Beton

Beton (Concrete — C) je stavivo ze směsi cementu, hrubého a drobného kameniva a vody, které vznikne ztvrdnutím cementové kaše (cementu a vody). Kromě těchto základních složek může obsahovat přísady a nebo příměsi. Jestliže je maximální velikost zrna kameniva 4 mm nebo menší, používá se pro směs termín cementová malta.

Co je to beton

Beton je označení staviva, resp. celé skupiny staviv. Toto slovo se stalo nositelem různých významů. Jednomu je samozřejmostí při stavbě jeho domu, pro druhého je strašidlem. Řekne-li Francouz „c’ est béton“, odpovídá to významově našemu „to je na beton“, tedy, že je něco trvanlivé, spolehlivé, odolné. Pro technika je to nepostradatelný nástroj, za jehož pomoci realizuje náš životní prostor.

Druhy betonu
Toto vše je beton

Beton je tedy stavivo, vznikající ztvrdnutím směsi složek cementu, kameniva (písku, štěrku, drtě) a vody. Jeho vlastnosti jsou ovlivňovány poměrem složek. Zvláštních vlastností betonové směsi se dosahuje přidáváním příměsípřísad. Tak se ovlivňuje zpracovatelnost betonové směsi, ale i konečné vlastnosti betonů. Mírou zpracovatelnosti je konzistence, kterou lze objektivně hodnotit vlastnosti čerstvého betonu.

Historie

Název beton byl zaveden francouzským inženýrem Belidor(em) v roce 1753 pro směs kameniva a pojiva, která má po vytvrzení trvalou soudržnost. Jako pojivo může být použita cementová kaše — toto pojivo je nejběžnější a výsledný produkt nazýváme cementobetonem nebo zkráceně betonem; jako příklad jiných pojiv lze uvést asfalt, plasty, ale i síru, které poskytují asfaltobetony, plastbetony.

Výhody

  • Beton je pevný a trvanlivý. Zpravidla se používá v kombinaci s výztuží různého druhu. Tím se zlepšují možnosti použití při namáhání v tlaku a v tahu. Beton bez výztuže, tak zvaný  „prostý beton”,  odolává dobře namáhání v tlaku,  „vyztužený beton” navíc ještě i v tahu. Vyztužený beton je někdy v literatuře nazýván „spřaženým stavivem”.
  • Výhodou betonu je dobrá tvarovatelnost, odpovídající použitému bednění, a možnost recyklace. Proto je beton vhodný pro různá použití v pozemním i inženýrském stavitelství, ale i v drobném stavebnictví, i když třeba pouze jako základ pro stavbu, uskutečňovanou ze zcela odlišných stavebních hmot.
  • Beton se v průběhu užívání stal pojmem odolnosti. Aby skutečně splňoval požadavky na něj kladené, musí být čerstvý beton vyráběn ve stále stejné jakosti. Toho lze nejlépe dosáhnout výrobou ve specializovaných velkovýrobnách čerstvého betonu, odbornou přepravou čerstvého betonu a jeho odborným ukládáním podle ČSN EN 206+A2.
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Sanace a rekonstrukce

Rekonštrukcia Slovenskej národnej galérie: objekt Vodné kasárne a nový strop nad 1. PP v objekte Premostenie

Slovenská národná galéria prešla v nedávnej minulosti rozsiahlou rekonštrukciou a modernizáciou. Tento článok sa venuje rekonštrukcii objektu Vodné kasárne a riešeniu nového železobetónového stropu nad 1. PP v objekte Premostenie. Objekt Vodných kasární Slovenskej národnej gal...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Aktuality

Týden betonu na ČVUT v Praze

Ve dnech 24.–28. dubna 2023 proběhl na Fakultě stavební ČVUT pod záštitou děkana fakulty prof. Ing. Jiřího Máci, CSc., třetí ročník akce Týden betonu. Cílem akce, organizačně zajištěné Katedrou technologie staveb pod vedením doc. Ing. Pavla Svobody, CSc., bylo představit stude...
2/2023 Architektura / Bytová výstavba | 13. 6. 2023 | Spektrum

Betonoví srdcaři

Umělecké betonářství Aspoň Tohle zhotovilo v únoru tohoto roku obří betonové srdce ze speciálního tixotropního jemnozrnného betonu. Autorem díla je akademická sochařka Veronika Durová, která na srdci pracovala šest let.