Použití betonu s nízkým vývojem hydratačního tepla na stavby patek větrných elektráren

Obnovitelné zdroje energie jsou a budou nedílnou součásti energetického mixu České republiky. Kromě vodních elektráren jsou z hlediska „betonařiny“ zajímavé i projekty elektráren větrných. Jelikož se jedná o masivní konstrukce, je nutno věnovat se návrhu betonové směsi s vyšší pečlivostí. V článku je blíže představeno několik realizací projektů větrných elektráren zhotovených v letech 2018 až 2023 na střední a severní Moravě.

V průběhu posledních pěti let bylo na střední a severní Moravě realizováno 13 větrných elektráren různých výkonů. Množství betonu potřebného ke zhotovení patek jednotlivých větrných turbín bylo závislé zejména na velikosti dané elektrárny (1,5 až 2,5 MW), resp. pohybovalo se v rozmezí 350 až cca 650 m3. Celkový objem dodaného betonu činil cca 4 500 m3.

ZhotovitelTerraform GmbH
Dodavatel betonuČeskomoravský beton, a.s.
betonárny Bruntál, Krnov, Opava, Grygov
Spolupráce při navrhování a zhotovení betonových konstrukcíBETOTECH, s.r.o. laboratoř Ostrava
Realizace2018 – 2023

Beton s nízkým vývojem hydratačního tepla a omezeným smrštěním

Pro patky byl použit beton Permacrete, jenž je navržen pro konstrukce s požadavkem na snížený vývoj hydratačního tepla. Omezení maximálních teplot v jádře betonové konstrukce umožňuje snížení teplotních gradientů v konstrukci (rozdílů teplot mezi jádrem a povrchem konstrukce) a tím omezení rizika vzniku trhlin v povrchu betonu. Beton zároveň splňuje požadavek na maximální teplotu betonového dílu pro normalizovaný beton BS1 A dle Technických pravidel ČBS 02.

K nízkému vývoji hydratačního tepla přispělo také použití struskového cementu CEM II/A‑S 42,5 R Mokrá a popílku. Projekt stanovil nejvyšší povolenou teplotu na 45 °C, přičemž nejvyšší naměřená hodnota pomocí termočlánků vložených do nejmasivnějších konstrukcí v průběhu stavby dosáhla 43 °C při teplotě betonové směsi do 27 °C.

Zmiňovaný beton je také speciálně navržený pro výstavbu vodonepropustných konstrukcí známých pod pojmem bílá vana. Splňuje nejenom přísné požadavky na průsak, ale svým složením pomáhá také omezit množství a šířku trhlin v konstrukci od objemových změn. Betony Permacrete mají omezené jak autogenní smrštění, tak smrštění z vysychání a splňují požadavky rakouské normy pro betony se silně redukovaným smrštěním RRS.

Na stavbu patek větrných elektráren byly použity tyto druhy betonu:

  • C16/20 — X0 — Dmax 22 mm — S4
    (pro podkladní vrstvy),
  • C30/37 — XA1 — Dmax 16 mm — S4
    (pro konstrukční betony – Permacrete),
  • C45/55 — XF3 — Dmax 16 mm — S4
    (pro prstenec ukotvení stožáru).

Průběh betonáží

Na fotografiích jsou zachyceny projekty Melč na Opavsku a Jívová na Olomoucku. Jednalo se o celodenní betonáže převážně ze dvou betonáren při hodinové produkci 60 m3 betonu. Po vybetonování 2/3 patky se provedlo zabetonování prstence ukotvení stožáru betonem C45/55 — XF3 v množství cca 20 m3. Vývoj hydratačního tepla byl sledován pomocí zařízení Giatec 360 zabetonovaného do konstrukce, jež odesílá data pomocí bezdrátového připojení přímo přes aplikaci v mobilním telefonu.

Jelikož se většina betonáží prováděla v letních měsících s dlouhými dojezdovými vzdálenostmi autodomíchávačů, byl do betonů pro udržení konzistence spolu se superplastifikátorem použit speciální polymer typu slump keeper. Tento polymer zajišťuje udržení konzistence po požadovanou dobu bez použití standardních zpomalovačů betonu.

Závěr

Dobré zkušenosti z prvních realizací vyústily v dlouholetou spolupráci se společností Terraform GmbH při stavbách těchto technologicky zajímavých staveb. Při použití betonů s nízkým vývojem hydratačního tepla je velmi nutná technologická kázeň, kterou jak na betonárnách, tak na stavbě zajišťovala společnost Betotech pobočka Ostrava. Dle vyjádření zhotovitele se na severní Moravě plánují další stavby těchto ekologicky čistých zdrojů energie, neboť tam jsou příznivé větrné podmínky a řídká zástavba.

Autoři

USE OF CONCRETE WITH A LOW HEAT OF HYDRATION FOR THE CONSTRUCTION OF WIND TURBINE FOUNDATIONS

Renewable energy sources are and will remain an integral part of the Czech Republic’s energy mix. In addition to hydro-electric power plants, wind power projects are also interesting from a “concrete” point of view. As these are substantial structures, the design of the concrete mix must be handled with particular care. In this article, several wind power plants constructed between 2018 and 2023 in Central and Northern Moravia are presented in detail.


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Měření hydratačního tepla cementu

Článek popisuje izotermní kalorimetrickou zkoušku cementu, která se používá ke stanovení vývoje hydratačního tepla cementu a navíc poskytuje i cenné informace o rychlosti a mechanismu hydratace konkrétního cementu. V článku jsou kromě postupu zkoušky prezentovány a komentovány...
1/2020 Pozemní stavby | 15. 2. 2020 | Věda a výzkum

Stanovení dob tuhnutí cementové kaše pomocí ultrazvukové impulsové metody

Sledováním počátečních fází tuhnutí a tvrdnutí cementových kompozitů se zabývá celá řada zkušebních metod. Nejznámější a nejpoužívanější je tzv. Vicatova metoda. Asi největší nevýhodou této metody je její invazivní charakter, který může způsobovat vysokou variabilitu výsledků...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Betonové vozovky

Rychletvrdnoucí beton pro sanaci cementobetonových ploch

Opravy přistávacích a vzletových drah, pojezdových drah a odstavných ploch letišť je nutné provádět s minimálním dopadem na samotný letištní provoz. V takových případech se během posledních 15 let osvědčilo použití nové generace rychletvrdnoucích betonů. V článku je blíže pops...