Lávky krátkých rozpětí z UHPC

Článek se zabývá experimentálním vývojem předem předpjatých konstrukčních prvků z ultra vysokohodnotného betonu (UHPC) pro lávky krátkých rozpětí a jejich aplikací v praxi. Užitím materiálu UHPC ve spojení s optimalizovaným tvarem průřezu lze snížit spotřebu primárních surovin a současně zvýšit statickou spolehlivost i trvanlivost konstrukce. Cílem programu bylo vytvořit spolehlivá řešení nízkoúdržbových trvanlivých lávek se sníženými environmentálními dopady. Hlavními přednostmi vyvinutého systému jsou vysoká životnost, minimální nároky na údržbu, malá spotřeba materiálu a rychlá a jednoduchá výstavba.

Pokračování článku je dostupné po bezplatné registraci.
Autoři

Short-span footbridges made of UHPC

The paper deals with an experimental development of pretensioned structural elements made of ultra-high-performance concrete (UHPC) for short-span footbridges and their applications in practice. By using the UHPC in conjunction with an optimised shape of the cross-section, the consumption of primary raw materials can be reduced while the structural reliability and durability of the structure are increased. The aim of the program was to create reliable designs for low-maintenance, durable footbridges with reduced environmental impacts. The main advan­tages of the developed system are a long service life, minimal maintenance requirements, a low consumption of materials and a fast and simple construction.


Související články

4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Výroba segmentů pro lávku z UHPC v Lužci nad Vltavou a její výstavba

Mostovka lávky v Lužci nad Vltavou je sestavena ze segmentů zhotovených z ultra vysokohodnotného betonu vyztuženého rozptýlenou ocelovou výztuží. V článku je popsán jednak návrh UHPC a výroba segmentů a jednak výstavba pylonu a mostovky.
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Praze-Troji

Příspěvek stručně popisuje výstavbu lávky na místě původní Trojské lávky v Praze, která byla zdemolována po jejím pádu v prosinci roku 2017. Nová lávka je umístěna ve stejné poloze jako původní konstrukce, výškové vedení nivelety komunikace a konstrukční řešení je kompletně nové.
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Stavební údržba Vranovské lávky

Visutá lávka přes Vranovskou přehradu s rozpětím hlavního pole 252 m, která byla postavena v roce 1993, byla v loňském roce opravena. Předmětem stavební údržby provedené na základě diagnostického průzkumu byla oprava pylonu poškozeného bleskem, nové nátěry ocelových prvků a na...