Výrobňa pre výstavbu mostov technológiou vysúvania / Výrobna pro výstavbu mostů technologií vysouvání

Medzi základné časti technológie vysúvania mostov patria:

Výrobňa slúži na betonáž jednotlivých segmentov (taktov), pričom je skonštruovaná tak, aby umožňovala rýchle a jednoduché debnenie a oddebnenie. Zväčša je výrobňa riešená tak, že pod betónovanými trámami mosta sa nachádzajú oceľové nosníky, ktoré sú pevne osadené (v prípade, že sa most nachádza vo výškovom oblúku je tvar týchto nosníkov tomu prispôsobený). Zvyšok debnenia je uložený na hydraulických lisoch, ktorými je možné pomerne rýchlo nastaviť formu debnenia do požadovanej geometrie.

Schéma výrobne

Výrobňa musí byť založená tak, aby nedochádzalo k jej nadmernému sadaniu, resp. nakláňaniu, ktoré by mohlo výrazne narušiť geometriu mosta tým, že sa deformácie pri každom segmente pripočítavajú (napr. pri rozdiely vo výške 1 mm v pozdĺžnom smere výrobne, bude výškový rozdiel pri 15 poľovom moste na konci až 30 mm). Takáto zmena geometrie má pri spojitej sústave vplyv aj na vnútorné sily, ktoré vzniknú počas vysúvania. Pri návrhu výrobne je potrebné ju skonštruovať tak, aby bola možnosť jej prípadnej rektifikácie v prípade jej sadania (napr. nadvihnutie časti výrobne a jej podinjektovanie). V prípade, že dôjde k náhlemu poklesu výrobne pri betonáži niektorého segmentu (napr. pri výstavbe na pod dolovanom území) a vznikne výškový skok na spodnej hrane mosta (na klznej ploche), je nevyhnutné tento skok zbrúsiť “do stratena“. Inak môže dôjsť k poškodeniu klzných ložísk lokálnym namáhaním, k vážnym poruchám na pilieroch a následne aj na hornej stavbe počas vysúvania.

Pohľad na výrobňu: vysúvaný most pri Gliwiciach (PL)Témata

Mosty