ČSN EN 13670 Provádění betonových konstrukcí

ČSN EN 13670: Provádění betonových konstrukcí  (ČSN EN 13670 Execution of concrete structures)

Norma, která stanoví pravidla provádění betonářských prací. Nahradila  ČSN 73 2400 a ČSN  P ENV 13670 – 1, které byly zrušeny. Spolu s ČSN EN 206, ČSN P 73 2404ČSN EN 1992 – 1‑1 jí lze považovat za základní normu pro betonové konstrukce.


Obsah
Předmluva ….str. 6
Úvod ….str. 7
1 Předmět normy ….str. 8
2 Citované normativní dokumenty ….str. 8
3 Definice ….str. 9
4 Management provádění ….str. 11

4.1 Předpoklady 11
4.2 Dokumentace ….str. 11
4.3 Management kvality ….str. 12
4.4 Činnost v případě neshody ….str. 14
5 Bednění a jeho podpěrné konstrukce ….str. 14
5.1 Základní požadavky ….str. 14
5.2 Materiály ….str. 14
5.3 Návrh a montáž podpěrného lešení ….str. 14
5.4 Návrh a montáž bednění ….str. 15
5.5 Speciální bednění ….str. 15
5.6 Vložky v bednění a zabetonované prvky ….str. 15
5.7 Odbedňování a demontáž podpěrného lešení ….str. 15
6 Výztuž ….str. 16
6.1 Všeobecně ….str. 16
6.2 Materiály ….str. 16
6.3 Ohýbání, stříhání, doprava a skladování výztuže ….str. 16
6.4 Svařování ….str. 17
6.5 Spoje ….str. 17
7 Předpínání ….str. 17
7.1 Všeobecně ….str. 17
7.2 Materiály pro předpínaní ….str. 18
7.3 Doprava a skladování ….str. 19
7.4 Ukládání předpínací výztuže ….str. 19
7.5 Napínání ….str. 19
7.6 Ochranná opatření (injektování cementovou maltou, injektování mazivem) ….str. 20
8 Betonování ….str. 21
8.1 Specifikace betonu ….str. 21
8.2 Postupy před betonováním ….str. 21
8.3 Dodávání, přejímání a staveništní doprava čerstvého betonu ….str. 22
8.4 Ukládání a zhutňování ….str. 22
8.5 Ošetřování a ochrana ….str. 23
8.6 Postupy po betonování ….str. 24
8.7 Betonování spřažených konstrukcí ….str. 24
8.8 Konečná úprava povrchu ….str. 24
9 Provádění konstrukcí z prefabrikovaných dílců ….str. 24
9.1 Všeobecně ….str. 24
9.2 Průmyslově vyrobené dílce ….str. 24
9.3 Dílce zhotovené na staveništi ….str. 24
9.4 Manipulace a skladování ….str. 25
9.5 Osazení a vyrovnání ….str. 25
9.6 Stykování a dokončovací práce ….str. 25
10 Geometrické tolerance ….str. 26
10.1 Všeobecně ….str. 26
10.2 Referenční systém ….str. 27
10.3 Základy ….str. 27
10.4 Sloupy a stěny ….str. 27
10.5 Nosníky a desky ….str. 29
10.6 Průřezy ….str. 30
10.7 Rovinnost povrchů a přímost hran ….str. 30
10.8 Tolerance pro otvory a vložené prvky ….str. 30
Příloha A (informativní) Směrnice pro dokumentaci ….str. 31
Příloha B (informativní) Směrnice pro management kvality ….str. 35
Příloha C (informativní) Směrnice pro podpěrné lešení a bednění ….str. 36
Příloha D (informativní) Směrnice pro výztuž ….str. 37
Příloha E (informativní) Směrnice pro předpínání ….str. 38
Příloha F (informativní) Směrnice pro betonování ….str. 40
Příloha G (informativní) Směrnice pro geometrické tolerance ….str. 45
Příloha H (informativní) Směrnice pro Národní přílohu ….str. 50
Bibliografie ….str. 51
Národní příloha NA (informativní) Doplňující ustanovení a vysvětlivky ….str. 52

Zdroj: ÚNMZ