ČSN 73 7507 – Projektování tunelů pozemních komunikací

Předmět normy

ČSN 73 7507 Norma řeší navrhování tunelů pozemních komunikací a varianty jejich šířkového uspořádání, průjezdný prostor tunelu, jeho příčné uspořádání, směrové a výškové vedení komunikace v tunelu. Obsahuje konstrukční pokyny, bezpečnostní úpravy i zásady požární bezpečnosti potřebné pro projektanta. Tato norma platí pro projektování, prostorové uspořádání a vybavení nově navrhovaných tunelů silnic, dálnic a místních komunikací. Pro projektování rekonstrukcí a nového technického vybavení stávajících tunelů platí ustanovení této normy v maximálně využitelném rozsahu. Tato norma platí přiměřeně i pro projektování výstavby, rekonstrukcí a technické vybavení galerií, protihlukových tunelů a technické vybavení podjezdů pozemních komunikací. Norma neplatí pro tunely místních komunikací s městskou kolejovou hromadnou dopravou, pro samostatné tunely nemotoristických komunikací a pro tunely účelových komunikací 1). Norma neobsahuje podrobná ustanovení pro výpočet konstrukce tunelů, jejich provádění a pro výpočtová řešení technického vybavení. Tato norma neplatí pro podjezdy a tunely do 100 m.

Změny proti předchozí normě

Proti předchozí normě se předmět normy rozšiřuje o obdobné stavby (např. galerie, protihlukové tunely a podjezdy), bylo upřesněno a doplněno názvosloví, především z hledisek nových termínů, terminologie nových požárních předpisů a termínů z oblasti technického vybavení tunelů. Kapitola 4 byla doplněna o nové bezpečnostní kategorie a kapitola 6 byla upravena podle ČSN 73 6101:2004 a podle směrnice EU 2004/54/ES z hlediska etapové výstavby. Kapitola 7 byla upravena z hledisek návaznosti na kategorie komunikací podle revizí ČSN 73 6101:2004 a ČSN 73 6110:2006. Kapitola 10 byla upravena v částech, týkajících se odvodnění tunelů, povrchů tunelu, ochrany proti hluku, ochrany pro omezení vlivu bludných elektrických proudů, zásobování vodou a technického vybavení. Kapitola 11 – Bezpečnostní stavební úpravy – byla přepracována. Dále byla nově zpracována kapitola 12 – Technické vybavení tunelu. Došlo ke změně v kapitole 13 – Navrhování tunelové stavby z hlediska požární bezpečnosti. Součástí této normy je i příloha A (informativní) Požární větrání – základní požadavky.

Typ produktuČeská technická norma (ČSN)
Označení základního dokumentuČSN 73 7507
Katalogové číslo94392
Název dokumentuProjektování tunelů pozemních komunikací
Anglický názevDesign of road tunnels
Datum vydání01.12.2013
Datum účinnosti01.01.2014
Věstník vydání (měs/​​rok)12/13
Způsob vydánísamostatně tiskem
ICS kódy93.060 — Tunely
Nahrazuje dokumenty74505 / ČSN 73 7507, rok vydání 2006
80024 / ČSN 73 7507 ed. A, rok vydání 2007

Detailní informace na stránkách vydavatele.


Témata

Normy