Národní legislativa a předpisy pro beton platné v ČR

Pro beton jako výrobek platí v ČR následující předpisy, které je podle legislativní povahy možno dělit do jednotlivých skupin:

Předpisy pro uvádění výrobků na trh

Základním předpisem v této skupině je zákon č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, který byl vydán 24. ledna 1997 a následně byl upravován celkem 19 změnami, z nichž poslední je změna č. 265/2017 Sb.

Podmínky pro posuzování shody upravuje nařízení vlády č. 163/2002 Sb., kterým se stanoví technické požadavky na vybrané stavební výrobky se změnami č. 312/2005 Sb. a č. 215/2016 Sb. Posuzování shody se týká betonů pevnostních tříd C12/15.

Výrobce betonu musí navíc zajistit požadavek na ochranu obyvatelstva proti nebezpečnému radiačnímu záření ve smyslu zákona č. 263/2016 Sb., atomový zákon a vyhlášky č. 422/2016 Sb., o radiační ochraně a zabezpečení radionuklidového zdroje.

Ve zvláštních případech, např. pro beton ve styku s pitnou vodou, má výrobce za povinnost dodržet hygienické limity dle vyhlášky č. 339/2015 Sb., o hygienických požadavcích na výrobky přicházející do přímého styku s vodou a na úpravu vody.

Předpisy pro technické parametry betonu

Základním předpisem stanovujícím technické parametry betonu (platným pro čerstvý i ztvrdlý beton), způsob jejich stanovení a použitelnost pro prokazování shody je stanoven českou verzí evropského standardu ČSN EN 260+A1 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda a českou předběžnou technickou normou ČSN P 73 2404 Beton – Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda – Doplňující informace. Speciálním předpisem je standard pro prefabrikované výrobky ČSN EN 13369 ed. 2 Společná ustanovení pro betonové prefabrikáty.

Ustanovení těchto norem respektují příslušná ustanovení norem návrhových EN řady 1990, pro materiály přejímají evropské standardy a pro kontrolu deklarovaných vlastností pak přejímají evropské a místní standardy. Přehled platných technických standardů, jejich hierarchie a souvztažnost je uvedena schematicky na následující straně.

Místní, specializované předpisy

Při navrhování a stavbě betonových konstrukcí dopravní infrastruktury pro veřejného investora je třeba při volbě a dodávkách betonu dbát ustanovení následujících rezortních předpisů:

Autor