Vodní dílo Nechranice – rekonstrukce

Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice zdárně pokračuje. V roce 2021 byla dokončena rekonstrukce levého přelivného pole, v příštím roce by měla být dokončena i rekonstrukce pravého přelivného pole, čímž dojde k zvýšení protipovodňové ochrany území pod hrází a bude umožněno nadlepšování průtoků Ohře a Labe pro plavbu nebo při ekologických haváriích.

Vodní dílo Nechranice leží přibližně v polovině toku řeky Ohře mezi městy Chomutov, Kadaň a Žatec. Jedná se o největší přehradní nádrž v povodí Ohře a pátou největší na našem území. Její hráz o délce 3 280 m je nejdelší sypanou hrází v Ev­ropě a svým objemem 9,5 mil. m3 patří mezi největší evropské sypané hráze. Celkový objem nádrže je 287,6 mil. m3 při zatopené ploše 13,38 km2.

Hlavním důvodem pro výstavbu v letech 1961 až 1968 bylo zajištění dostatečného množství vody pro průmysl a zemědělství v oblasti. K původnímu účelu se v dnešní době přidružuje zajištění minimálního zůstatkového průtoku, výroba elektrické energie a částečně i ochrana území před povodněmi.

Právě protipovodňová ochrana byla při výstavbě opomenuta, což se projevilo i při povodni v roce 1981, kdy nebylo možné v dostatečné míře využít velký protipovodňový potenciál nádrže.

Pro zlepšení podmínek pro manipulaci na vodním díle proběhla v letech 2003 a 2004 rekonstrukce středního pole, při níž byl odstraněn betonový práh tohoto pole a hradicí konstrukce byla nahrazena segmentovým uzávěrem s nornou stěnou. Manipulační možnosti se tím rozšířily o 5 m až na kótu 263 m n. m. a nyní je tak možné vypouštění neškodného odtoku již v zásobním prostoru nádrže.

V roce 2020 byla dokončena rekonstrukce levého přelivného pole (více v článku Rekonstrukce přelivných polí vodního díla Nechranice).

Od roku 2021 probíhá rekonstrukce pravého přelivného pole, která by měla být dokončena v příštím roce.

Cíl rekonstrukce

Úpravou bezpečnostního přelivu dojde ke zlepšení manipulačních možností zejména v zásobním prostoru nádrže. Hlavním přínosem je především zvýšení protipovodňové ochrany území pod hrází a možnost nadlepšování průtoků Ohře a Labe pro plavbu nebo při ekologických haváriích. Zlepší se také podmínky pro ovlivňování teplotního režimu dolní Ohře a zabezpečení minimálních průtoků v toku pod hrází. V neposlední řadě bude zvýšena bezpečnost vodního díla, zejména při průchodu mimořádných povodní.