Vysokopevnostní betony a UHPC

Vysokopevnostní beton a beton velmi vysokých pevností (UHPC) se rychle vyvíjí a objevují se aplikace v mnoha zemích. České výzkumné ústavy i společnosti vedou výzkum směřující ke zvýšení pevnosti betonu. Článek stručně sumarizuje mezinárodní vývoj a popisuje problémy spojené s výrobou a zkoušením nového materiálu. Jsou též prezentovány některé počáteční experimentální výsledky.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

High Strength Concrete and UHPC

High strength concrete and ultra high performance concrete (UHPC) develops quickly and applications appear in many countries. The Czech research institutes and companies lead research aiming at increase of the strength of concrete. This paper briefly summarises international development and describes problems associated with production and testing of the new material. We also present some results illustrating the early experimental results.

 


Související články

14. 12. 2012 | Téma

Vysokohodnotné betony — úvod a poznámky k možnostem jejich aplikace

V českých zemích se betonové stavitelství úspěšně rozvíjí od doby vzniku betonových konstrukcí. Vznikaly pozemní betonové konstrukce, průmyslové stavby i mosty. Již v roce 1921 byl založen Kloknerův ústav, kde se prováděla řada zkoušek a výzkumů v oblasti betonových konstrukcí...
14. 12. 2012 | Materiály a technologie

Vysokohodnotý beton — aktualizace v roce 2011

Vysokohodnotný beton se v praxi uplatňuje stále významněji. Tím je získávána řada nových zkušeností a jsou korigovány i některé údaje z knihy Vysokohodnotný beton. Hlavní důraz je kladen na vysvětlení smrštění a jeho eliminace v případě vysokohodnotného betonu. Na příkladech j...
14. 12. 2012 | Stavební konstrukce

Konstrukce využívající vysokopevnostní beton

Konstrukce z vysokopevnostního betonu jsou popsány s hlediska jejich architektonického a konstrukčního řešení i technologie jejich výstavby. Popsané konstrukce využívají inherentní vlastnosti vysokopevnostního betonu, kterými jsou nejen vysoká pevnost v tlaku a tahu, ale také...
113 Architektura | 15.10.2019 | Věda a výzkum

Experimentální stanovení ohybové pevnosti desek z UHPC

Článek je zaměřen na stanovení ohybové pevnosti tenkých desek z ultra vysokohodnotného betonu vyztuženého ocelovými vlákny (UHPC). Únosnost prvků bez betonářské výztuže vyztužených pouze rozptýlenou výztuží v podobě drátků v ohybu je ovlivněna především orientací a distribucí...
112 Mosty | 15.8.2019 | Stavební konstrukce

Lávka z UHPC v Táboře

Lávka pro pěší a cyklisty v lokalitě Černé mosty v Táboře je umístěna v těsné blízkosti stávajícího železničního mostu na trati Tábor–Bechyně, kde přemosťuje dopravně velmi vytíženou Budějovickou ulici (silnice II/137) šířky 11 m, chodníky a cyklostezku. Lehká lávka o rozpětí...