Parkovací dům U Černého koně

10. 6. 2022 - Architektura | | Stáhnout článek v PDF

Víceúčelový parkovací dům U Černého koně v Berouně – pohled z dronu (foto: hansparking.cz)

Pohledový, či lépe řečeno architektonický beton slouží především k ztvárnění myšlenky architekta nebo designéra formou tvarového či barevného řešení stavby, popř. její části. Takové řešení často respektuje přání zadavatele. V případě parkovacího domu U Černého koně v Berouně však šlo i o návrat symbolu „černého koně“ na místo, kde po staletí byl a z něhož na několik desítek let fakticky zmizel, avšak kterému nesmazatelně vtiskl pojmenování.

Historický kontext

Obyvatelé Berouna i návštěvníci z blízkého či dalekého okolí mají již sedm let možnost parkovat nedaleko centra města ve víceúčelovém parkovacím domě U Černého koně. Dům se nachází v ulici Politických vězňů na rohu křižovatky s ulicí Česká, kterou je odváděn automobilový provoz z Husova náměstí. Po zaparkování zde je centrální berounské náměstí dosažitelné chůzí do 2 minut. Lokalita získala svůj název podle domu U Černého koně, který byl na tomto místě postaven pravděpodobně již v roce 1775 jako zájezdní hostinec a jehož význam vzrostl po roce 1840, kdy byla realizována stavba mostu a státní silnice odvedla spojnici Prahy s Plzní mimo centrální náměstí a půdorys berounských hradeb [1]. Kromě vyhlášené restaurace, podle níž získal dům i lokalita své jméno, v domě od roku 1865 postupně sídlil městský úřad, okresní soud včetně šatlavy a berní úřad [2]. Po roce 1945 neudržovaný dům postupně chátral, vlivem vzrůstajícího provozu v ulici navíc došlo i k narušení jeho statiky, a tak byl v roce 1966 demolován. Uvolněné místo bylo poté používáno jako parkoviště. Za téměř dvě století existence se však jméno domu nesmazatelně vrylo do myslí obyvatel Berouna tak, že název U Černého koně (zkráceně U Koně) zcela vytěsnil oficiální dobové názvy ulice vedoucí kolem něj.

Pohled na boční fasádu z ulice Česká (foto: archiv autora)

S nárůstem provozu a zejména poč­tu osobních automobilů se začalo po roce 2010 uvažovat o navýšení kapacity parkovacích míst v oblasti centra města. Jednou z alternativ bylo i zbudování vícepodlažního parkovacího domu v místě stávající venkovní parkovací plochy U Černého koně. Projekt stavby zahrnoval i architektonický návrh fasády parkovacího domu reagující na historii místa, a tedy i na původní název bloku domů U Černého koně. Jako grafický motiv byla použita silueta běžícího koně s tím, že se motiv několikrát opakuje, takže v konečném ztvárnění jde vlastně o běžící stádo koní. Touto formou se v podstatě vrátilo na své místo domovní znamení původní stavby.

Konstrukční řešení

Koncepčně je budova řešena jako dům s polopatry, tzn. že jedno podlaží celého parkovacího domu je rozděleno na dvě úrovně výškově posunuté o polovinu podlaží, což je výhodné pro užší pozemky v mírně svažitém terénu. Řidič tak jede do dalšího podlaží po polorampě, která je umístěna délkově mezi dvě stání. Konstrukčně se jedná o montovaný skelet s různými typy svislých a vodorovných prvků.

Fasáda je zavěšena a tvoří ji jak prefabrikované betonové dílce, tak i lehký plášť z průhledných zbarvených výplní zavěšených na ocelovém rastru a tvořících jeden vodorovný a jeden svislý pás. Silueta běžícího koně, resp. stáda je na prefabrikovaných betonových dílcích tvořících část fasády zhotovena pomocí technologie grafického betonu.

Kopyta a nohy koně z odstupu 3 m (foto: archiv autora)
Detail kružnic vymývaných do povrchu betonu fasádních panelů; kružnice mají různý průměr, ty na obrázku jsou největší a májí průměr cca 70 mm (foto: archiv autora)

Závěr

Nový parkovací dům se organicky začlenil do komplexu budov v ulici Politických vězňů. Návštěvníci centra města s povděkem kvitují rozšíření parkovací kapacity v dosahu centrálního náměstí a obyvatelé Berouna jsou spokojeni, že se Černý kůň opět vrátil na své místo v tak zajímavé podobě.

 

Zdroje:

[1]    Centrum Berouna ozdobí koně. Středočech.net [online]. 2. 7. 2014. Dostupné z: stredocechdotnet.wordpress.com/2014/07/02/centrum-berouna-ozdobi-kone/?msclkid=e443f390ceee11ecb56fe8577c6f3bbe

[2]    GARKISCH, M. Berounský uličník. Beroun: Nakladatelství MH, 2003.

[3]    HANS parking [online]. Dostupné z: hansparking.cz

Autor

PARKING HOUSE AT THE BLACK HORSE

Exposed, or better said architectural concrete, serves primarily to represent the architect’s or designer’s idea in the form of a shape or colour solution of a building, or part of it. Such a solution often respects the wishes of the client. However, in the case of the U Černého koně Parking House in Beroun, it was also about returning the symbol of the “black horse” to the place where it had been for centuries and from which it had effectively disappeared for several decades, but which it had indelibly imprinted with its name.

Pojmy v tomto článku


Související články

2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Architekti a architektura

Víc než jen fasády: tváře domů

V posledních letech byly v České republice postaveny budovy, domy či objekty, které jsou zajímavé pojetím fasád, na jejichž zhotovení byl použit beton v kombinaci s dalšími materiály. V následujícím textu je přiblíženo pět z nich. Je mezi kancelářská budova, parkovacím dům, zá...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Silniční svodidla jako součást fasády

Na konci loňského roku byl v Dolních Břežanech uveden do provozu nový parkovací dům, jenž by měl v budoucnu zarůst zelení. Při jeho výstavbě byly stropy i podlahy realizovány do spádu, resp. sklonu původního terénu. Jeho charakteristickým rysem je pak použití silničních svodid...
2/2022 Architektura | 10. 6. 2022 | Téma, Materiály a technologie

Velkoformátové obklady ze sklovláknobetonu

V článku je představeno použití sklovláknobetonu pro výrobu prefabrikovaných tenkostěnných fasádních obkladů. Pozornost je zaměřena na technologii výroby dílců, princip ukotvení pomocí metody stud-frame a vhodnost zhotovení zkušebního modelu u velkých projektů. Použití sklovlá...