Pohledový beton — problémy při výrobě z pohledu architekta

Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové (foto: Andrea Lhotáková)

Pohledový beton je jedním z materiálů, které jsou typické pro dnešní dobu a jsou svým způsobem jednou z tváří soudobé architektury. Beton má spoustu výborných konstrukčních vlastností a v souladu se snahou i v dnešní době reklam a zastírání (filosofové by zřejmě mluvili o simulakrech) ukázat něco podstatného, něco co je skutečné a nikoliv pouze vnější, je často konstrukce ponechávána přiznaná a na povrch betonu jsou pak vznášeny specifické požadavky kvality pohledovosti.

Přitom je nutné zdůraznit, že touhou architektů není dosahovat sterilní a strojově přesný povrch. K pohledovému betonu patří vizuální zážitek z jedinečnosti každého díla a vnímání, že za jeho zpracováním stojí lidská ruka. To ale není důvodem k omlouvání zjevných vad.

V současné době se pomalu i v ČR přibližujeme v rozsahu použití a kvalitě provedení pohledových betonů západní Evropě. Je zřejmé, že pokrok je snazší v koncepční, projektové poloze. Většina architektů je obeznámena se zahraniční produkcí a přirozeně se více zajímá o tu její kvalitnější část. Proto se snaží přimět i tuzemské firmy k výkonům na vysoké kvalitativní úrovni. Jenže o co snazší je něco požadovat v projektu, o to těžší je to dosáhnout v praxi. Vyžaduje to trpělivost a ochotu na obou stranách.

Hodně věcí se již zlepšilo. Za výbornou považujeme například příručku od firmy PERI o pohledovém betonu. V ní jsou doporučeny německé a rakouské normy, které stanovují z různých pohledů různé třídy kvality pohledovosti. Těmito kritérii je možné v projektu doplnit normy české. Bude zajímavé, jak bude problematika pohledovosti určena v normách evropských. Při znalosti zmíněných německých, rakouských a českých norem a při základní zkušenosti s projektováním pohledového betonu je, myslím, dnes již architekt schopen v projektu požadavky na pohledovost dostatečně popsat. Výtky typu, že v projektu bylo pouze napsáno – pohledový povrch – bez stanovení kritérií posuzování, by tak měly být již minulostí.

Problémy se dnes posouvají spíše do fáze výrobní – konstruktivní diskuze a komunikace mezi architektem, stavební firmou a odpovědným zástupcem investora je klíčová pro výsledek realizace. I sebelepší popis v projektu totiž, pokud se za architekta nepostaví investor a technický dozor, může být ignorován.

U staveb, pro které jsou pohledové betonové konstrukce jedním z hlavních architektonických výrazových prvků, hraje velmi důležitou roli i fáze výběru dodavatele. Pokud je v projektu definován požadavek na předložení referencí z již realizovaných staveb s pohledovým betonem od stavební firmy (případně od odborného pracoviště, které bude směs připravovat) je vhodné těchto kritérií využít už při výběrovém řízení, kdy může být zřejmý negativní výsledek odhalen a odvrácen.

KNIHOVNICKO-INFORMAČNÍ CENTRUM
Místo stavbyHradec Králové
InvestorStudijní a vědecká knihovna v Hradci Králové
Architektonický návrhProjektil architekti, s.r.o.
Dokončený interiér KIC (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Armování stropu s aktivací a vymezenými prostupy (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Ukládání betonu do stropní desky (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Výztuž nosné stěny s vymezenými kruhovými okenními otvory vyvázaná k jedné straně bednění (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Hotová stěna s osazenými okny (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
NÁRODNÍ TECHNICKÁ KNIHOVNA
Místo stavbyPraha 6 — Dejvice
Architektonický návrhProjektil architekti, s. r. o.
DodavatelSdružení Metrostav, a. s., a OHL ŽS, a. s.
Celkový pohled na staveniště NTK (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Vnitřní atrium nové budovy Národní technické knihovny v Praze Dejvicích (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Budoucí vstupní hala NTK (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Vyztužená křížem předepjatá stropní deska NTK s vloženými rozvody chladícího a vytápěcího systému (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Detail střídání aktivních a pasivních kotev předpinací výztuže (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)
Detail aktivní kotvy předpinací výztuže (foto: archiv společnosti Projektil architekti, s. r. o.)

Dvě námi navržené stavby, (Knihovnicko-informační centrum v Hradci Králové a Národní technická knihovna v  Praze,) s využitím pohledového betonu na české poměry v  nadstandartním rozsahu, byly obě realizovány v režimu veřejné investice. Tato skutečnost již sama proces výběru dodavatele ovlivnila a samozřejmě, že prostor pro uplatnění kvalitativních kritérií při samotném výběru byl úměrně odpovídající komplikovanosti vztahů při takovýchto realizacích.

V průběhu realizačních fází obou staveb jsme řešili některé okruhy problémů, které nejsou vzhledem ke své provázanosti na konkrétní stavbu snadno sdělitelné, nicméně považujeme za přínosné se o tyto zkušenosti alespoň v bodech podělit.

Referenční stavby, vzorky povrchů a řešení detailů

Návštěvy referenčních staveb v úvodu přípravných fází realizace pomohou vyjasnit si požadavky na finální povrch. Tyto momenty jsou důležité, neboť na obou stranách mnohdy panuje mylná představa o skutečném záměru druhé strany.

Během přípravy je vhodné vytvořit referenční plochy pohledového betonu, a to jak litého, tak prefabrikovaného, včetně vzorků většiny používaných detailů, vyvzorkovat a vybrat vysprávkový materiál a určit způsob práce s ním a totéž učinit s krycí lazurou (při vzorkování na běžný i spravovaný povrch).

Zapojení výzkumu a vývoje do výrobního procesu

Do přípravy je nutné vnést zkušenosti odborného pracoviště, které kooperuje na příparavě receptury, případně v úzké spolupráci s dodavatelem směsi.

Včasná a precizní projektová příprava bednící soustavy

Vzhledem ke skutečnosti, že výrobní dokumentace bednící soustavy (spárořezy bednících dílců, polohy, četnost a detaily spínacích míst, detaily provedení a umístění všech druhů spár) není běžnou součástí realizační projektové dokumentace, je nutné na tento fakt pamatovat při rozpočtových nákladech investičních (příprava výrobní dokumentace bednící soustavy) i  neinvestičních (honorování autorského dozoru). Včasnou příipravou a pečlivou kontrolou této dílenské dokumentace lze předejít mnohým neúspěchům a následně značným prodražením.

Betonové konstrukce s nadstandardními požadavky na estetiku nesnesou zásadní chyby v  přípravě a dodatečné opravy jako tradiční zednické technologie. To, co se odbední, se nedá zásadně vylepšovat. Opravování je ve většine případů snížením kvality. Proto, vzhledem k technologickým specifikům a nutnosti předvídat některé časové souslednosti výrobních procesů u betonových staveb, se jeví kvalitní komunikace a  oboustranně pružné řešení problémů jako velmi důležité a zásadní pro kvalitní na konečný výsledek realizace. V opačném případě zbyde po neúspěšné spolupráci všech zúčastněných zkamenělé memento váznoucí komunikace.

Závěr        

Je nutné říci, že beton jako materiál může být krásný. Stojí za to, usilovat při každé nové stavbě o co nejlepší výsledek a k němu je nutná úzká spolupráce a otevřenost všech stran. Realizace kvalitní betonové architektury je podle našeho názoru náročnou moderní mezioborovou disciplínou. Věříme, že pokud se podaří stavba úspěšně zrealizovat, působí na své okolí i onou snahou a energií lidí, kteří o dobrý výsledek společně usilovali.

Myslíme si, že s přibývajícím počtem „betonových“ realizací a možností získat na těchto stavbách zkušenosti mezi odborníky se situace zlepšuje. Děje se tak především díky konkrétním zapáleným lidem mezi betonáři i architekty a jejich vzájemné vstřícnosti. S některými z nich jsme měli tu čest se potkat a za spolupráci, osobní obětavost a podnětné i  poučné vlivy jim děkujeme. Ty ostatní pak prosíme o větší zájem o svou vlastní práci.

Autoři

Související články

25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Knihovna Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně

Objekt knihovny Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně je situován uprostřed městského bloku tvořeného heterogenní zástavbou vzniklou v průběhu 19. a 20. století. – doplňuje a uzavírá areál Filozofické fakulty a tvoří předěl mezi teritoriem fakulty a obytnou částí bl...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Rekonstrukce a dostavba rekreačně sportovního areálu Kraví hora

Areál letního koupaliště na Kraví hoře patří svou polohou a přírodním charakterem mezi nejcennější rekreační a oddechová místa ve vnitřním Brně. Jeho hodnota je dána především polohou na stráni Kraví hory s výhledem na hrad Špilberk a katedrálu sv. Petra a Pavla, nejznámější d...
25. 9. 2008 | Stavební konstrukce

Proč pohledový beton?

Beton je exaktní materiál poskytující velkou tvarovou rozmanitost. Jeho použití vede k daleko čistší, jednodušší, ale zároveň technologicky dokonalejší formě. Je to jasná plasticita, struktura, barva, materiál, který zraje, stárne, vrací se vlastně do primárního stavu, ze kter...