25. výročí založení Fakulty stavební VŠB-TUO

10. 3. 2022 - Technologie | | Stáhnout článek v PDF

Fakulta stavební VŠB – Technické univerzity Ostrava byla založena 1. ledna roku 1997. Od té doby vychovala přes 4 600 úspěšných absolventů, navázala spolupráci v oblasti vědy a výzkumu na národní, ale také mezinárodní úrovni. O její vznik, který byl zapříčiněn rozvojem stavebního průmyslu v regionu, se za podpory města Ostravy zasloužili prof. Jiří Bradáč a prof. Jindřich Cigánek.

(foto: archiv VŠB – TUO)

Za 25 let svého trvání akreditovala fakulta studijní programy, které reflektují aktuální potřeby stavebního průmyslu. Nabízené obory Stavební inženýrství a Architektura a stavitelství lze studovat v bakalářském, navazujícím magisterském i doktorském programu v českém i anglickém jazyce. Mezi vyučujícími jsou skutečné kapacity, jež ve svém oboru získávají mnohá ocenění. O to hodnotnějšími jsou pak samozřejmě i jako vyučující. Na konci loňského roku získala Mgr. Dagmar Dlouhá. Ph.D., z Katedry matematiky Cenu ministra školství, mládeže a tělovýchovy za vynikající vzdělávací činnost. V roce 2020 byl samotnými studenty vybrán za nejlepšího pedagoga z celé univerzity Ing. Martin Ferko, Ph.D., z Katedry městského inženýrství. A seznam oceněných by mohl dále pokračovat… „Hned poté, co jsem nastoupil do funkce, jsem si dal za úkol sehnat co nejlepší vyučující, kteří byli v České republice v dané době k dispozici. Bylo nutné doplnit chybějící kapacity vzhledem ke generačním obměnám,“ vzpomíná na své počátky ve funkci děkana fakulty prof. Ing. Radim Čajka, CSc. Ten byl sám v roce 2021 zařazen ve studii Stanfordské univerzity mezi 2 % nejlepších vědců na světě.

Přesto, nebo možná právě proto, že Fakulta stavební VŠB-TUO nepatří mezi největší v zemi, studenti velmi oceňují její přátelskou atmosféru a vřelý přístup vyučujících. Již během studia se budoucí stavaři a architekti setkávají s řešením reálných projektů. Ve spolupráci s městem a městskou organizací MAPPA se např. zabývají urbanistickým řešením vybraných lokalit, návrhem objektů nebo úpravou veřejného prostranství. Samozřejmostí je také spolupráce na bakalářských a diplomových pracích se soukromými společnostmi a rozličnými institucemi v oboru. Některé z firem nabízí studentům i stáže nejen v ČR, ale také v zahraničí. Většina absolventů tak nemá problémy s uplatněním na trhu práce.

(foto: archiv VŠB – TUO)

Výuka studijních programů se zaměřením na stavitelství probíhá na VŠB-TUO již od roku 1904, kdy byla založena Katedra civilního stavitelství. První úvahy o zřízení stavební fakulty se objevily v 60. letech 20. století. Ovšem až podpora představitelů profesních projekčních a stavebních organizací spolu s představiteli české báňské správy v roce 1996 a vstup Magistrátu města Ostravy do jednání s rektorem VŠB-TUO vedly ke zřízení samostatné fakulty vyčleněním stavebních oborů, které byly na Hornicko-geologické fakultě VŠB-TUO pěstovány jak po stránce pedagogické, tak i vědecké po řadu desetiletí. Velmi důležité osoby při jednání o vzniku samostatné fakulty byly prof. Ing. Jiří Bradáč, DrSc., a prof. Ing. Jindřich Cigánek, CSc., který se stal i prvním děkanem fakulty.

Dalšími důležitými milníky v historii fakulty jsou stavba pavilonu velkých poslucháren v roce 2009 a stavba Experimentálního a diagnostického stavebního centra v roce 2015, které pro oblast výzkumu provádí statické a dynamické zkoušky na reálných konstrukcích. Některé dřívější prostory již nevyhovovaly aktuálním potřebám. „Tak vznikla myšlenka tzv. Srdce FAST, do které se zapojili i samotní studenti a akademická obec. Podařilo se vybudovat bufet, vznikly odpočinkové zóny pro studenty a další prostory,“ popisuje rozvoj fakulty prof. Čajka.

Ve vědecko-výzkumných aktivitách je fakulta zapojena do řady tuzemských i zahraničních projektů výzkumného a pedagogického charakteru. Fakulta spolupracuje s řadou zahraničních univerzit a je zapojena do mezinárodních programů, které podporují mezinárodní mobility studentů a pedagogů. Díky programu Erasmus+ lze vycestovat do evropských států a v rámci programu Stipendium VŠB-TUO také do exotičtějších krajin, jako je Japonsko, Korea, Čína nebo Peru.

(foto: archiv VŠB – TUO)

Nedílnou součástí fakulty je i pořádání nebo spolupořádání odborných konferencí, většinou s mezinárodní účastí. Ve spolupráci s ostatními pracovišti univerzity fakulta zahájila přípravu významných evropských projektů na revitalizaci Moravskoslezského kraje po ukončení těžby uhlí. Rovněž je zapojena do připravovaných projektů Národních center kompetence a v loňském roce podepsala zakládající memorandum o spolupráci v platformě Stavebnictví 4.0.

U příležitosti oslav 25. výročí založení byla na slavnostní vědecké radě 20. ledna rozdána ocenění za spolupráci a rozvoj fakulty mnohým osobnostem z řad bývalých i současných akademiků, spolupracovníků a zaměstnanců.

Autor
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Úvodník

Může být stavebnictví atraktivní obor pro mladé?

Nadměrná spotřeba způsobuje enormní využívání zdrojů Země. Následky mají mnoho negativních podob. Dochází k proměně krajiny i celých oblastí v průmyslové zóny, zhoršují se klimatické podmínky, pociťujeme nedostatek zdrojů přírodních surovin, zvyšuje se počet přírodních katastr...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Téma

3D tisk z betonu ve stavebním průmyslu

Úroveň automatizace a robotizace ve stavebnictví je v porovnání s ostatními průmyslovými obory téměř beze změny, a tak není divu, že se produktivita ve stavebnictví za posledních 50 let vlastně vůbec nezvýšila. Naději ke změně tohoto trendu však dává použití aditivní výroby, r...
1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Materiály a technologie

Použití recyklovaného kameniva do betonu

Článek v první části předkládá důvody k recyklaci stavebního a demoličního odpadu a k jeho použití pro výrobu betonu. Upozorňuje na důležité skutečnosti, které se s použitím recyklovaného kameniva do betonu pojí, shrnuje normativní a legislativní požadavky a praktické otázky t...