Návrh železobetonových desek při protlačení

10. 12. 2022 - Sanace a rekonstrukce | | Stáhnout článek v PDF

Návrh a posouzení železobetonových základových a stropních desek z hlediska protlačení je poměrně jednoduchý postup, který se však musí provádět pro každý sloup, konec nebo roh stěny, a to v každém podlaží, příp. v průběhu návrhu konstrukce opakovaně. Pro posouzení konkrétního případu existuje celá řada návrhových programů, ať od firem vyvíjejících software, nebo od firem vyrábějících smykové lišty. Jejich nevýhodou je pracnost a tím značná časová náročnost a pak také fakt, že je každý protlak posuzován individuálně a nezávisle na ostatních v řešené desce. To se většinou projektant snaží nějakým způsobem sjednotit, avšak tato činnost vyžaduje také hodně času a zvyšuje riziko chyby. Cílem vyvinutého softwaru RENEX3D je zautomatizovat návrh a posudek protlačení sloupů nebo stěn stropní deskou a v případě použití smykových lišt jejich návrh optimalizovat. 

Výpočetní postupy

Výpočetní postupy používané pro návrh a posouzení železobetonových základových a stropních desek z hlediska protlačení jsou v podstatě dva – první postup je v ČR definovaný normou ČSN EN 1992 – 1‑1 [1], druhý pak předpisy EOTA [3]. Některé části postupu jsou stejné, v návrhu výztuže se však rozcházejí.

Obvod sloupu

Jedná se o posouzení desky v líci sloupu. Zde jsou oba postupy identické a jsou popsány rovnicemi 6.53 a 6.6N normy [1]:

(Pozn.: Do roku 2010 byl součinitel ve vzorci 0,5; od roku 2010 je 0,4; pro starší posudky je tedy volitelný.)

kde obvod sloupu u0 je

(Pozn.: Tato úprava platí od vydání z listopadu 2019.), přičemž VEd je působící posouvající síla, β součinitel zohledňující výstřednosti MEd/VEd, přibližné hodnoty uvádí změna Z3 normy, d účinná výška desky, c1c2 jsou rozměry průřezu sloupu.

Základní kontrolovaný obvod

Tento obvod se nachází ve vzdálenost 2d od líce sloupu. Únosnost desky ve smyku při protlačení se v tomto průřezu posuzuje při obou postupech. Návrhová únosnost desky bez smykové výztuže se počítá ze vztahu:

kde

při návrhu podle EOTA (a i DIN EN) přibývá ještě podmínka: 

a napětí od předpětí

(Pozn.: Tyto hodnoty generuje automaticky program pro oba směry. Uvažuje se průměrná hodnota při horním a dolním líci. Vliv napětí od předpětí je možné potlačit.)

při návrhu podle EOTA (a DIN EN) přibývají ještě podmínky:

Pokud platí, že VRd,c = vrd,c . u1 . d   ≥ VEd . β, veškerou posouvající sílu přenese beton a návrh je u konce.

Není-li však podmínka splněna, je nutné navrhnout výztuž. Nicméně celková síla, kterou je vyztužený průřez schopen přenést, je limitována hodnotou VRd,c . kmax. Hodnota součinitele kmax je upravena změnou Z3 normy následovně: pro stropní desky tloušťky h = 200 mm je kmax = 1,45; pro h ≥ 700 mm je kmax = 1,70 (mezilehlé hodnoty se interpolují, u základů se smykovou výztuží se uvažuje kmax = 1,5). Při použití certifikovaných výrobků (máme na mysli smykové lišty) je hodnota dána příslušným certifikátem ETA, resp. EOTA, pro výrobky na českém trhu je to hodnota kmax = 1,96.

Při návrhu smykové výztuže podle ČSN EN 1992 – 1‑1 se vychází ze vztahu:

což lze pro návrh průřezové plochy ohybů (kozlíků) převést do tvaru:

kde účinná návrhová pevnost smykové výztuže na protlačení fywd,eff je (při návrhu smykových lišt se uvažuje fyd příslušné oceli):

V obou postupech se dále hledá kontrolovaný obvod, ve kterém se již smyková výztuž nepožaduje:

Smyková výztuž se umísťuje podle konstrukčních zásad do obvodu vzdáleného od uout o 1,5d směrem k líci sloupu. I toto pravidlo platí pro oba typy návrhu.

Hlavní rozdíl v přístupu EOTA oproti normě EN 1992 – 1‑1 je v tom, že veškerou posouvající sílu přenáší výztuž v podobě smykových trnů s rozkovanými hlavami. V návrhu se rozlišují dvě oblasti – C a D. Oblast C je omezena kontrolovaným obvodem ve vzdálenosti 1,125d od líce sloupu. Smykové trny rozmístěné v této oblasti podle konstrukčních zásad musí přenést celou posouvající sílu, tedy

a celková průřezová plocha všech trnů v oblasti C

a minimální profil trnu

Jednotliví součinitelé nabývají hodnot η = 1,0 pro d ≤ 200 mm a η = 1,6 pro d ≥ 800 mm (mezilehlé hodnoty lze interpolovat), fyk = 500 MPa, γs= 1,15, nc (počet řad) = 2 pro d < 0,5 m, jinak 3 (a více, pokud nestačí profily trnů), mc (počet trnů v řadě) ≥ ud=1,0/(1,7 . d).

Dále se se konstrukčně umístí trny v oblasti D, která navazuje na oblast C a končí obvodem vzdáleným od uout o hodnotu 1,5d.

Vodorovné pruty

Únosnost stropní desky při protlačení je možné ještě zvýšit použitím vodorovné výztuže, např. od firmy PEIKKO CZECH REPUBLIC, která ji uvedla na trh pod označením PSB PLUS®. Teoretický aparát je uveden v [8], konstrukční zásady v materiálech firmy [10]. (obr. 1) Na trh se dodává ucelený unikátní systém sestávající ze standardních lišt s trny PSB doplněných v případě potřeby o vodorovné prvky PSB PLUS®. Systém je výsledkem značných investic firmy do R&D (Re­search and development).

Vodorovné pruty s rozkovanými hlavami PSB PLUS®

Automatizace návrhu

Do výpočetního programu RENEX3D přibyla nová entita – nastavení vlastností bodu protlačení. Jedná se o styk prutového makroprvku s plošným při protlačení sloupu deskou nebo o kontakt plošných makroprvků v případě protlačení konce nebo rohu stěny.

Nastavení parametrů posudku protlaku v programu RENEX3D

V dialogu je možné každému místu, které by mělo být posouzeno na únosnost ve smyku při protlačení, definovat jeho vlastnosti, které ovlivňují návrh. Je to primárně typ uvažovaného případného vyztužení a případného uspořádání třmínkových řad vzhledem k líci sloupu. Dále je to způsob výpočtu součinitelů vmin a číselná hodnota ve výpočtu vRd,max (obojí vysvětleno v textu výše), hodnota součinitele β s možností zadání hodnoty individuálně. V další části je možné upravit tloušťku navazujícího deskového makroprvku (jednak při použití tuhých částí v oblasti sloupu, jednak při ladění návrhu protlačení bez nutnosti pouštět nový výpočet) a je možné nadefinovat hlavici obdélníkového půdorysu kolem sloupu s tím, že se posoudí nejen protlačení hlavice, ale i protlačení navazující desky. Nastavení parametrů lze libovolně editovat.

Po proběhnutí běžného výpočtu je možné nechat posoudit všechna uživatelem vybraná místa v konstrukci v jednom kroku. Je tedy možné posuzovat najednou celá podlaží a základové desky (samozřejmě v tomto případě i s odpočtem odporu podloží pro konkrétní výpočetní kombinaci) nebo ladit jednotlivá kritická místa.

Vykreslení výsledků posudku

Výsledky je možné zobrazovat jak pro základové, tak pro stropní desky. V prvním případě se provede podle průběhu kontaktního napětí pod základovou deskou odpočet zatížení, které přenese přímo zemina (pro rozhraní s programy výrobců lišt se uvádí i průměrná hodnota kontaktního napětí). Dále je možná volba zatěžovacího stavu nebo kombinace, pro které se posouzení provádí. Je možné nechat vygenerovat výstupní datový soubor. K němu se ještě vrátíme.

Nastavení parametrů výstupů z posudku protlaku v program RENEX3D

Uživatel může také zvolit, jaký návrhový postup se má použít. Volba A znamená standardní postup podle odstavce 6.4 normy ČSN EN 1992 – 1‑1, postup B podle metodiky EOTA. Při volbě B+ je v případě, že smykové trny svojí kapacitou nepokryjí potřeby, posouzena možnost použití vodorovných smykových trnů PSB PLUS®. Postup C nejprve posuzuje podle metodiky EC2 a v případě, že měkká výztuž není schopná požadované zatížení přenést, přechází k návrhu smykových trnů. Postup C+ pak kombinuje předchozí s možností zvýšit únosnost použitím vodorovných trnů.

Metody posudku protlaku v programu RENEX3D

V konfigurační části dialogu je kromě běžných formálních parametrů možné nastavit modifikace návrhu. Změna Z3 normy předepisuje omezení délky kontrolovaného obvodu sloupu, je-li některý rozměr průřezu větší než 3d. Pro posudky sloupů navržených před platností této změny (květen 2016) je možné omezení potlačit. Pokud se posuzuje základová deska podepřená pilotami, jež jsou ve výpočtu modelovány, je možné aktivovat odpočet reakce v pilotě (skupině pilot) od síly VEd,red. Oba postupy návrhu umožňují zohlednit tlakové síly v oblasti sloupu, rohu či konce stěny, které vyvodí předpínání desky. Je možné řídit, zda k jejich účinkům má, nebo nemá být přihlíženo, a je možné manuálně měnit hodnotu součinitele k1 (hodnota 0,1 je v normě uvedena jako doporučená). Volba „Zapsat podrobný log“ umožňuje vygenerovat textový soubor s podrobným postupem výpočtu. Další volba přepíná mezi podrobnými informacemi pro projektanta při ladění výpočtového modelu a informacemi, které jsou dostatečné např. pro statické posouzení v rámci dokumentace pro stavební povolení.

Některé možnosti konfigurace posudku

Při tisku výsledků se vykreslí obvod u0 zeleně, pokud je vyhovující, či červeně, pokud vyhovující není.

Příklad výstupu z posudku protlačení – informace pro statika

Vždy se vypisuje i procento využití průřezu jako pomůcka pro případnou úpravu konstrukce (zde využití 42 %). Vykreslí se kontrolovaný obvod u1 (oranžová), obvod uout (modrá plná) a obvod uout‑1,5d od něj vzdálený 1,5d (modrá čárkovaná). V textové části je uveden materiál desky, použitá ohybová výztuž, procento vyztužení ρI u rozhodujícího líce desky a součinitel kmax pro daný případ. V dalším řádku je uvedena síla VEd, součinitel β a informace, která ohybová výztuž byla zohledněna. Program automaticky započítává množství ohybové výztuže zadané pro daný makroprvek desky, ale i výztuž přidanou, definovanou oblastmi přídavné výztuže. Síly VEd jsou u sloupů získávány z rozdílu normálových sil ve sloupu pod a nad posuzovanou deskou. Další informace se týkají vzdálenosti obvodu u1 od líce sloupu, únosnosti betonu desky, celkové návrhové hodnoty síly na protlačení (β . VEd) a nutné průřezové plochy smykové výztuže (zde ohybů). Poslední sada informací se týká obvodů uoutuout‑1,5d. Stručný protokol v tomto případě poskytuje jen základní informace.

Příklad výstupu z posudku protlačení – výstup do statického výpočtu

V případě, že protlačení není možné dimenzovat jen z důvodu chybějící ohybové výztuže, je na to uživatel upozorněn, doplněna je i informace, na kolik je potřeba plochu výztuže zvětšit.

Informace pro statika o možné úpravě vstupních dat

Návrh podle EOTA

Analogicky se postupuje při aktivaci metodiky EOTA. Informace se liší jen ve specifikaci oblastí C a D a ve výpočtu nutné průřezové plochy smykových trnů.

Příklad výstupu z posudku protlačení podle metodiky EOTA

Síly uvažované do výpočtu

Popsaným způsobem je možné posuzovat protlačení sloupů v poli, na okraji nebo v rohu stropní desky a také protlačení konců a rohů stěn. 

Posudek rohového sloupu s vlivem otvorů v okolí
Posudek krajního sloupu s vlivem otvorů v okolí

Je zohledněn vliv otvorů podle čl. 6.4.2 (2) betonářské normy [1]. Zatímco pro výpočet protlačení sloupů jsou brány do výpočtu normálové síly ve sloupech (resp. jejich rozdíl), u stěn je integrována po kontrolovaném obvodu veličina VmaxB, což je maximální posouvající síla od ohybových účinků ve stropní desce. Podobně je při posuzování hlavic a jejich okolí vlastní hlavice řešena na základě normálových sil ve sloupech, obvod hlavice pak integrací posouvajících sil v navazující desce. Výpočetní postupy umožňují i posouzení protlaku u libovolně natočené hrany desky a libovolného vnějšího rohu, není tu omezení na pravoúhlé půdorysy konstrukcí.

Současná norma ČSN EN 1992 – 1‑1 i předpisy EOTA povolují v případech, kdy stropní konstrukce splňuje specifikované podmínky uspořádání podporujících stěn a sloupů, použít pro zohlednění vlivu ohybových momentů součinitele β, viz výše. Ne všechny stropní nebo základové desky tato kritéria splňují, pak je teoreticky nutné postupovat podle rovnice (6.39) normy. Tento postup je poměrně náročný. V blízké budoucnosti bude zprovozněna verze, kde bude možné i u protlaků desek sloupy řešit úlohu integrací posouvajících sil ve stropní desce v libovolném kontrolovaném obvodu. To v dostatečné míře zohlední excentricitu uložení. Malou nevýhodou je fakt, že integrace těchto sil je ovlivněna hustotou dělení. To ale lze eliminovat zahuštěním sítě konečných prvků v okolí sloupu.

Program pracuje s ohybovou výztuží definovanou v celé ploše příslušného 2D makroprvku, ve kterém je protlačení řešeno, ale bere v potaz i příložky, definované pro obě vrstvy výztuže uvažované při horním a dolním líci desky. Tyto informace je možné využít i při dalších výpočtech. A to při nelineární analýze desek s uvažováním vzniku a rozvoje trhlin v betonu, zohlednění pracovních diagramů betonu i oceli měkké výztuže, ale i dotvarování při výpočtech mezních stavů použitelnosti. Pro posouzení 2D prvků z pohledu mezních stavů únosnosti je to pak hromadný posudek využití vyztužených průřezů na kombinace zatížení podle ČSN EN 1990 [2]. V neposlední řadě jsou zadané plochy výztuže zohledněny v hromadných posudcích deskostěnových prvků z hlediska požární odolnosti.

Optimalizace návrhu smykových lišt

Pro vyztužení zejména stropních desek na účinky protlačení se stále častěji používají smykové lišty. Výrobci dodávají volně použitelný software pro jejich návrh. Aby nebylo nutné dimenzovací veličiny předávat „ručně“, je možné pro prvky řady Schöck Bole® vygenerovat soubor, který lze přímo načíst do návrhového programu firmy Schöck, zde pak provést posouzení a vygenerovat DXF soubor s rozložením a výpisem smykových lišt. Ten poté převést do DWG formátu a po jednom vkládat do výkresu stropu. Zatím toto rozhraní funguje jen pro prvky Schöck Bole®, s dalšími firmami z různých důvodů zatím nebyl způsob předávání informací definován.

Nevýhoda tohoto postupu spočívá ve faktu, že každý protlak v desce se posuzuje individuálně, což může vést k tomu, že na jeden strop je nutné přivézt celou řadu (na zakázku vyráběných) smykových lišt. Pokusili jsme se tento postup optimalizovat a výsledkem by měla být možnost přivézt na stavbu pro stropní desku jedné tloušťky dva typy smykových lišt (ideálně se dvěma nebo třemi trny) a z nich potom vyskládat všechny sestavy lišt pro daný strop. Program tedy vygeneruje potřebné údaje pro posudky všech sloupů a stěn zvolené oblasti a tato místa posoudí. Protože se trny vyrábí v celé škále průměrů, provedou se návrhy pro všechny průměry, které vyhovují jak svojí únosností, tak geometrickým uspořádáním lišt podle požadavků příslušného předpisu EOTA. Jako vstupní údaj jsou vloženy ceny trnů (zatím poskytnuté jen firmami JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o., a Schöck — Wittek s.r.o., vložení cen prvků PSB se chystá). Program vybere z výrobního sortimentu všechny průměry trnů, které je možné použít ve všech řešených místech v dané desce, a nabídne jejich přehled včetně orien­tačních cen. Součástí analýzy je i kontrola geometrie návrhu, tedy vhodnost použití lišt se dvěma nebo třemi trny s ohledem na výslednou cenu. V záhlaví výpisu je uvedena cena v případě, že by každý jednotlivý protlak byl optimalizován samostatně, v uvedeném příkladě je to 802 €. Dále je uvedena tabulka pro případ, kdy je pro celou desku použit vždy jen jeden profil. Zde jsou vidět poměrně zásadní cenové rozdíly mezi středními a okrajovými průměry. Program provede ještě další analýzu při použití dvou průměrů trnů s tím, že se nepoužijí dva sousední průměry kvůli možné záměně na stavbě. Na tomto příkladu je vidět, že zřejmě z hlediska výroby, dopravy a osazování je nejvýhodnější použít všude trny průměru 16 mm, cena je 828 €, nárůst ceny je 3,24 % oproti ideální optimalizaci. U dvou profilů se dostáváme na částku 822 €, nárůst je 2,49 %.

Výsledky cenové analýzy použití různých průměrů trnů s rozkovanými hlavami

Poté, co se uživatel rozhodne pro určitou variantu, je vygenerován výkres v DWG formátu a výpis použitého materiálu. Pokud se přebírá z FEM modelu i geometrie desky včetně poloh svislých konstrukcí, je výkres v podstatě hotov.

Výstup z optimalizačního programu

Návaznost na ostatní moduly

Modul pro automatizované posuzování desek na smyk při protlačení zapadá jako skoro poslední střípek do mozaiky jednotlivých modulů programu RENEX3D. Jejich cílem je uspořit to, co je nejcennější a čeho se statickým kancelářím dostává nejméně, tedy lidskou práci. Jinými slovy čas, který statik stráví prací na koncepčním návrhu konstrukce. Pomineme-li vlastní numericky nesmírně robustní řešiče a díky prostředí AutoCAD nesmírně rychlé modelování konstrukce, je to zejména možnost zpracovat v podstatě celý návrh a posudek v jednom prostředí a z toho vygenerovat sofistikovaný výstup, nazývejme jej schématem vyztužení. Primárně jsou to speciální prvky pro modelování předpínací výztuže, propojené s modelem konstrukce, a tudíž reagující nejen na její deformace, ale i dotvarování, smršťování a další jevy. Dále v tomto programu může mít každý 2D makroprvek (z hlediska matice tuhosti deskostěnový prvek) zadáno základní vyztužení ve dvakrát třech směrech, řekněme základní rastry výztuže v dané desce. Uživatel dále může zadat oblasti příložek. S těmito informacemi pracuje jak modul řešící smyk při protlačení, tak i modul fyzikálně nelineární analýzy betonových průřezů. Ten uvažuje nejen s navrženým vyztužením v řešeném konečném prvku, ale i s pracovními diagramy betonu i oceli v tahu i tlaku, zohledňuje posun neutrální osy průřezu oproti střednicové rovině desky a zohledňuje vznik a rozvoj trhlin. K tomu je nutno připočítat hromadný posudek 2D prvků na kombinaci ohybového momentu a normálové síly. Statik tedy může v jednom prostředí velmi efektivně provést návrh, analýzu a posouzení dané desky jak z hlediska mezních stavů únosnosti, tak i použitelnosti. A jednoduchým způsobem vygenerovat soubor, který je podkladem pro vyztužení dané stropní nebo základové desky. Buďto zcela manuálně, nebo je možné řadu dat předávat armovacím programům RECOC BETON. V neposlední řadě jej může přímo vydat jako schéma výztuže v rámci dokumentace pro provedení stavby.

Závěr

Cílem popisovaného softwaru je minimalizovat časovou náročnost práce projektanta, a to jak při primární analýze konstrukce a následné optimalizaci tvaru konstrukce a množství zabudované výztuže, tak i při sestavování a tisku statických výpočtů. Zejména však při finálním návrhu sestav smykových lišt optimalizovaných pro danou sekci desky, jejich vykreslení a sumarizaci. Velkým přínosem by toto řešení mělo být jak pro výrobu lišt, které se podle konzultací s jednotlivými dodavateli vyrábějí na konkrétní zakázku ze sériově vyráběných trnů a lišt, tak pro distribuci lišt na stavbu. V neposlední řadě použití minima typů prvků usnadní na stavbě skladování a manipulaci při ukládání do konstrukce. Omezený počet typů lišt by měl také snížit riziko záměny při sestavování skupin lišt nad sloupy nebo stěnami.

Literatura:
[1] ČSN EN 1992 – 1‑1. Eurokód 2: Navrhování betonových konstrukcí –
Část 1 – 1: Obecná pravidla a pravidla pro pozemní stavby
– oprava 1, 2; změny A1, Z1, Z2, Z3, Z4; NA ed. A; ed. 2.
[2] ČSN EN 1990. Eurokód: Zásady navrhování konstrukcí – oprava 1, 2, 3, 4; změny A1, Z1, Z2, Z3; NA ed. A; ed. 2.
[3] EOTA TR 060. Increace of punching shear resistence of flat slabs or footings and ground slabs – double head studs – Calculation Methods. 11/2017.
[4] ETA-12/1454. HALFEN HDB Dubelleiste. 18. 12. 2012.
[5] ETA-13/0136. JORDAHL Durchstanzbewehrung JDA. 27. 3. 2013.
[6] ETA-13/0151. PEIKKO PSB Durchstanzbewehrung. 30. 5. 2013.
[7] Manuál k programu RENEX3D. RECOC, spol. s r.o., 2022.
[8] CANTONE, R., RUIZ, M. F., BUJNAK, J., MUTTONI, A. Enhancing Punching Strength and Deformation Capacity of Flat Slabs. ACI Structural Journal. September 2019, Vol. 116, Issue 5, pp. 261 – 274.
[9] Firemní materiály. JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o.
[10] Firemní materiály. PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o.
[11] Firemní materiály. Schöck – Wittek s.r.o.

Děkuji kolegům z firem JORDAHL & PFEIFER Stavební technika, s.r.o., PEIKKO CZECH REPUBLIC s.r.o. a Schöck – Wittek s.r.o. za součinnost, cenné rady, poskytnuté materiály a možnost nahlédnout pod pokličku jejich know-how.
Uvedené firmy poskytly jednak odkazy na teoretické základy návrhu vodorovných trnů a jednak velmi cenné informace týkající se způsobu výroby a distribuce jejich výrobků. Cenové údaje o jednotlivých trnech s rozkovanými hlavami umožnily dát optimalizačnímu procesu pevný rámec.

DESIGN OF FLAT SLABS ON PUNCHING SHEAR RESISTENCE
The design and assessment of reinforced concrete foundation and flat slabs in terms of punching is a relatively simple procedure, but it must be repeated for each column, end or corner of the wall at each storey or repeatedly throughout the design of the structure. There are many designing programs available for the assessment of a particular case, either from software developers or companies, producing double head studs. Their disadvantages are the laboriousness and thus considerable time consuming, and then the fact that each point of punching is individually assessed independently of the others in the slab being designed. The designer usually tries to unify this in some way. However, this activity also requires a lot of time and increases the risk of error. The aim of the developed software RENEX3D is to automate the design and assessment of the punching of columns or walls through the slab and, in the case of the use of punching shear bars, to optimise their design.


Související články

1/2021 Technologie | 17. 3. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Rekonstrukce podzemních garáží Národního divadla v Praze

Konstrukce šestipodlažních podzemních garáží Národního divadla vykazovala již po 30 letech od své realizace závažné statické poruchy a pro zajištění dalšího provozu byla nezbytná její rekonstrukce. Po vyhodnocení variant byla realizována kompletní výměna všech stropních desek,...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Stavební konstrukce

Konstrukční řešení objektu Sono Centra

Příspěvek představuje nosné konstrukce objektu Sono Centra v Brně, který byl navržen jako reprezentativní stavba nahrávacího studia Sono Records s víceúčelovým využitím (hotel, restaurace, parkování, nahrávací studio, koncertní a divadelní sál). Podrobně je popsáno konstrukční...