Výstavba nové lávky pro pěší a cyklisty přes Vltavu v Praze-Troji

Příspěvek stručně popisuje výstavbu lávky na místě původní Trojské lávky v Praze, která byla zdemolována po jejím pádu v prosinci roku 2017. Nová lávka je umístěna ve stejné poloze jako původní konstrukce, výškové vedení nivelety komunikace a konstrukční řešení je kompletně nové.

Objednatel stavbyHlavní město Praha
Autoři návrhuGEM Vision |
Libor Kábrt
Gabriela Elichová
Martin Elich
Generální projektant RDSNovák & Partner, spol. s r. o.
a Valbek, spol. s r. o. |
Lukáš Vráblík
Petr Harazim
Generální zhotovitel stavbySMP CZ, a. s. |
Tomáš Záruba
Radek Ševčík
Stanislav Vojtášek
Zhotovitel zakládáníZakládání staveb, a. s.
Zhotovitel železobetonových konstrukcíMEWI, s. r. o.
Výroba a montáž ocelové konstrukceMCE Slaný, s. r. o.
Technický dozor stavebníkaIBR Consulting, s. r. o.
Inženýrská činnostBomart, spol. s r. o.
Výstavbalistopad 2019 až říjen 2020 (předpoklad)

Aktuálně budovaná nová Trojská lávka po svém dokončení opětovně zajistí propojení levého a pravého břehu Vltavy v místě původní lávky. Dojde tak k obnově velmi vyhledávané spojnice pro pěší a cyklisty mezi Císařským ostrovem a oblastí pravého břehu, kde se nachází ZOO, botanická zahrada a páteřní cyklostezka A2.

Nová konstrukce lávky je umístěna ve stejné půdorysné poloze jako konstrukce původní a i tělesa krajních opěr O1 a O7 jsou prakticky totožná s původními krajními opěrami. Zcela nové je však výškové vedení nivelety na konstrukci – komunikace je na mostě nově vedena v konstantním podélném spádu s vrcholovým zakružovacím obloukem s nejvyšším bodem v polovině délky hlavního pole přes koryto řeky Vltavy, což je pro uživatele mnohem příznivější. Zároveň se podařilo umístit většinu délky nosné konstrukce na úroveň průtoku Q100, resp. střední část je umístěna dokonce nad úrovní Q2002.

Porovnání výškového uspořádání původní a nové Trojské lávky

Základní uspořádání konstrukce

Lávka převádí komunikaci pro pěší a cyklisty přes řeku Vltavu a je konstrukčně a prostorově navržena pro zatížení chodci a průjezd vozidla IZS do celkové hmotnosti 3,5 t dle požadavků norem. Jedná se o nesymetrickou spojitou konstrukci o šesti polích s rozpětími 24,5 + 40 + 45 + 55 + 45 + 42 m. Mostovka je tvořena páteřním ocelovým kruhovým profilem a soustavou příčníků a podélníků. Pochozí část mostovky je dřevěná. 

Půdorys
Podélný řez

Konstrukce je na krajních opěrách uložena na dvojici ložisek, přechod dilatační spáry je umožněn pomocí mostního závěru. S pilíři je nosná konstrukce spojena pomocí čepů, čímž je zaručeno její volné natáčení. Podélný posun nosné konstrukce v místě pilířů je zaručen ohybovou poddajností pilířů.

Založení mostu

Lávka je založena hlubině na vrtaných železobetonových pilotách Ø 0,9 m a masivních železobetonových základových blocích.

S ohledem na výsledky inženýrskogeologického průzkumu jsou všechny piloty navrženy jako vetknuté do vrstvy únosných slabě zvětralých břidlic R4/R3. Od tohoto požadavku a od polohy základové spáry je pak odvislá celková délka pilot, resp. délka hluchého vrtání. Pro realizaci založení pilířů P4 a P5, které jsou situovány v řece, byly zřízeny dočasné poloostrovy umožňující pohyb vrtné soupravy pro vrtání pilot na obou březích. Poloostrovy o šířce 10 m a délce cca 40 m v řečišti Vltavy byly vytvořeny pomocí dočasných štětovnicových stěn. Následně byly tyto dočasné poloostrovy využity pro montážní podepření nosné konstrukce při její výstavbě. Po dokončení lávky budou kompletně odstraněny a řečiště Vltavy vráceno do původní podoby před začátkem výstavby mostu.

Spodní stavba

Pilíře jsou tvořeny spodní betonovou částí plynule navazující na základ a horní ocelovou část. Horní úroveň betonové části dříku pilíře je na výškové úrovni odpovídající přibližně hladině při povodňovém průtoku Q5. Na betonovou část navazuje ocelová část dříku pilíře ukončená uzavíracím diafragmatem a přechodem na čep pro uložení nosné konstrukce. Pro eliminaci velkého ohybového namáhání krátkého pilíře P2 je čepový spoj u tohoto pilíře navržen i v jeho spodní úrovni. Ocelový dřík pilíře P2 se chová jako dokonale kyvná stojka. Průřez obou částí pilířů (ocelové i betonové) je navržen v hydraulicky výhodném tvaru, tak aby se maximálně eliminovaly nepříznivé účinky (vznik vírů) při jeho obtékání vodou v řečišti. Ocelové konstrukce nástavců pilířů jsou řešeny jako uzavřené svařované průřezy eliptického tvaru. Tento tvar je dán složením válcových ploch. V hlavě pilířů je nosná konstrukce připojena pomocí čepového styčníku. Všechny uzavřené profily v konstrukci jsou uzavřené vzduchotěsně i vodotěsně.

Krajní opěry jsou masivní, tvořené základem, dříkem a úložným prahem. Na opěry navazují boční křídla, která zajišťují stabilitu přiléhajících násypových těles. Pro realizaci založení opěr bylo využito hlubinného založení původní lávky prostřednictvím milánských stěn.

Krajní opěra O1 na Císařském ostrově

Nosná konstrukce

Hlavní nosník je navržen z kruhové trubky Ø 914 mm z oceli S355. Tloušťka stěny hlavního nosníku je odstupňována s ohledem na namáhání konstrukce. Na hlavní nosník je částečně nasazen příčník, jehož horní pásnice je z plechu tloušťky 12 mm a dolní pás­nice je z kruhové trubky Ø 60,3 mm. Osová vzdálenost příčníků je 2,5 m. Přípoje příčníků jsou celosvařované s koutovými svary. Nosná konstrukce je rozdělena na 12 mon­tážních celků o délce 20 až 25 m.

Mezi příčníky jsou situovány zapuštěné podélníky z profilu U120. Krajní podélník je z nerezové trubky Ø 193,7 mm a kromě kotevní funkce pro fošny mos­tovky a prvky zábradlí slouží i pro vedení kabelů elektroinstalace osvětlení lávky. Střední podélník, jehož průřez má tvar písmene T, je z důvodu eliminace koroze navržen z nerezové oceli.

Nosná konstrukce je zhotovena bez klasických ložisek na pilířích. Síly z nosné konstrukce jsou přenášeny prostřednictvím čepových styků do spodní stavby. Čepy Ø 120 mm jsou z nerezové oceli 1.4541 (dle ČSN EN 17248). Střední plech čepového spoje obsahuje kluzné pouzdro.

Mostovka je z tropického dřeva azobe. Jednotlivé fošny jsou přišroubovány nýtovacími maticemi k lemu krajního i středního podélníku.

Závěr

Na konci července 2020 byla kompletně dokončena montáž ocelové konstrukce a proběhlo finální podlití ocelových částí pilířů P4 a P5. V současné chvíli probíhá finalizace montáže prvků mostovky a její kompletní vystrojení. Započaty byly práce na přístupových komunikacích a schodišti u krajní opěry na Císařském ostrově. V posledním týdnu měsíce září budou provedeny statické a dynamické zatěžovací zkoušky. Stavba jako celek by měla být předána zadavateli koncem října 2020.

Po celou dobu projektu funguje skvělá spolupráce mezi všemi zainteresovanými subjekty. Tato stavba není výjimečná svým rozsahem, ale svým technickým řešením a tím, že se při její realizaci sešli lidé, kteří měli jeden cíl a respektovali jeden druhého. Popřejme tedy nové lávce hodně spoko­jených uživatelů a skvělou kondici po celou dobu její plánované životnosti.

Fotografie

archiv společnosti Valbek

 

Literatura

[1] Projektová dokumentace RDS. NOVÁK&PARTNER, s. r. o. 19/2019.

Autoři

Construction of a new footbridge over the Vltava river in Prague-Troja

The article briefly describes the renewal of the Troja Footbridge in Prague; the bridge was demolished after collapsing in December 2017. The new bridge structure is placed in same position as the previous one. Vertical alignment and structural design of the new footbridge are completely new.

4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Výroba segmentů pro lávku z UHPC v Lužci nad Vltavou a její výstavba

Mostovka lávky v Lužci nad Vltavou je sestavena ze segmentů zhotovených z ultra vysokohodnotného betonu vyztuženého rozptýlenou ocelovou výztuží. V článku je popsán jednak návrh UHPC a výroba segmentů a jednak výstavba pylonu a mostovky.
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Stavební konstrukce

Lundabron — lávka pro pěší a cyklisty

Visutá lávka pro pěší a cyklisty, která byla postavena přes řeku Ume ve švédském městě Umeå, je popsána s ohledem na architektonické a konstrukční řešení, statickou a dynamickou analýzu a postup výstavby. Betonová mostovka o jednom poli délky 179 m je zavěšena na dvou skloněný...
4/2020 Mosty a lávky | 15. 8. 2020 | Sanace a rekonstrukce

Stavební údržba Vranovské lávky

Visutá lávka přes Vranovskou přehradu s rozpětím hlavního pole 252 m, která byla postavena v roce 1993, byla v loňském roce opravena. Předmětem stavební údržby provedené na základě diagnostického průzkumu byla oprava pylonu poškozeného bleskem, nové nátěry ocelových prvků a na...