Prefabrikovaný skelet pro výrobní a skladovací část

Prefabrikované sloupy osazené na železobetonových monolitických patkách (foto: archiv společnosti Prefa Brno)

SO1020 je jednopodlažní nepodsklepený objekt přibližně obdélníkového půdorysu, resp. Dvou překrývajících se obdélníků, s vnějšími rozměry cca 45 × 64 m a s přesahem střechy po celém obvodě cca 2 m. Objekt slouží jako výrobní a skladovací část vinařství, je osazený v mírně svahovitém terénu se sklonem od severu k jihu a půdorysně je pootočený vzhledem k objektu SO1010. Objekty jsou vzájemně dispozičně propojené, ale tvoří samostatné dilatační celky.

Objekt SO1020 je prefabrikovaný železobetonový skelet zastřešený plochou střechou tvořenou železobetonovými vazníky s trapézovým plechem, tepelnou izolací a hydroizolací. Sloupy v hlavních vazbách mají rozměr 500 × 400 mm, běžné obvodové sloupy 350 × 300 mm a sloupy ve štítových fasádách 600 × 300 mm. Vazníky mají průřez ve tvaru písmene T s výškou dle rozpětí (1 300, 900 a 750 mm), lokálně jsou obdélníkového průřezu. Střecha je navržena ve dvou výškových úrovních – cca 10 m a 8 m nad terénem, přičemž obě střešní roviny jsou lemované prefabrikovaným lemem s monolitickou konzolou oddělenou od prefa interiérové části pomocí prvků Schöck Isokorb. Lokálně jsou isonosníky nahrazeny vytrnovanou výztuží. Ve dvou částech jsou navržené vestavby se stropní konstrukcí tvořenou panely Spiroll.

Skelet doplněný o základové prahy a vazníky, s výztuží připravenou pro monolitické římsy střechy (foto: archiv společnosti Prefa Brno)

Objekt SO1020 je založený plošně na monolitických základových patkách s prefabrikovanými kalichy doplněnými základovými prahy (převážně sendvičová konstrukce). V osách C a 7 jsou osazeny masivní prahy šířky 140 mm, kolem haly jsou osazeny sendvičové prahy šířky 300 mm (60 + 100 + 140 mm) a v případě, kdy práh staticky působí jako opěrná stěna, šířky 400 mm (60 + 100 + 240 mm). Prahy jsou spojeny s kalichy pomocí trnů.

Bednění pro římsy (foto: archiv společnosti Brestt stavby)
Pohled na výrobní halu po dokončení — listopad 2019 (foto: Michal Schneider)

Na rozhraní objektů SO1010 a SO1020 je železobetonová opěrná stěna pro překonání výškových rozdílů obou objektů. V části objektu je navržena základová deska v systému bílé vany.

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Realizace železobetonových monolitických konstrukcí

Realizaci železobetonových monolitických konstrukcí na stavbě pro Vinařství Lahofer jsme zahájili v lednu 2018. Novostavba byla rozdělena na tři stavební objekty: SO1010 – návštěvnická a administrativní část, SO1020 – výrobní část a SO1030 – objekt ostrahy, trafostanice a oplo...