ČSN P 73 2404

ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace

(Concrete — Specification, performance, production and conformity — Additional information)

Tato technická norma doplňuje ČSN EN 206+A1. Tzn., že ji nelze použít samostaně, pouze dohromady s uvedenou evropskou normou. Jedná se o “předpis platný v místě použití” podle 3.1.1.12 ČSN EN 206+A1. 


Obsah:
1   Předmět normy .…str. 5 
2   Citované dokumenty .…str. 5 

3   Termíny a definice .…str. 6 
4   Klasifikace .…str. 7 

4.1  Stupně vlivu prostředí .…str. 7 
4.2  Vlastnosti čerstvého betonu .…str. 9 
4.3  Vlastnosti ztvrdlého betonu .…str. 9 
5   Požadavky na beton a metody jejich ověřování .…str. 10
5.1  Základní  požadavky na složky betonu .…str. 10
5.2    Základní požadavky na složení betonu .…str. 11
5.3    Požadavky na beton ve vztahu ke stupňům vlivu prostředí .…str. 13
5.4    Požadavky na čerstvý beton .…str. 14
5.5    Požadavky na ztvrdlý beton .…str. 14
6    Specifikace betonu .…str. 15
6.1    Obecně .…str. 15
6.2    Specifikace typového betonu .…str. 15
6.3    Specifikace betonu předepsaného složení .…str. 16
6.4   Specifikace normalizovaného betonu .…str. 16
7    Dodávání čerstvého betonu .…str. 16
8    Kontrola shody a kritéria shody .…str. 16

8.1   Obecně .…str. 16
8.2   Kontrola shody typového betonu .…str. 16
8.3  Kontrola shody betonu předepsaného složení včetně normalizovaného betonu .…str. 18
8.4  Činnosti v případě neshody výrobku .…str. 19
9    Řízení výroby .…str. 19
9.1   Obecně .…str. 19
9.2   Systémy řízení výroby  .…str. 19
9.3   Záznamy a jiné dokumenty .…str. 19
9.5   Složení betonu a průkazní zkoušky .…str. 19
9.6   Pracovníci, zařízení a vybavení .…str. 20
9.7   Dávkování složek betonu .…str. 20
9.8  Míchání betonu .…str. 20
9.9   Postupy řízení výroby .…str. 20
10   Hodnocení shody .…str. 20
11  Označování typového betonu .…str. 20

Příloha  A  (normativní) Průkazní zkouška .…str. 21
Příloha  B  (normativní) Zkoušení identity .…str. 25
Příloha  C  (normativní) Ustanovení pro posouzení, dozor a certifikaci řízení výroby .…str. 26
Příloha  D  (normativní) Doplňující požadavky pro specifikaci a shodu betonu pro speciální geotechnické práce .…str. 27
Příloha  E  (informativní) Doporučení pro používání kameniva .…str. 28
Příloha  F   (informativní) Doporučené mezní hodnoty pro složení betonu .…str. 29
Příloha  G  (informativní) Pokyny týkající se požadavků na samozhutnitelný beton v čerstvém stavu .…str. 38 

Zdroj: ÚNMZ