Pohledový beton pro Lahofer

Železobetonové rámy — detail pohledového betonu (foto: archiv společnosti Česká Doka bednicí technika)

Zcela zásadním požadavkem u novostavby Vinařství Lahofer bylo provedení konstrukcí v reprezentativní části z pohledového betonu. Při návrhu složení jednotlivých betonů se vycházelo ze zkušeností z provádění pohledových konstrukcí z předchozích zakázek, především v Brně a jeho okolí. Pro pohledové konstrukce byly použity betony C25/30 – XC3, XF1 – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S4; C30/37 – XC1 – Cl 0,2 – Dmax 16 mm – S4 a C30/37 – XC4, XF3 – Cl 0,2 – Dmax 8 mm – S4, všechny navržené podle ČSN EN 206+A1. Složení pohledových betonů bylo navrženo pracovníky akreditované laboratoře Betotech v Brně.

Před zahájením betonáží pohledových konstrukcí byly odzkoušeny čtyři různé receptury betonů na částech základových konstrukcí provozní budovy, každý na ploše cca 1 m2, aby architekti mohli posoudit rozdíly mezi jednotlivými druhy betonů, které se lišily v použitém pojivu (druhu a množství použitých cementů) a v dávce příměsi. Betony se směsnými cementy (s obsahem strusky) vykazovaly světlejší odstíny, nicméně by u nich bylo nutné počítat s delším časem pro tvrdnutí v bednění a následně s delším ošetřováním. Betony z cementu bez obsahu strusky vykazovaly odstíny nepatrně tmavší, ale pro architekta byly přijatelné.

Pohled na okolní vinice z pochozí střechy (foto: Alex Shoots Buildings — Alexandra Timpau)

Právě z důvodu možnosti rychlejšího odbednění pohledových konstrukcí a zkrácení doby jejich ošetřování byly pro pohledové konstrukce použity betony s cementem CEM I 42,5 R Mokrá. Tento cement má dlouhodobě velmi konzistentní vlastnosti a používá se i pro nejnáročnější aplikace v dopravním stavitelství.  Jak z označení vyplývá, jedná se o cement s rychlým nárůstem pevnosti.

Do betonu nebylo možné použít běžně používané příměsi, jako je např. elektrárenský popílek nebo kamenné odprašky, neboť obě tyto příměsi mohou v určitých případech negativně ovlivnit vzhled, barevnost a případně i trvanlivost betonu. Proto byl jako příměs pro pohledové konstrukce použit velmi jemně mletý vápenec ze společnosti Carmeuse Czech Republic, který je pro pohledové betony používán nejen při výrobě transportbetonu, ale také v prefabrikaci. Hlavním úkolem této příměsi bylo zvýšit obsah jemných částic v betonu, zlepšit jeho pohyblivost, tekutost a stabilitu bez negativního vlivu na velikost smrštění a nárůst hydratačního tepla betonu a přispět k dosažení hladších povrchů bez velkých pórů.

Velkoryse prosklená fasáda je orientovaná směrem na jih (foto: Alex Shoots Buildings — Alexandra Timpau)

Protože betonáže pohledových konstrukcí probíhaly po dobu několika týdnů, bylo nutné zajistit, aby drobné kamenivo mělo pokud možno co nejvíc konstantní obsah jemných částic, neboť jemné částice mohou ovlivnit barevnost a další vlastnosti čerstvého a ztvrdlého betonu. Toho lze dosáhnout buď naskladněním dostatečného množství kameniva, nebo použitím kameniva praného, kde jsou tyto jemné částice odstraněny procesem praní ve výrobě. Pro výrobu pohledových betonů bylo proto použito drobné prané kamenivo 0/4 Bratčice, jež se používá v okolí Brna již dlouhou dobu, hrubé kamenivo frakce 4/8 a 8/16 bylo z výrobny Olbramovice.

Pro dosažení a udržení požadované konzistence a stability směsi byl použit superplastifikátor Sika ViscoCrete 4035. Dále byla použita provzdušňovací přísada Sika LPS A‑94, která v betonu se stupněm vlivu prostředí XF3 vytváří optimální obsah a velikost vzduchových pórů pro dosažení požadované mrazuvzdornosti. Pohledové betony byly dodávány na horní hranici konzistence sednutím S4 z důvodu dokonalého vybetonování u hustě vyztužených konstrukcí.

Všechny části vinařství jsou sjednoceny výrazným přesahem střech a dřevěným obkladem fasády (foto: Alex Shoots Buildings — Alexandra Timpau)

Ihned poté, co byly architektem vzorky betonu vybrány a odsouhlaseny, se mohlo začít s dodávkami betonu na pohledové konstrukce. Nejprve byly realizovány dodávky pohledového betonu s kamenivem Dmax 8 mm do sloupů a obloukových rámů s velmi hustou výztuží. Tento jemnozrnný beton umožnil prováděcí firmě dokonalé probetonování a dosažení požadované kvality pohledového betonu.

Velkou výhodou při dodávkách pohledových betonů byla krátká vzdálenost betonárny od stavby (cca 1 km) a také malý objem jednotlivých konstrukcí, který nebyl větší než objem jednoho autodomíchávače. Byla tudíž zajištěna homogenita a celistvost každé dodávky do jednotlivé konstrukce a odpadly problémy s pracovními spárami, které se občas vyskytují.

Všechny ostatní dodané betony byly bez doplňujících požadavků, avšak i u nich bylo nutné dbát na kvalitu, přesnost a termíny dodávek.

Vedle běžných nerezových tanků na zrání vína můžete v Lahoferu narazit i na tanky betonové (foto: Lucie Šimečková)

Pojmy v tomto článku


Související články

1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Nové sídlo vinařství Lahofer

Nové sídlo Vinařství Lahofer od architektonického studia Chybík+Krištof je zakomponováno do znojemské krajiny poseté vinohrady a po dokončení bude sloužit jako výrobna, návštěvnické reprezentativní centrum i administrativní zázemí společnosti. Hlavní myšlenkou návrhu je motiv...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Realizace železobetonových monolitických konstrukcí

Realizaci železobetonových monolitických konstrukcí na stavbě pro Vinařství Lahofer jsme zahájili v lednu 2018. Novostavba byla rozdělena na tři stavební objekty: SO1010 – návštěvnická a administrativní část, SO1020 – výrobní část a SO1030 – objekt ostrahy, trafostanice a oplo...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Prefabrikovaný skelet pro výrobní a skladovací část

SO1020 je jednopodlažní nepodsklepený objekt přibližně obdélníkového půdorysu, resp. Dvou překrývajících se obdélníků, s vnějšími rozměry cca 45 × 64 m a s přesahem střechy po celém obvodě cca 2 m. Objekt slouží jako výrobní a skladovací část vinařství, je osazený v mírně svah...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Vrstvy aneb výtvarné řešení stropů

Znojmo leží u východního okraje Znojemské pahorkatiny, na pomyslné spojnici Brna s Vídní. Město má bohatou historii – dorazily do něj první křesťanské misie z Pasova, zažilo vládu Přemyslovců, později Lucemburků, po bitvě na Bílé hoře prošlo rekatolizací a následně bylo dobyto...