Realizace železobetonových monolitických konstrukcí

15. 2. 2020 - Pozemní stavby | | Stáhnout článek v PDF
Nosné železobetonové pohledové rámy návštěvnického centra, pro klenbu tesaři ve spolupráci s geodety vyrobili dřevěný ramenát

Realizaci železobetonových monolitických konstrukcí na stavbě pro Vinařství Lahofer jsme zahájili v lednu 2018. Novostavba byla rozdělena na tři stavební objekty: SO1010 – návštěvnická a administrativní část, SO1020 – výrobní část a SO1030 – objekt ostrahy, trafostanice a oplocení.

Výrobní část

Stavební práce jsme zahájili na objektu SO1020 betonáží základových patek pro prefabrikované kalichy (91 ks) pomocí systémového rámového bednění Frami Xlife. Po osazení základových prefabrikovaných prahů jsme provedli jejich monolitické dobetonávky. Při betonáži stěn dvou jímek, navržených v systému bílé vany, byly použity čtyři různé receptury betonu. Získané barevné vzorky odstínu betonu sloužily architektům pro výběr konkrétní receptury pro pohledový beton na hlavní exponovaný objekt SO1010.

Poslední a nejdelší částí realizace objektu SO1020 bylo provedení přesahů střechy v úrovních +8,240 a +10,240 m. Nejnáročnější byla montáž bednění, neboť jednak upravený terén nebyl v rovině a jednak celková výška bednění nad upraveným terénem místy přesahovala 9 m. Pro bednění říms bylo použito věžové bednění D2. Římsy byly propojeny výztuží s prvky pro přerušení tepelných mostů zabetonovanými v již osazených stropních prefabrikovaných panelech. Jednotlivé římsy jsou od sebe oddilatovány a propojeny mezi sebou dilatačními trny. Dilatační celky mají délku cca 12 m s přesahem 2,12 m.

Železobetonové pohledové rámy po odbednění

V průběhu realizace objektu SO1020 se současně prováděly zemní práce na hlavním objektu návštěvnické a administrativní části SO1010.

Návštěvnická a administrativní část

Založení hlavního objektu je poměrně složité. Je provedeno v kombinovaném systému patek, pasů a základových desek, v části v systému bílé vany, včetně ZTI kanálu. Celkově je objekt založen na dvanácti různých výškových úrovních, což byl při realizaci takový „koordinační oříšek“. Ve výsledku je návštěvnická část v úrovni ‑0,250 m a administrativní část ve dvou úrovních +0,650 a +1,550 m. Pro realizaci základových konstrukcí bylo opět použito systémové rámové bednění Frami Xlife a Framax Xlife.

U svislých konstrukcí, zejména u stěnových rámů, sloupů a stěn, byl architekty kladen velký důraz na kvalitu pohledového betonu a klenbového tvaru rámu. Celkově se jednalo o 25 betonových rámů ve třech výškových úrovních ‑0,250, +0,650 a +1,550 m. Výška jednotlivých rámů je tedy 4,13, 5,03 a v nejnižší úrovni 5,93 m s tím, že prvních 12 rámů (osa 1 až 12) je každý tvarově jiný. Obvodové rámy na ose 1 a 25 jsou provedeny jako sendvičové, tzn. nosný rám tloušťky 200 mm, 80 mm zateplovací systém se speciálními prvky pro přerušení tepelného mostu, včetně větrových spon, a zavěšená železobetonová fasáda tloušťky 140 mm.

Samotná realizace nosných pohledových betonových rámů nebyla vůbec jednoduchá. V první fázi jsme si nechali zpracovat návrh bednění od společnosti Česká Doka bednicí technika, který byl následně konzultován a upravován s architekty kvůli jednotlivým spojům mezi dílci a otvorům pro kotevní tyče. Pro bednění rámů jsme používali stěnové nosníkové bednění Doka Top 50 a pro klenbu naši tesaři ve spolupráci s geodety vyrobili dřevěný ramenát. Pro osy 1 až 12 bylo nutné zvlášť vytyčit tvar zborcené plochy stropu amfiteátru, protože každý rám byl tvarově odlišný. Realizace byla složitá, neboť výztuž, která byla navržena statikem pro jednotlivé rámy, se vždy vázala dopředu – jako armokoš – a následně se osazovala jeřábem do jednostranně zabedněné stěny, aby byl dodržen požadovaný tvar rámů a bylo zajištěno navržené krytí výztuže. Samotnou betonáž bylo také potřeba dobře načasovat, hlavně v letních měsících. S betonáží rámů jsme začínali většinou v 6 h ráno. Pro pohledové rámy byl použit předem vybraný beton C30/37 — XC1 — S4 a C30/37 — XC4, XF3 — S4.

Na jednotlivé rámy navazují sloupy o půdorysném rozměru 0,24 × 0,24 m (rám má tloušťku 0,2 m), v délkách 3,94, 4,84 a 5,74 m. Vymyslet postup a systém bednění byl i v tomto případě „oříšek“. Na zváženou bylo, zdali sloupy bednit současně při bednění nosného rámu, nebo dodatečně. Zvolili jsme postup bednění a betonáže sloupů až po provedení nosného rámu, avšak s tím bylo spojeno riziko možného poškození již zabetonovaného pohledového rámu při následném bednění. Myslím si, že i tuto náročnou etapu jsme zvládli dobře.

Šikmá dělicí stěna mezi objekty SO1010 a SO1020 je provedena opět v systému bílé vany. V části sklípku v osách 4 až 7 jsou provedeny železobetonové stěny v kvalitě pohledového betonu, opět s použitím stěnového nosníkového bednění Doka Top 50 a betonu C25/30 — XC3,  XF1 — S4 — 90D.

Před objektem SO1010 jsou sloupy, které dělí parkovací místa a slouží také jako podpěry části římsy – stropu nad parkovací a vstupní plochou. Sloupy byly bedněny za použití sloupového bednění Doka KS Xlife a byl použit beton C30/37 — XC3, XF1 — S4.

Vodorovné konstrukce na objektu SO1010 byly taktéž speciální. Zhruba polovina plochy objektu je zakryta stropní deskou tloušťky 200 mm v jedné výškové úrovni, avšak mezi osami 1 až 12 se nachází hlavní doména Vinařství Lahofer – amfiteátr, který je tvořen šikmou plochou přecházející přes zborcenou plochu do plochy vodorovné. Tloušťka stropní desky v této části je 290 a 200 mm. Přesný tvar zbrocené plochy mezi osami 1 až 12 bylo nutné vytyčit geodety a pomocí daných bodů zabednit zborcenou plochu stropu. Pro bednění stropní konstrukce byl použit systém Dokaflex 1 – 2‑4 a věžové systémy D2 v kombinaci s dřevěnými ramenáty pro dodržení přesného tvaru zborcené plochy. I samotné vyztužení stropní konstrukce bylo atypické, nejenom kvůli náročnému provedení. Samotná betonáž stropní konstrukce, resp. amfiteátru byla rozdělena na několik pracovních úseků z důvodu realizovatelnosti. Nejdříve se zabetonovala vodorovná část stropní desky společně se šikmou částí a až následně se dala zabetonovat zborcená plocha. Zborcenou plochu bylo nutné kvůli velkému výškovému převýšení zabednit jako stěnu, tzn., že bylo nutné zabednit i horní hranu stropní konstrukce a doplnit ji o velký počet vibračních i plnicích otvorů. Pro betonáž stropní konstrukce byl použit beton C30/37 — XC1 — S3.

Podobně jako na objektu SO1020 byly i zde provedeny přesahy střechy – římsy.  Pro jejich bednění bylo použito věžové bednění D2 v kombinaci se stropním systémem Dokaflex 1 – 2‑4. Římsy byly propojeny výztuží s prvky pro přerušení tepelných mostů osazenými a zabetonovanými ve stropní konstrukci.  Jednotlivé římsy jsou od sebe oddilatovány a propojeny mezi sebou dilatačními trny. Dilatační celky mají délku až 11 m a přesah dosahuje až 2,77 m. Speciální tvar – zborcenou plochu – má římsa mezi osami 0 a 1. Byl použit podobný systém bednění jako při realizaci zborcené plochy stropní konstrukce uvnitř objektu.

Finální povrch střechy — amfiteátr

Po provedení izolace střešního pláště bylo nutné zhotovit ochrannou železobetonovou mazaninu tloušťky 80 mm vyztuženou kari sítěmi, avšak bez možnosti použití jakéhokoliv kotvení (obzvláště ve zborcené ploše). S daným úkolem se nebylo lehké vypořádat, avšak díky zkušenostem našich pracovníků se i daný úkol podařil provést výborně. Betonáž ve zborcené ploše probíhala po jednotlivých pracovních záběrech – pásech šířky cca 0,7 až 1 m. Betonáž ochranné mazaniny v šikmé ploše byla o něco jednodušší, avšak byla doplněna o vyztužení patek pro slunečníky.

Železobetonové rámy, jejichž modul vychází z šířky vinného řádku

Jako finální povrch části amfiteátru a zároveň celé části střechy byla navržena dřevěná podlaha mezi železobetonovými trámy. Železobetonové trámy byly betonované na stavbě jako tzv. stavební betonové prefabrikáty, kterých bylo celkem 134 kusů. Pro osy 12 až 25 a pro šikmou a rovnou plochu amfiteátru jsme mohli vyrobit trámy dopředu, avšak trámy ve zborcené ploše se vyráběly až po dokončení ochranné betonové mazaniny. Nejdůležitější bylo zachovat navržený tvar amfiteátru, který tvoří celkem 12 výškových úrovní. To znamená, že jsme museli vyrobit dřevěnou šablonu, dle které jsme přesně zabednili železobetonový trám, vyarmovali jej dle skutečnosti a následně zabetonovali. Použit byl beton C30/37 — XC4, XF3. Důležité bylo vymyslet kotevní otvory pro manipulaci s hotovými prvky při následné montáži a přitom dodržet pohledovou kvalitu betonů. Montáž jednotlivých trámů probíhala po jejich dostatečném vyzrání a vytvrdnutí. Postupovalo se systematicky, vždy se osazovala jedna celá osa z důvodu návaznosti jednotlivých trámů na sebe. Bylo nutné osadit všechny prvky v ose do požadované výšky, zabednit patky dle skutečnosti pod jednotlivými trámy, zabetonovat je a následně přikotvit pomocí ocelových výrobků do patek.

Vstup do administrativní části

Objekt ostrahy, trafostanice a oplocení

U objektu SO1030 jsme také realizovali strop s přesahy střechy. Oplocení objektu vinařství tvoří dvě železobetonové pohledové stěny doplněné o železobetonový sokl s ocelovými sloupky oplocení. Bednění pohledových stěn bylo prováděno obdobně jako při bednění pohledových rámů v objektu SO1010. Bylo použito stěnové nosníkové bednění Doka Top 50, pro bednění soklu bylo použito bednění Frami Xlife. Beton stěn a soklu byl C30/37 — XC4, XF3.

Závěr

Chtěl bych tímto poděkovat našim pracovníkům za pečlivě, trpělivě a zodpovědně odvedenou práci, která byla po celou dobu výstavby třeba. Jmenovitě partě tesařů v čele s Petrem Kašparem, partě železářů v čele s Tomášem Musilem a také partě pracovníků zaměřených na provádění finálních železobetonových trámů v čele s Reném Topolnickým a Petrem Hradeckým.

Tři objemy s rozdílnou konstrukční výškou
Letecký pohled (listopad 2019)

Autor

Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Prefabrikovaný skelet pro výrobní a skladovací část

SO1020 je jednopodlažní nepodsklepený objekt přibližně obdélníkového půdorysu, resp. Dvou překrývajících se obdélníků, s vnějšími rozměry cca 45 × 64 m a s přesahem střechy po celém obvodě cca 2 m. Objekt slouží jako výrobní a skladovací část vinařství, je osazený v mírně svah...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Pohledový beton pro Lahofer

Zcela zásadním požadavkem u novostavby Vinařství Lahofer bylo provedení konstrukcí v reprezentativní části z pohledového betonu. Při návrhu složení jednotlivých betonů se vycházelo ze zkušeností z provádění pohledových konstrukcí z předchozích zakázek, především v Brně a jeho...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Vrstvy aneb výtvarné řešení stropů

Znojmo leží u východního okraje Znojemské pahorkatiny, na pomyslné spojnici Brna s Vídní. Město má bohatou historii – dorazily do něj první křesťanské misie z Pasova, zažilo vládu Přemyslovců, později Lucemburků, po bitvě na Bílé hoře prošlo rekatolizací a následně bylo dobyto...