Opětovné využití stavebního a demoličního odpadu jako recyklovaného kameniva do betonu

Stavební a demoliční odpad lze po splnění patřičných kritérií použít jako recyklované kamenivo do betonu. Autoři shrnují současnou klasifikaci recyklovaného kameniva a jeho použití do betonu, které je dané normativně. V příspěvku je představen experimentální program laboratorní výroby a zkoušek, které proběhly na betonech s různým obsahem recyklovaného kameniva. Receptury betonu obsahovaly recyklát betonový, cihelný a směsný. V článku jsou předloženy a shrnuty výsledky jednotlivých zkoušek materiálových parametrů včetně jejich srovnání s betonem referenčním. Hlavním cílem provedeného výzkumu bylo především ověření kvality betonových recyklátů a též ověření použitelnosti recyklovaného kameniva pohybujícího se za hranicí pokrytou platnými normami.

Pokračování článku je dostupné pouze předplatitelům.
Autoři

REUSE OF CONSTRUCTION AND DEMOLITION WASTE AS RECYCLED AGGREGATE FOR CONCRETE

Waste from construction and demolition can be used as recycled aggregate for concrete after meeting appropriate criteria. The authors summarise the classification of recycled aggregate and its use in concrete according to current standards. A programme of laboratory experiments in production is outlined together with results of tests that took place on concretes with different contents of recycled aggregate. The concrete mixes contained recycled concrete or a ceramic aggregate or a mix of both. The article summarises the results of individual tests for basic characteristics of the recycled aggregate concrete and their comparison with reference concrete. The main aim of the research was primarily the verification of the quality of the recycled concrete aggregate and of the applicability of recycled aggregate which had characteristics outside of the current limits set in the standards.


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Současnost a perspektivy použití recyklovaného kameniva do betonu – poznámky a komentáře z pohledu legislativy

V úvodu článku je uveden přehled kameniva používaného do betonu, včetně definic a návazností na v současnosti platné normy. Další část je věnována otázce recyklovaného kameniva a možnostem jeho výroby opět v návaznosti na normy. V závěru je s ohledem na aktuální stav těžby pří...
1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Materiály a technologie

Beton z recyklovaného kameniva

Jednou z možností, jak v některých konstrukcích z betonu nahradit přírodní kamenivo, kterého je nedostatek, neboť stávající lomy jsou dočerpávány a otevření nových se nedaří povolovat, může být použití kameniva recyklovaného. Dlouholetá snaha pracovníků ze společnosti ERC-TECH...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

Použití recyklovaného kameniva do betonu

Článek v první části předkládá důvody k recyklaci stavebního a demoličního odpadu a k jeho použití pro výrobu betonu. Upozorňuje na důležité skutečnosti, které se s použitím recyklovaného kameniva do betonu pojí, shrnuje normativní a legislativní požadavky a praktické otázky t...