Ocelová vlákna do betonu

Ocelová vlákna (Steel fiber) jsou rovné nebo tvarované části:

 • ze za studena taženého ocelového drátu,
 • oddělovaná z taveniny,
 • protahovaná z drátu taženého za studena,
 • frézovaná z ocelových bloků,

která jsou vhodná k zamíchání do betonu nebo do malty. Vlákna se používají buď bez povrchové úpravy — ze surové oceli, nebo s povrchovou úpravou — pocínovaná nebo pozinkovaná.

Beton vyztužený ocelovými vlákny se nazývá drátkobetonem. Vlákna se přimíchávají do čerstvého betonu přímo v míchačce na betonárně. Drátky je možné použít do monolitických malt,  monolitických betonů včetně stříkaných betonů a do prefabrikátů. Složení vláknobetonu musí navrhnout odborník.

Ocelová vlákna do betonu musí splňovat požadavky normy ČSN EN 14889 – 1 a musí odpovídat jedné z následujících skupin a jednomu z tvarů:

 1. Skupina – podle základního materiálu použitého pro výrobu vláken:
  • Skupina I:     za studena tažený drát
  • Skupina II:    vlákna stříhaná z plechu
  • Skupina III:   vlákna oddělovaná z taveniny
  • Skupina IV:   vlákna protahovaná z drátu taženého za studena
  • Skupina V:    vlákna frézovaná z ocelových blok
 2. Tvar — ocelová vlákna mohou být přímá nebo tvarovaná, s přípustnými
              odchylkami.

Vlastnosti a výhody ocelových vláken v betonu :

 • zlepšují pevnost betonů a malt v tahu a v tahu za ohybu (viz reziduální, neboli zbytková pevnost),
 • zlepšují houževnatost betonu,
 • zlepšují odolnost betonu proti vzniku trhlin, zajišťují rovnoměrné rozdělení trhlin v konstrukci,
 • zlepšují smykovou pevnost.