ČSN EN 206+A1

ČSN EN 206+A1 Beton — Specifikace, vlastnosti, výroba a shoda (ČSN EN 206+A1 Concrete — Specification, performance, poduction and conformity)

Tato norma pozbyla platnosti dne 1.8.2021! Platná je norma ČSN EN 206+A2

ČSN EN 206+A1 byla vydána v květnu 2017 s platností od 1.6.2017 (viz Věstník ÚNMZ 6/2017). Dnem vydání nahradila předchozí ČSN EN 206. Zároveň byla vyhlášena jako norma určená. 

ČSN P 73 2404 doplňuje ČSN EN 206+A1 jako “předpis platný v místě použití” podle 3.1.1.12. 

Změny oproti ČSN EN 206: v zásadě se jedná o nahrazení předběžné prEN 13055 definitivní EN 13055 — Pórovité kamenivo. Podrobnosti naleznete zde.

Můžete se setkat i s označením ČSN EN 206:2013+A1:2016.

Národní legislativa a předpisy pro beton platné v ČR

Pro beton jako výrobek platí v ČR následující předpisy, které je podle legislativní povahy možno dělit do jednotlivých skupin.

Pohledový beton — komunikace, normy, předpisy

V posledních zhruba třech letech se u nás, kromě funkce konstrukčního materiálu, začíná betonu přiřazovat i role estetického působení. Betonová konstrukce se ve vybraných případech nezakrývá dalšími materiály a stává se součástí celkového architektonického a výtvarného řešení...