Hydraulické zariadenia na výsun mosta / Hydraulická zařízení na výsuv mostu

Medzi základné časti technológie vysúvania mostov patria:

Vysúvanie hydraulickými ťažnými lismi

Hydraulické ťažné lisy, ktoré sa na tento účel používajú, sú v podstate zdviháky určené na dvíhanie ťažkých bremien s dvoma čeľusťami na zachytenie oceľových lán. Jedna čeľusť je v statickej časti lisu a druhá je v rámci piestu. Počas jednotlivých záberov sú laná zachytené jednou alebo druhou čeľusťou tak, aby nenastal prípad, že by most nebol zdvihákmi držaný.

Schéma fungovania ťažného lisu
Hydraulický ťažný lis

Pri návrhu hydraulických ťažných lisov je potrebné vedieť maximálnu ťažnú silu, ktorá bude potrebná počas výsunu mosta. Veľkosť tejto sily závisí od trenia na klzných ložiskách, vlastnej tiaže mosta a pozdĺžneho sklonu mosta s ohľadom na smer vysúvania. Čím väčšia sila je potrebná, tým viacej hydraulických lisov s veľkou kapacitou bude nutné nasadiť. Je potrebné zvážiť, či je vôbec geometricky možné ťažné lisy danej kapacity a počtu na oporu umiestniť. S narastajúcou potrebnou kapacitou lisov narastá aj ich rozmer a hmotnosť, ako aj požiadavky na olejové čerpadlo. Kapacita olejového čerpadla (prietok v litroch za min.) výrazne ovplyvňuje celkový čas vysúvania. S väčšími lismi sa ťažšie manipuluje a taktiež s ich kapacitou narastajú aj požiadavky na prvky kotvenia a na prvky oceľových nosníkov kotvených do nosnej konštrukcie mosta. 

Počet zapojených ťažných lisov sa počas výstavby môže meniť: na začiatku výstavby, keď sa vysúva ešte necelá polovica mosta, stačí mať zapojenú len polovicu lisov (napr. 2 zo 4). Týmto spôsobom sa urýchli jednak výsun konštrukcie (ak dané olejové čerpadlo poháňa len polovicu lisov, rýchlosť pohybu piestov je
približne dvojnásobná) a jednak sa uľahčuje prekotvovanie oceľových nosníkov (stačí prekotvovať polovicu nosníkov). Výsun s jedným ťažným lisom zväčša nie je možný vzhľadom na zabezpečenie stability mosta voči pozdĺžnemu posunu počas prekotvovania oceľového nosníka do ďalšieho taktu (vtedy by mohlo dôjsť k samovoľnému pohybu mosta, keďže okrem trenia na ložiskách by ho nemalo čo držať v pozdĺžnom smere). 

Oceľové ťažné lano je pripojené odnímateľnou hlavicou k oceľovým nosníkom prechádzajúcimi cez vynechané otvory v hornej a spodnej doske komory.

Schéma osadenia oceľových ťažných nosníkov

Pri prekotvovaní oceľových nosníkov sa hlavica odopne, nosník sa premiestni do novej polohy, obe čeľuste hydraulického lisu na opore sa uvoľnia a kotevná hlavica s uchyteným lanom sa pomocou navijaku potiahne k prekotvenému nosníku, kde sa k nemu opäť pripojí.

Pri vysúvaní dvojtrámového mosta sa oceľový ťažný nosník ukotví do trámov (nosník je vo vodorovnej polohe).

Oceľové ťažné laná kotvené cez odnímateľnú hlavicu do oceľového nosníka prechádzajúceho cez vynechané otvory v spodnej a hornej doske komory mosta

Po vysunutí segmentu mosta, musí byť most zafixovaný na opore voči akémukoľvek pohybu v pozdĺžnom smere. V opačnom prípade by mohlo dôjsť pri poklese teploty konštrukcie mosta k pohybu mosta na opore v smere k stredu vysunutej časti mosta (ťažné laná nemajú v tlaku žiadnu tuhosť).

Pri poslednom výsune sa oceľové nosníky zachytia za koncový priečnik, pričom v niektorých prípadoch je potrebné na tento účel koncový priečnik upraviť, a to aj s ohľadom na to, aby bolo možné dosunúť most až do definitívnej polohy. V hornej časti sú nosníky pripnuté k mostu pomocou závitových (predpínacích) tyčí.

Umiestnenie oceľových nosníkov pri výsune posledného segmentu (vpravo – detail pripojenia v hornej časti závitovými vysokopevnostnými tyčami) – most v Štrbe

Vysúvanie pomocou sústavy horizontálneho a vertikálneho lisu

Kapacita pre výsun mosta touto technológiou je obmedzená najmä trením na kontaktnej platni zvislého lisu, ktorá determinuje maximálnu možnú horizontálnu silu, ktorú je možné vyvodiť pri danom prítlaku. Dvojica lisov musí byť umiestnená pod trámami mosta a v prípade, že nie je možné vyvodiť dostatočnú silu pre vysunutie celého mosta, je možné nasadiť ďalšiu synchronizovanú dvojicu lisov na niektorý z ďalších pilierov, resp. na dočasné pomocné piliere. V takomto prípade je potrebné tieto piliere posúdiť na účinok maximálnej horizontálnej sily počas vysúvania mosta.

Sústava lisov nasadená pri výstavbe mostov: most pri Svrčinovci, atypické uloženie lisov na pilieri
Sústava lisov nasadená pri výstavbe mostov: most v Nitre, štandardné usporiadanie lisov na opore

Témata

Mosty