonu podle ČSN EN 206 snadno sestavíte zde.

Národní legislativa a předpisy pro beton platné v ČR

Pro beton jako výrobek platí v ČR následující předpisy, které je podle legislativní povahy možno dělit do jednotlivých skupin.

Pohledový beton — komunikace, normy, předpisy

V posledních zhruba třech letech se u nás, kromě funkce konstrukčního materiálu, začíná betonu přiřazovat i role estetického působení. Betonová konstrukce se ve vybraných případech nezakrývá dalšími materiály a stává se součástí celkového architektonického a výtvarného řešení...