Změny ČSN EN 206+A1 oproti ČSN EN 206

Věstník ÚNMZ 5/2017 na str. 15 uvádí:

ČSN EN 206+A1 (73  2403) Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a  shoda; EN 206:2013+A1:2016; Platí od 2017-06-01.

Jejím vyhlášením se zrušuje: ČSN EN 206 (73  2403) Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda; Vydání: Červenec 2014.

Co přináší změna A1? Opravy. ČSN EN 206+A1 v sobě oproti ČSN EN 206 zahrnuje níže uvedené opravy a změny:1. Úprava kapitoly 2, Citované dokumentyNásledující text:“prEN 13055 Lightweight aggregates for concrete, mortar, grout, bituminous mixtures, surface treatments and for unbound and bound applications(Pórovité kamenivo pro beton, maltu, injektážní maltu, asfaltové směsi, povrchové úpravy a pro nezpevněné a zpevněné aplikace)” nahraďte:“EN 13055 – 1 ,  Lightweight aggregates —  Part 1: Lightweight aggregates for concrete, mortar and grout EN 13055 – 1 Pórovité kamenivo — Část 1: Pórovité kamenivo do betonu, malty a injektážní malty 1)” “1) V přípravě je vydání nové EN 13055, až bude vydána, nahradí stávající EN 13055 – 1.”  2. Úprava článku 5.1.3, KamenivoV odstavci (1) dvakrát nahraďte “prEN 13055″ textem “EN 13055 – 1″.3. Úprava článku 5.1.6, Příměsi (včetně filerů a anorganických pigmentů)V odstavci (1) nahraďte “prEN 13055″ textem “EN 13055 – 1″.4. Úprava článku 5.3.2, Mezní hodnoty pro složení betonuPOZNÁMKU 3 nahraďte následujícím textem:“POZNÁMKA 3: Pro kratší (například 20 let) nebo delší (například 100 let) provozní životnost mohou být nezbytné méně nebo více přísné hodnoty. V ISO 16204 je možno nalézt pokyny pro výklad pojmu „konec předpokládané provozní životnosti“ a návod jak kalibrovat/​ověřovat mezní hodnoty pro složení betonu, uváděných v předpisech platných v místě použití betonu.”  5. Úprava článku 5.4.2, Obsah cementu a vodní součinitelV POZNÁMCE 3 nahraďte “[28]” textem “[18]”.  6. Úprava článku E.1, Obecně

 V odstavci (1) nahraďte “prEN 13055″ textem “EN 13055 – 1″.

7. Úprava článku E.4, Doporučení pro používání pórovitého kameniva

V názvu Tabulky E.4  a v Tabulce E.4 nahraďte “prEN 13055″ textem “EN 13055 – 1″.

V POZNÁMCE nahraďte “prEN 13055″ textem “EN 13055 – 1″.8. Úprava článku Přílohy F (informativní), Doporučené mezní hodnoty pro složení betonuCelý odstavec (2) nahraďte textem:(2) Provozní životnost betonové konstrukce závisí na jejím návrhu (pozn. překl.: rozuměj designu, projektu) a vlastnostech betonu. Hodnoty uvedené v Tabulce F.1 jsou založeny na předpokladu uvažované provozní životnosti na délku minimálně 50 let. Betonová konstrukce však může být navržena na kratší (například 20 let) nebo delší (například 100 let) provozní životnost.  9. Úprava Přílohy L (informativní), Další informace, týkající se určitých článkůNa řádku 16 nahraďte vzorec (4) následujícím: