ČSN EN 1992-1-1 Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí …

ČSN EN  1992 – 1‑1  Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí — Část 1 – 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
(ČSN EN 1992 – 1‑1 Eurocode 2: Design of concrete structures — Part 1 – 1: General reles and rules for buildings)

Norma pro navrhování betonových konstrukcí. Nahradila ČSN 73 1201. Spolu s ČSN EN 206+A2, ČSN P 73 2404 a ČSN EN 13670 jí lze považovat za základní normu pro betonové kondstrukce.