Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv vinných řádků, jež metamorfují uvnitř budovy do podoby konstrukčního systému. Veřejná část budovy má potenciál změnit dosavadní turistickou mapu jižní Moravy.

Související články se věnují vinařství z pohledu architektonického návrhu, realizace železobetonových monolitických konstrukcí, především hlavního objektu návštěvnické a administrativní části, stručně je popsán prefabrikovaný železobetonový skelet výrobní a skladovací části, následuje návrh betonové směsi pro pohledové betony a v závěru je představeno výtvarné řešení stropu návštěvnické části.

Vizualizace Vinařství Lahofer v Dobšicích u Znojma

Vinařství Lahofer, založené v roce 2003 ve Znojmě, patří s 430 hektary vinic a roční produkcí až 800 tisíc lahví k největším pěstitelům révy u nás. 

group-8 Created with Sketch.

Výstavba nové provozovny u Dobšicích z Znojma, která kromě výroby integruje návštěvnické centrum a administrativní zázemí, se stala dalším krokem k rozvoji firmy a její otevření je naplánovano na 1. května 2020. Od tohoto data bude nová budova vinařství Lahofer otevřena veřejnosti denně, a to po celý rok,

Ing. Daniel Smola

obchodní ředitel

Stavba je zasazena do stávající vinice a je rozdělena do tří objemů s rozdílnou konstrukční výškou, jejichž umístění přirozeně reaguje na mírný sklon terénu. Nižší, avšak pohledově nejexponovanější je návštěvnická a administrativní část s velkoryse prosklenou fasádou orientovanou směrem na jih. Na ni navazují dvě výrobní haly s rozdílnou světlou výškou, která odpovídá výrobním procesům, jež se odehrávají uvnitř. Vzájemným natočením a průnikem jednotlivých hmot vznikly dva funkčně i opticky oddělené dvory: na jedné straně provozní dvůr, na kterém se soustřeďují výrobní a logistické procesy, na druhé straně pobytový prostor pro návštěvníky, který ve formě měkce tvarovaného amfiteátru stoupá až na střechu budovy a nabízí výhledy do krajiny. Všechny části jsou sjednoceny výrazným přesahem střech a dřevěným obkladem fasády.

Půdorys 1. NP
Příčný řez

Pochozí střecha jižní budovy je plochá, v části pobytového amfiteátru je navržena jako zborcená plocha. Její monolitické železobetonové přesahy jsou od interiérové části oddělené pomocí prvků pro přerušení tepelných mostů. V části zborcené plochy nad vinným sklepem je stropní deska koncipována jako prostorová skořepina tvořená kombinací zakřivených rámů a střešní železobetonové desky.

Podélný řez

Část přiléhající k návštěvnickému dvoru zahrnuje prezentační místnost se zázemím a degustační sklep. Hlavní převýšený prostor svou formou odkazuje na tradiční vinné sklepy v regionu: 

group-8 Created with Sketch.

V reprezentativní části dochází ke kolmému průniku archetypálního klenutého prostoru do konstrukčního systému tvořeného železobetonovými žebry, jejichž modul vychází z šířky vinného řádku a prochází celým domem. 

vysvětlují architekti.

Na stropě prezentační místnosti je patrný průběh žeber jednotlivých polí. Celý prostor je maximálně otevřen směrem na jih do klesajícího svahu a z každého pole je výhled mezi řádky vinice. V interiéru je ve větší míře uplatněn beton, dřevo a sklo. Venkovní amfiteátr na střeše návštěvnického centra lze využít na pořádání různých kulturních a společenských akcí, jako jsou koncerty, divadla, letní kina a další.

Na návštěvnické centrum navazují kanceláře pro vedení firmy a zaměstnance vinařství. Kanceláře jsou řazeny za sebou a jsou odděleny skleněnými příčkami, aby byl stále čitelný motiv klenby. Na zadní, severní straně jsou umístěny pomocné místnosti (kuchyňka, hygienické zázemí apod.). Kancelářská část má samostatný vstup z provozního dvora, aby nedocházelo ke křížení provozů.

V průsečíku obou funkcí se nachází vstup do výrobní části rozdělené do dvou samostatných hmot. První, nižší hala v sobě zahrnuje provozy a zázemí výroby i zaměstnanců s přirozeným vnitřním prostředím a přirozeným osvětlením pásovými okny pod střechou objektu. Druhá hala pokrývá provozy s požadavkem na nižší teplotu – lisovnu, sklep a sklady nalahvovaného vína.

Děkujeme Danielu Smolovi ze společnosti Vinařství Lahofer, a. s., za milé přijetí v Dobšicích a spolupráci a pomoc při přípravě článku. Za spolupráci a pomoc při přípravě článku děkujeme také Tomáši Koudelkovi ze společnosti Prefa Brno, a. s., a Michaele Novákové ze společnosti Artspeak PR. 

redakce

The new headquarters of the Lahofer Winery from the architectural studio Chybik+Kristof is incorporated into the landscape of Znojemsko which is dotted with vineyards and when completed, it will serve as a production plant, representative visitor centre and administrative background of the company. The main idea of the design is the motive of the grapevine lines, which metamorphose inside the building into a design system. The public part of the building has the potential to change the current hiking map of southern Moravia.

The related articles are devoted to winery in terms of architectural design, realization of reinforced concrete monolithic structures, especially of the main object of the visitor and administrative centre, briefly describe the prefabricated reinforced concrete frame of the production and storage part, concrete mix design for exposed concrete and introduces the art design of ceilings in the main space of the visitor centre.


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Realizace železobetonových monolitických konstrukcí

Realizaci železobetonových monolitických konstrukcí na stavbě pro Vinařství Lahofer jsme zahájili v lednu 2018. Novostavba byla rozdělena na tři stavební objekty: SO1010 – návštěvnická a administrativní část, SO1020 – výrobní část a SO1030 – objekt ostrahy, trafostanice a oplo...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Prefabrikovaný skelet pro výrobní a skladovací část

SO1020 je jednopodlažní nepodsklepený objekt přibližně obdélníkového půdorysu, resp. Dvou překrývajících se obdélníků, s vnějšími rozměry cca 45 × 64 m a s přesahem střechy po celém obvodě cca 2 m. Objekt slouží jako výrobní a skladovací část vinařství, je osazený v mírně svah...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Pohledový beton pro Lahofer

Zcela zásadním požadavkem u novostavby Vinařství Lahofer bylo provedení konstrukcí v reprezentativní části z pohledového betonu. Při návrhu složení jednotlivých betonů se vycházelo ze zkušeností z provádění pohledových konstrukcí z předchozích zakázek, především v Brně a jeho...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Vrstvy aneb výtvarné řešení stropů

Znojmo leží u východního okraje Znojemské pahorkatiny, na pomyslné spojnici Brna s Vídní. Město má bohatou historii – dorazily do něj první křesťanské misie z Pasova, zažilo vládu Přemyslovců, později Lucemburků, po bitvě na Bílé hoře prošlo rekatolizací a následně bylo dobyto...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Rozhovor

Těžká, ale radostná práce

Rozhovor Petra Volfa s architektem Ondřejem Chybíkem o zrodu nového areálu Vinařství Lahofer.