Suchá nádrž Jelení na horním toku řeky Opavy v Jeseníkách

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Suché nádrže, v nichž se při běžných průtocích voda nezadržuje, mohou pomoci zabránit ničivému průchodu povodňové vlny. V době klidného stavu na vodních tocích jsou zpravidla zatravněny, příp. mohou mít podobu mokřadu. V článku je blíže představena suchá nádrž Jelení včetně betonů použitých na její výstavbu. Retenční prostor nádrže je navržen tak, aby teoretická stoletá povodeň o návrhovém průtoku 33,5 m3/s byla utlumena na neškodný odtok 4,41 m3/s.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

DRY RESERVOIR JELENÍ ON THE UPPER REACHES OF THE RIVER OPAVA IN THE JESENÍKY MOUNTAINS

Dry retention reservoirs, which do not hold water at normal flows, can help prevent the devastating passage of a flood wave. In times of calm on watercourses, they are usually grassed over or may take the form of a wetland. In this paper, the Jelení dry retention reservoir is presented in more detail, including the concretes used for its construction. The retention space of the reservoir is designed so that a theoretical 100-year flood with a design flow of 33.5 m3/​s is attenuated to a harmless runoff of 4.41 m3/​s.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Stavební konstrukce

Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v pražském Karlíně – retenční nádrž a čerpací stanice odpadních vod

Zprovoznění retenční nádrže a čerpací stanice odpadních vod zvýší funkčnost již vybudovaných proti­povodňových opatření na stokové síti v oblasti Praha-Karlín. Při srážkových událostech v povodí stoky budou zvýšené průtoky retenovány v nové nádrži, a to až do objemu 6 000 m
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Stavební konstrukce

Rybí přechody pomáhají překonat překážky na vodních tocích

Rybí přechod je umělá stavba na vodním toku, která má za cíl umožnit rybám jejich přirozený pohyb při migra­ci. V příspěvku je nastíněna současná situace ohledně stavu rybích přechodů v České republice a jsou naznačena různá řešení zprůchodnění vodních překážek pro ryby. Nejvě...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Architekti a architektura

Konverze věžových vodojemů

Příspěvek je věnován konverzím věžových vodojemů, které jsou kvůli svým specifickým vlastnostem obtížně adaptovatelné. Popisuje vhodné architektonické principy a spektrum intervencí, jejichž pomocí je možné zvýšit adaptabilitu stávajících objektů, a představuje ověřené a často...