Smršťování betonu

Každý beton se smršťuje a tento fakt je možné pouze omezit, nebo kompenzovat. Principy smršťování betonu (Shrinkage of concrete) jsou poměrně dobře prozkoumány a popisujeme tyto dva:

  1. Objem složek před hydratací (pojivo +  voda) je větší než výsledný objem ztvrdlého cementového tmelu. Tento jev se nazývá autogenní nebo také chemické smršťování.
  2. Únik vody z betonu do okolí. Pokud k tomu dochází před začátkem tuhnutí betonu, tzn. z čerstvého betonu*), jedná se o plastické smršťování, pokud uniká voda z betonu po začátku tuhnutí a tvrdnutí, jedná se o vysychání betonu. Specialitou smršťování vysokohodnotných betonů je samovysychání.

*) Pokud z čerstvého betonu uniká voda spolu s cementem, jedná se o tzv. krvácení  betonu.

Některé dílčí způsoby smršťování působí souběžně, nebo postupně přecházejí jeden v druhý. Vysychání se může, podle podmínek prostředí, v kterém se beton nachází, cyklicky střídat s přijímáním vody z okolí (nabýváním/​ bobtnáním).

Smrštění betonu

Opatření pro omezení velikosti smrštění betonu:

z hlediska složení čerstvého betonu:

  • použít větší frakci kameniva (upravit křivku zrnitosti) — smršťuje se pouze cementový tmel, tudíž omezení jeho objemu zmenší velikost smršťění (zejména autogenního),
  • snížit vodní součinitel — bude-li v betonu méně vody, méně jí unikne do okolí (plastické smrštěnívysychání).
  • použít expanzivní přísadu — přísada zvětšuje svůj objem, při správném dávkování odpovídá nárůst objemu této přísady velikosti smršťování a to i v čase.

z hlediska ošetřování betonu:

  • zakrýt beton fólií hned, jak je to možné — omezení úniku vlhkosti z betonu, tzn. omezení plastického smršťovánívysychání betonu,
  • nástřik ochranné emulze — důvody dtto výše,
  • kropení vodou, jejíž teplota musí být blízká teplotě kropeného betonu a nesmí dojít k vyplavování cementu s vodou z betonu — důvody dtto výše,
  • vlhčení vodní mlhou — důvody dtto výše. Jedná se jeden z nejlepších způsobů ošetření betonu, vodní kapičky mají podonou teplotu jako vzduch a nechrozí prudké ochlazení povrchu betonu, nesmí dojít k vyplavování cementu z betonu.
  • posunout betonáž do večerních nebo nočních hodin, zejména v létě, tak, aby vysoká denní teplota a slunce nepřispívaly k ohřívání čerstvě uloženého betonu.