Bytový dům Fragment — architektonický návrh

13. 6. 2023 - Architektura / Bytová výstavba | | Stáhnout článek v PDF

V polovině letošního roku bude v pražském Karlíně dokončen dům Fragment, jenž nabídne 140 bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení. Současnou stavební produkci v oblasti bytové výstavby obohatí promyšleným zasazením do kontextu okolí, vizuálně působivou architekturou, použitím nepřehlédnutelných sochařských děl a zejména neobvyklým stavebně konstrukčním řešením v podobě „mostní“ části propojující trojici samostatných podnoží.

Developer / InvestorTrigema
Architektonický návrhQARTA ARCHITEKTURA s.r.o.
David Wittassek, Jiří Řezák
SpoluautorDavid Černý – sochy
Projekční týmTomáš Němec, Lukáš Němeček,
Michaela Fričová
StatikaRECOC, spol. s r.o.
Dokumentace pro
provedení stavby v BIM
CASUA, spol. s r.o.
Generální dodavatelTrigema Projekt Fragment s.r.o.
Železobetonové konstrukceSkanska a.s.
Projekt2017 – 2020
Plánované dokončení2023
group-8 Created with Sketch.

S plným respektem ke kvalitám Invalidovny a energii tomuto místu vlastní stavíme Fragment do pozice kontrastní, do role otisku dnešní doby. Transformaci Karlína přinášíme rovnocenný dialog stávajícího a nového, který chápeme jako logickou podmínku kvalitního vývoje.

QARTA Architektura

Vize

Původně průmyslový Karlín prochází již delší dobu transformací, která určuje jeho významnou roli v současném životě širšího centra Prahy, kdy se stal vyhledávanou čtvrtí pro bydlení, pracovní příležitosti i trávení volného času.

Pro bytový dům Fragment vytváříme koncept vizuálně silné, nezaměnitelné architektury, která reaguje na kontext místa s ohledem k jeho minulosti i budoucnosti. Vedle formálních a funkčních hledisek je to především organické napojení na veřejný prostor, který dům Fragment rozšiřuje, dále zpřístupňuje a funkčně i vizuálně dotváří. Nedílnou součástí tohoto projektu je monumentální sochařské dílo umělce Davida Černého, které tvoří od počátku součást autorské spolupráce na koncepci celého objektu.

Kontext

Pozvolná revitalizace území umožnila zachování původního měřítka starého Karlína. Protiváhu jeho klasické blokové struktuře tvoří moderní výstavba solitérních budov sídliště Invalidovna. Budova Fragment, stojící na hranici obou zón, na kontrasty ve stavební historii reaguje a usiluje o souladné dotvoření místa.

Zvolená architektonická forma dvou ramen sbíhajících se do jednoho bloku odpovídá na lichoběžníkový tvar pozemku i charakter okolní zástavby. Fragment ztělesňuje přechod, či spíše průnik dvou světů. Dvě hmoty domu na jedné straně evokují blokovou zástavbu, jedna hmota na straně druhé zástavbu solitérní. Proces rozpadu blokové zástavby naznačuje i pixelizace fasádní hmoty.

Silným určujícím momentem je rovněž kontakt s historickou budovou Invalidovny, na jejíž osu je dům situován.

Fragmentární struktura kompaktního celku

V půdorysu tvoří bloky kompaktní celek usazený na jednotné transparentní podstavě parteru. Směrem do výšky se jednotlivé fragmenty dynamicky rozpohybují v reakci na své vnější i vnitřní prostředí. Rozvolněný hravý tvar budovy je kontextuální, nikoli formální.

Ustupující hmoty domu optimálně nastavují byty i pobytové atrium plynutí denního světla – atrium se otevírá, prostor se zvětšuje a zůstává neuzavřený, hravý.

Boxy, které střídavě vystupují z horní i spodní části bloku, vyvolávají hru světel a stínů, která podporuje vnímání proměnlivosti fasády – forem – v čase.

Z pozice kolemjdoucího pak jednotlivé boxy fragmentují celek bloku do příjemného lidského měřítka.

Veřejný prostor

Pro koncepci domu je zásadní otevřenost a transparentnost. Z hlediska kontinuity, prostupnosti a kultivace veřejného prostoru je důležitá pozice vůči Invalidovně a parku. Mezi oběma objekty plyne přirozená trajektorie pohybu. Fragment se v jejím ústí rozestupuje, hmota domu je vykrojená. Příchozí vstupuje do velkorysého krytého prostoru se sochami, zelení a vodním prvkem, který poskytuje zázemí a příjemnou atmosféru pro chvíle oddychu rezidentům i veřejnosti. Na této ose je dům průchozí. Veřejnosti slouží také parter domu se službami a drobnými obchůdky.

Atrium je pak klidovým prostorem, částečně dlážděným a částečně zaplněným zelení, a to včetně střechy a prvního patra.

Redakce děkuje agentuře LINKA za poskytnutí podkladů.

Pět otázek pro architekta Lukáše Němečka 

Původně byla konstrukce uvažována jako prefabrikovaná, avšak došlo ke změně na železobetonový monolit – co vás k tomu vedlo?

Při prvotních fázích návrhu domu jsme se poměrně dlouho zabývali prefabrikací. Dům složený ze stejných boxů se tomu nabízí. Dynamický tvar budovy s různými posuny ale způsobuje velkou druhovost detailů a atypických návazností jednotlivých boxů. Opakujících se prvků by nakonec bylo málo, a proto jsme se rozhodli pro monolitický beton odlévaný až na místě.

Samotný tvar železobetonových konstrukcí prošel svým vývojem a optimalizací. Začínali jsme tvarem kopírující obalovou křivku domu, nakonec jsme práci betonářům částečně zjednodušili a po výšce se konstrukce víceméně srovnala. O to složitější však tím pádem byla prefabrikace fasádního pláště.

Přemýšleli jste na začátku o tom, že byste konstrukci ponechali z pohledového betonu?

Ano. Jednou z variant byl právě i pohledový prefabrikovaný beton, který mohl tvořit finální povrch fasády.

Fragmenty železobetonové konstrukce se však po dokončení budou propisovat uvnitř domu. Hezký příklad je hra masivních průvlaků, které podpírají horní stavbu. V přízemních obchodních jednotkách zůstávají nezakryté, působí také dynamicky, fragmentárně.

Jak postupovaly železobetonové práce (jak je ovlivnilo počasí, dostupnost materiálu apod.) a jak jste spokojeni s finálním zhotovením konstrukcí?

Vlastní realizace stavby probíhala v nejhorším covidovém období. Nedostatek stavebních materiálů, nedostatek pracovních sil a následné zvyšování cen základních materiálů nám práci velmi komplikovaly. Dodavatel konstrukce je ovšem kvalitní a zkušená firma, a tak se výsledek navzdory všem úskalím podařil.

Kdy byly železobetonové práce dokončeny?

Nosná konstrukce byla hotová na začátku roku 2022.

A kdy je plánováno předání objektu?

Stavba je dokončována a předávána postupně. Některé části jsou již pronajaty, zatímco se postupně dokončuje zbytek. 

QARTA Architektura

Kreativní studio QARTA Architektura se už dvacet let podílí na kultivaci prostředí, ve kterém žijeme. Ať už je to krajina našich měst nebo vnitřní prostředí domovů, k úkolům architektury přistupuje vždy komplexně.

Studio reaguje na proměny životního stylu jednotlivců i společnosti, ke kterým dnes neodmyslitelně patří požadavek udržitelnosti. Kombinací tradičních zkušeností oboru a současných technologických inovací navrhuje řešení, která naplní současné potřeby a přetrvají v čase.

Široké portfolio projektů spojuje jedno: důraz na propojení estetických a funkčních řešení. QARTA považuje za velmi důležitý řemeslně zpracovaný detail i funkční naplnění celku.

Autor

APARTMENT HOUSE FRAGMENT

In the middle of this year, the Fragment Apartment House will be completed in Prague’s Karlín district, offering 140 units of rental housing. It will enrich the current building production in the field of residential construction by its thoughtful setting in the context of the surroundings, visually impressive architecture, the use of unmissable sculptural works and especially an unusual structural solution in the form of a “bridge” section connecting three separate bases.


Související články

2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Stavební konstrukce

Bytový dům Fragment — monolitické konstrukce

V polovině letošního roku bude v pražském Karlíně dokončen dům Fragment, jenž nabídne 140 bytových jednotek určených k nájemnímu bydlení. Současnou stavební produkci v oblasti bytové výstavby obohatí promyšleným zasazením do kontextu okolí, vizuálně působivou architekturou, po...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Téma, Architekti a architektura, Stavební konstrukce

Od pavlače přes Křídlo po Véčko

Bytové domy (neboli bytovky) jsou důležitým tématem architektury jednadvacátého století, i když v odborných médiích poněkud přehlíženým. Postavit kvalitní dům, který by vyhověl potřebám desítek, či dokonce stovek různorodých obyvatel, je uměním svého druhu.