Vybudování protipovodňových opatření na stokové síti v pražském Karlíně – retenční nádrž a čerpací stanice odpadních vod

15. 12. 2021 - Vodohospodářské stavby |

Zprovoznění retenční nádrže a čerpací stanice odpadních vod zvýší funkčnost již vybudovaných proti­povodňových opatření na stokové síti v oblasti Praha-Karlín. Při srážkových událostech v povodí stoky budou zvýšené průtoky retenovány v nové nádrži, a to až do objemu 6 000 m3. Bude tak významně sníženo množství odpadních vod přepadajících do řeky Vltavy. Betonářské práce tvoří významnou část celé výstavby. Investorem celého díla je Pražská vodohospodářská společnost a.s., která je zodpovědná za správu a obnovu vodohospodářského majetku hlavního města Prahy.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.

CONSTRUCTION OF FLOOD CONTROL MEASURES ON THE SEWAGE SYSTEM AT PRAGUE-KARLIN – RETENTION TANK AND PUMPING STATION

Activation of a sewage retention tank and a pumping station will improve the functionality of the already completed flood protection measures within the sewage system in the area of Praha-Karlín. Flows which will increase during rainfall in the catchment area of the sewer will be retained in the new tank, up to a volume of 6 000 m3. This will significantly reduce the amount of sewage overflowing into the Vltava River. Concrete structures form the major part of the whole construction project.


Související články

4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Betonářské práce při modernizaci plavebních komor VD Gabčíkovo

V současné době probíhá komplexní modernizace plavebních komor vodního díla Gabčíkovo. Společně s výměnou téměř všech ocelových konstrukcí, injektáží podzákladí, výměnou hydraulického systému a vytvoření nového řídicího systému probíhají rozsáhlé práce týkající se železobetono...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Modernizace dolní a horní rejdy plavební komory Praha-Štvanice

Lodě proplouvající plavební komorou Praha-Štvanice, druhou nejvytíženější komorou v České republice, mohou od března 2020 bezpečně vyčkávat, až bude komora připravena na proplavování. Malá rekreační plavidla tak díky modernizaci dolní i horní rejdy při tom nebudou ohrožována v...
4/2021 Vodohospodářské stavby | 15. 12. 2021 | Sanace a rekonstrukce

Použití matric s reliéfem při opravě opěrných zdí Sadového potoka v Českém Těšíně

V říjnu loňského roku byla na území Českého Těšína dokončena oprava 180 m opěrných zdí Sadového potoka. V článku je stavba, jež probíhala ve velice stísněných podmínkách intravilánu obce, popsána jak z pohledu investora, tak z pohledu zhotovitele. Netradičním prvkem rekonstruk...