TP 263 – Izolace tunelů pozemních komunikací

S účinností od 15. ledna 2024 byl schválen technický předpis Ministerstva dopravy TP 263 — Izolace tunelů pozemních komunikací.

Předmět a platnost technických podmínek

Tyto technické podmínky (dále jen TP) platí pro navrhování, provádění, kontrolu kvality a údržbu izolace proti vodě tunelových staveb, kolektorů, štol a dalších podzemních objektů souvisejících s výstavbou pozemních komunikací. Izolační souvrství eliminuje vliv podzemních vod na životnost a provoz těchto staveb.

TP jsou určeny projektantům, zhotovitelům, dodavatelům izolačních výrobků a materiálů, stavebním dozorům, supervizorům, objednatelům/​správcům stavby, správcům a provozovatelům tunelových
staveb.

TP pro izolace tunelů a souvisejících objektů jsou z hlediska použití izolačních systémů rozděleny do
následujících základních částí:
A – Obecná část
B – Speciální část
B1 – Fóliové izolace
B2 – Stříkané izolace
B3 – Bentonitové izolace
B4 – Asfaltové izolační pásy
B5 – Tunely s vodonepropustným ostěním