ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda 

ČSN EN 206+A2 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (ČSN EN 206+A1 Concrete — Specification, performance, poduction and conformity) je současná platná norma na výrobu a posuzování vlastností betonu. ČSN EN 206+A2 byla vydána v červenci 2021 s platností od 1. 8. 2021. Dnem vydání nahradila předchozí normu ČSN EN 206+A1. Změny mezi ČSN EN 206+A1 a ČSN EN 206+A2 jsou pouze formální. Odkaz na normu na stránkách České agentury pro standardizaci.

ČSN EN 206+A2 — Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda patří mezi normy se „sponzorovaným přístupem”. Plné znění normy si po registraci a přihlášení můžete obstarat na stránkách Sponzorovaný přístup k ČSN.

Obsah normy ČSN EN 206+A2

Evropská předmluva .…. str. 10
Úvod .…. str. 12
1   Předmět normy .…. str. 13
2   Citované dokumenty .…. str. 13
3   Termíny, definice, značky a zkratky .…. str. 16
3.1  Termíny a  definice .…. str. 16
3.1.1  Obecně .…. str. 16
3.1.2  Složky .…. str. 17
3.1.3  Čerstvý beton .…. str. 19
3.1.4  Ztvrdlý beton .…. str. 20
3.1.5  Shoda a řízení výroby .…. str. 20
3.2  Značky a  zkratky .…. str. 21
4   Klasifikace .…. str. 23
4.1  Stupně vlivu prostředí .…. str. 23
4.2  Vlastnosti čerstvého betonu .…. str. 25
4.2.1  Klasifikace konzistence .…. str. 25
4.2.2  Stupně pro další vlastnosti samozhutnitelného betonu (SCC) .…. str. 26
4.3  Vlastnosti ztvrdlého betonu .…. str. 27
4.3.1  Třídy pevnosti betonu .…. str. 27
4.3.2  Třídy objemové hmotnosti lehkého betonu .…. str. 28
5   Požadavky na beton a metody jejich ověřování .…. str. 29
5.1  Základní  požadavky na složky betonu .…. str. 29
5.1.1  Obecně .…. str. 29
5.1.2  Cement .…. str. 29
5.1.3  Kamenivo .…. str. 29
5.1.4  Záměsová voda .…. str. 30
5.1.5  Přísady .…. str. 30
5.1.6  Příměsi (včetně filerů a  anorganických pigmentů) .…. str. 30
5.1.7  Vlákna .…. str. 30
5.2  Základní požadavky na složení betonu .…. str. 30
5.2.1  Obecně .…. str. 30
5.2.2  Výběr cementu .…. str. 30
5.2.3  Výběr kameniva .…. str. 31
5.2.4  Používání recyklované vody .…. str. 31
5.2.5  Používání příměsí .…. str. 31
5.2.6  Používání přísad .…. str. 33
5.2.7  Používání vláken .…. str. 34
5.2.8  Obsah chloridů .…. str. 34
5.2.9  Teplota betonu .…. str. 34
5.3  Požadavky na beton ve vztahu ke stupňům vlivu prostředí .…. str. 35
5.3.1  Obecně .…. str. 35
5.3.2  Mezní hodnoty pro složení betonu .…. str. 35
5.3.3  Návrhy složení betonu s  určitou vlastností .…. str. 35
5.4  Požadavky na čerstvý beton .…. str. 35
5.4.1  Konzistence, viskozita, schopnost průtoku a odolnost proti segregaci .…. str. 35
5.4.2  Obsah cementu a vodní součinitel .…. str. 36
5.4.3  Obsah vzduchu .…. str. 36
5.4.4  Obsah vláken .…. str. 36
5.5  Požadavky na ztvrdlý beton .…. str. 37
5.5.1  Pevnost .…. str. 37
5.5.2  Objemová hmotnost .…. str. 37
5.5.3  Odolnost vůči průsaku vody .…. str. 37
5.5.4  Odolnost proti ohni .…. str. 38
6   Specifikace betonu .…. str. 38
6.1  Obecně .…. str. 38
6.2  Specifikace typového betonu .…. str. 38
6.2.1  Obecně .…. str. 38
6.2.2  Základní požadavky .…. str. 39
6.2.3  Doplňující požadavky .…. str. 39
6.3  Specifikace betonu předepsaného složení .…. str. 40
6.3.1  Obecně .…. str. 40
6.3.2  Základní požadavky .…. str. 40
6.3.3  Doplňující požadavky .…. str. 40
6.4  Specifikace normalizovaného betonu .…. str. 40
7   Dodávání čerstvého betonu .…. str. 40
7.1  Informace od odběratele betonu výrobci betonu .…. str. 40
7.2  Informace od výrobce betonu odběrateli betonu .…. str. 41
7.3  Dodací list pro transportbeton .…. str. 41
7.4  Informace o dodávání pro beton vyráběný na staveništi .…. str. 42
7.5  Úprava složení směsi po ukončení míchání a před dodáním .…. str. 42
8   Kontrola shody a kritéria shody .…. str. 43
8.1  Obecně .…. str. 43
8.2  Kontrola shody typového betonu .…. str. 43
8.2.1  Kontrola shody pevnosti v tlaku .…. str. 43
8.2.2  Kontrola shody pro pevnost v příčném tahu .…. str. 46
8.2.3  Kontrola shody pro jiné vlastnosti než pevnost .…. str. 47
8.3  Kontrola shody betonu předepsaného složení včetně normalizovaného betonu .…. str. 50
8.4  Činnosti v případě neshody výrobku .…. str. 51
9   Řízení výroby .…. str. 51
9.1  Obecně .…. str. 51
9.2  Systémy řízení výroby .…. str. 52
9.3  Záznamy a jiné dokumenty .…. str. 52
9.4  Zkoušení .…. str. 53
9.5  Složení betonu a průkazní zkoušky .…. str. 53
9.6  Pracovníci, zařízení a vybavení .…. str. 53
9.6.1  Pracovníci .…. str. 53
9.6.2  Zařízení a vybavení .…. str. 53
9.7  Dávkování složek betonu .…. str. 54
9.8  Míchání betonu .…. str. 55
9.9  Postupy řízení výroby .…. str. 55
10  Hodnocení shody .…. str. 58
10.1   Obecně .…. str. 58
10.2   Posuzování, dozor a certifikace řízení výroby .…. str. 58
11  Označování typového betonu .…. str. 59


Příloha A  (normativní)   Průkazní zkouška .…. str. 60
A.1  Obecně .…. str. 60
A.2  Strana odpovědná za průkazní zkoušky .…. str. 60
A.3  Četnost průkazních zkoušek .…. str. 60
A.4  Podmínky zkoušek .…. str. 60
A.5  Kritéria pro přijetí průkazních zkoušek .…. str. 61
Příloha B  (normativní)  Zkoušení identity .…. str. 62
B.1  Obecně .…. str. 62
B.2  Plán odběru vzorků a zkoušek .…. str. 62
B.3  Kritéria identity pro pevnost v   tlaku .…. str. 62
B.3.1  Beton vyráběný při certifikovaném  řízení výroby .…. str. 62
B.3.2  Beton vyráběný bez certifikovaného řízení výroby .…. str. 62
B.4  Kritéria identity pro konzistenci a  obsah vzduchu .…. str. 63
B.5  Kritéria pro obsah vláken a homogenitu čerstvého betonu .…. str. 63
Příloha C  (normativní)  Ustanovení pro posouzení, dozor a certifikaci řízení výroby .…. str. 64
C.1  Obecně .…. str. 64
C.2  Úkoly pro inspekční orgán .…. str. 64
C.2.1  Počáteční posouzení řízení výroby .…. str. 64
C.2.2  Trvalý dozor řízení výroby .…. str. 64
C.3  Úkoly pro certifikační orgán .…. str. 65
C.3.1  Certifikace řízení výroby .…. str. 65
C.3.2  Opatření v případě neshody .…. str. 65
Příloha D (normativní) Doplňující požadavky pro specifikaci a shodu betonu pro speciální geotechnické práce .…. str. 67
D.1  Obecně .…. str. 67
D.2  Složky .…. str. 67
D.2.1  Cement .…. str. 67
D.2.2  Kamenivo .…. str. 67
D.3  Beton .…. str. 68
D.3.1  Obecné požadavky pro specifikaci a schválení složení směsi .…. str. 68
D.3.2  Minimální obsah jemných částic a minimální obsah cementu .…. str. 68
D.3.3  Vodní součinitel .…. str. 69
D.3.4  Čerstvý beton .…. str. 69
Příloha E  (informativní)   Doporučení pro používání kameniva .…. str. 70
E.1  Obecně .…. str. 70
E.2  Přírodní hutné kamenivo, těžké kamenivo a vzduchem chlazená vysokopecní struska .…. str. 70
E.3  Doporuč ení pro použití hrubého recyklovaného kameniva .…. str. 70
E.4  Doporučení pro používání pórovitého kameniva .…. str. 72
Příloha F  (informativní)   Doporučené mezní hodnoty pro složení betonu .…. str. 73
Příloha G  (informativní)   Pokyny týkající se požadavků na samozhutnitelný beton v čerstvém stavu .…. str. 75

G.1  Obecně .…. str. 75
G.2  Doporučení pro klasifikaci samozhutnitelného betonu .…. str. 75
G.2.1  Konzistence .…. str. 75
G.2.2  Viskozita .…. str. 75
G.2.3  Schopnost průtoku .…. str. 76
G.2.4  Odolnost proti segregaci .…. str. 76
Příloha H  (informativní)   Pravidla pro aplikaci článku 8.2.1.3, Metoda C .…. str. 77
H.1  Úvod .…. str. 77
H.2  Kontrola založená na systému Cusum .…. str. 77
H.3  Kontrola založená na diagramech Shewhart s  upravenými limity proměnných .…. str. 77
Příloha J  (informativní)   Odchylka k vyhovění notifikovaným španělským předpisům .…. str. 79
Příloha K  (informativní)   Soubory betonů .…. str. 80

K.1  Obecně .…. str. 80
K.2  Výběr souboru betonů .…. str. 80
K.3  Schéma posouzení členů a shody souboru betonů .…. str. 81
Příloha L  (informativní)   Další informace, týkající se určitých článků .…. str. 82
Příloha M  (informativní)   Pokyny pro předpisy platné v místě použití .…. str. 84
Bibliografie .…. str. 86

Národní legislativa a předpisy pro beton platné v ČR

Pro beton jako výrobek platí v ČR následující předpisy, které je podle legislativní povahy možno dělit do jednotlivých skupin.

Pohledový beton — komunikace, normy, předpisy

V posledních zhruba třech letech se u nás, kromě funkce konstrukčního materiálu, začíná betonu přiřazovat i role estetického působení. Betonová konstrukce se ve vybraných případech nezakrývá dalšími materiály a stává se součástí celkového architektonického a výtvarného řešení...