Vliv hydratace a vysychání na vznik trhlin v cementobetonových krytech

Článek se zabývá mechanismem vzniku viditelných trhlin v cementobetonových krytech (CBK) jako důsledku spojování neviditelných trhlin v mikrostruktuře během hydratace a vysychání. Zkoušky na smršťujících prstencích potvrdily příznivý účinek zpomalené reaktivity cementu. Termo-hygro-mechanický model desky CBK prokázal, že ze všech běžných zatěžovacích stavů vede vysychání k největším tahovým napětím a volba houževnatých materiálů s pomalou hydratací je tak pro eliminaci viditelných povrchových trhlin klíčová.

Příčiny vzniku trhlin

Návrhové období cementobetonových krytů (CBK) se standardně pohybuje mezi 20 až 40 lety, a to v závislosti na podmínkách a zkušenostech jednotlivých zemí. Rakousko běžně uvažuje 30 let, Německo 30 let, Švýcarsko ≥ 20 let, Francie 30 let, Holandsko 30 až 40 let, ČR 25 let, USA 20 let [1]. Životnost CBK se za předpokladu běžné údržby a oprav očekává minimálně v délce návrhového období. Existuje celá řada CBK, které dosáhly životnosti přes 50 let, např. úseky dálnice A1 mezi Vídní a Salzburgem, E40 z Bruselu do Liège či západní úsek dálnice A18 v Polsku v délce 54 km. Při modernizaci D1 na úseku Mirošovice – Kývalka dosáhlo mnoho úseků životnosti přes 40 let, přičemž životnost mohla být i vyšší, kdyby se zde nenacházela asfaltová mezivrstva, která vedla k vytváření schůdků. Vznik trhlin v CBK je jednou z hlavních příčin jejich degradace, jež vede ke snížené životnosti.

Příklad vzniku trhlin na dálnici D1 km 237,4; stáří krytu 17 let

Pro účely mapování stavu povrchových trhlin byla zavedena metodika na základě laserového skenování LCMS (laser crack measurement system). Celková délka pasportovaných úseků s CBK činí dnes okolo 900 pruhokilometrů, což představuje přibližně polovinu CBK v ČR. Měřicí vozidlo pořizuje snímky CBK, které jsou dále strojově vyhodnocovány z hlediska stavu povrchových trhlin. Pro vyhodnocení se používá stupnice:

 • 0 – úsek bez viditelných trhlin,
 • 1 – patrné vlasové trhlinky,
 • 2 – trhliny do šíře cca 0,4 mm stále bez rozpadu betonu,
 • 3 – viditelný rozpad betonu, zejména v okolí spár.

V roce 2017 byla provedena analýza povrchových trhlin vzhledem k stáří CBK. Výsledky ukazují, že 75 % povrchů CBK vykazuje viditelné trhliny po 15 letech používání a s dalším stárnutím krytů se stav dále zhoršuje [1].

Povrchové trhliny CBK s ohledem na jejich stáří

Vznik trhlin má mnoho příčin, hlavní mechanismy jsou uvedeny na následujícím obr. [2]. Z hlediska životnosti CBK jsou nejhorší trhliny, které se projeví až po raném tvrdnutí betonu, neboť k jejich viditelným projevům dochází i několik let po betonáži. Tento příspěvek se zaměřuje na objemové deformace betonu, konkrétně na autogenní smrštění a smrštění od vysychání, jako na hlavní příčiny vzniku trhlin na CBK.

Příčiny vzniku trhlin a charakteristická doba jejich výskytu na CBK [2]

Alkalicko-křemičité reakci (ASR) [3] včetně způsobu její eliminace [4] bylo v ČR věnováno mnoho pozornosti a dnes se ukazuje, že byl její vliv přeceňován. V letech 2017 a 2018 byla dle německé metodiky zkoušení TP B‑StB AKR-Potenzial and Dauerhaftig­keit von Beton provedena série testů na ASR, během nichž byla měřena expanze betonových jader v cyklech ‑30 °C ÷ +60 °C při postupné saturaci a vysychání. Na pěti úsecích českých dálnic, u nichž bylo podezření na ASR, byly provedeny vývrty, které byly testovány na Bauhaus-Universität Weimar [5]. Výsledky ukázaly, že se ASR nalezla pouze v lehké formě na D5 a ve velmi malém, až žádném rozsahu na ostatních úsecích. Tím byl experimentálně prokázán minimální příspěvek ASR ke vzniku povrchových trhlin v CBK v ČR, byť v historii existovaly zasažené úseky např. na dálnici D11. Dalším argumentem potvrzujícím malý příspěvek ASR ke vzniku trhlin je expanze, ke které během ASR nutně dochází a která by znamenala uzavírání kontrakčních spár a vystřelování desek, jež se však dělo pouze na několika úsecích a v součinnosti s dalšími faktory.

Tlak na rychlost výstavby v posledních desetiletích způsobil, že v současnosti používané cementy mají vyšší reaktivitu a jemnost mletí [6]. Tento trend se promítl i do výstavby českých cementobetonových vozovek [7]. Žádný z dnešních běžných testů cementů a betonů nepostihuje vliv vysychání na vznik trhlin, neboť vzorek by musel vysychat minimálně několik měsíců. Toto chování však dobře vystihují nenormové testy na smršťujících prstencích [7]. Výsledky ukazují, že pouze 2 z 10 komerčně vyráběných a testovaných cementů vyhovují nenormovému požadavku na odolnost cementů proti vzniku trhlin od vysychání [7]. Pokud se upraví jemnost mletí, pak kritériu s použitím standardních současných technologií výroby vyhovuje 10 z 15 cementů [7]. Je tedy čistě otázkou preferencí, zda mírně zpomalit rychlost náběhu pevností a tempo výstavby, či předčasně vyvářet trhliny, které jsou zdrojem zkrácené životnosti. Na nebezpečí rychlých náběhů pevnosti u silničních cementů a jejich náchylnost k trhlinkování upozornil již v roce 1961 R. Bárta [8] a později i další autoři [9].

Objemové deformace

Celkové přetvoření v materiálovém bodě ε lze přibližně rozložit na jednotlivé příspěvky:

kde εve je viskoelastická deformace, εscr rozetřená deformace od trhlin, εas autogenní smrštění a εds smrštění od vysychání. Při dokonale omezeném makroskopickém smrštění je ε = 0 a nenulové εas nebo εds tak vedou ke vzniku εve a εscr. Při pomalých objemových deformacích (pomalé vysychání či pomalá hydratace cementu) dominuje viskoelastická deformace εve, která vede k relaxaci napětí. Při rychlé objemové deformaci je naopak relaxace nižší a dominuje vznik trhlin εscr. Pro eliminaci trhlin je proto nutné zpomalit nárůst εas nebo εds a podpořit relaxaci napětí pomocí εve. Nalezení správného vodního součinitele je umění, neboť jeho zvýšení způsobí obecně nárůst εve, snížení pevnosti pro indukci εscr, snížení εas a zvýšení εds.

Ať už trhliny charakterizované εscr vznikly jakýmkoliv způsobem, jejich růst je stabilní pouze do jejich určité délky [10]. Pro paralelní trhliny podmínka stability vyžaduje, že se každá n-tá trhlina později uzavře a že se šířka jiné rostoucí trhliny naopak zvětší. Tímto mechanismem se neviditelné trhliny stávají viditelnými. Podmínkou růstu je hnací síla, kterou může být cyklická změna teploty či změna relativní vlhkosti. K podobným závěrům dospěl v roce 1994 K. Mehta, který popsal přechod nespojitých trhlin do spojitých v souvislosti s rozpadem betonu [11]. Trhliny vzniklé kvůli autogennímu smrštění či vysychání tak představují zárodky budoucích viditelných trhlin, jež jsou ve finále odpovědny za makroskopický rozpad betonu. Experimentálně byla tato hypotéza potvrzena na testech 104 panelů vyrobených z 28 cementů s různou reaktivitou, jež probíhaly 53 let. Menší povrchové trhliny panelů korelovaly s nižší reaktivitou cementů [9].

Autogenní smrštění

Autogenní smrštění je makroskopické smrštění v zapečetěných podmínkách, kde nedochází k transportu vody mimo vzorek. Vlivem hydratace dochází k vyprazdňování kapilárních pórů a vzniku menisků. Např. pro vodní součinitel 0,5 je po 90 dnech relativní vlhkost cca 0,96, póry mající poloměr větší než 100 nm jsou prázdné a ve vodě vzniká kapilární napětí 1,4 MPa [12]. Při dalším snižování vodního součinitele kapilární napětí podstatně roste a s tím i autogenní smrštění. Charakteristický průběh chemického smrštění a autogenního smrštění pro cementovou pastu zobrazuje graf na následujícím obr., kde je deformace pro ilustraci vyjádřena jako délková [13]. Krátce po konci tuhnutí dojde vlivem tuhé mikrostruktury k oddělení obou částí deformace a autogenní smrštění je podstatně menší než chemické. Maximální hodnota chemického smrštění je okolo 9 % objemu pro plnou hydrataci C3S, přepočet na lineární smrštění tak vychází okolo 30 mm/​​m. Rozdíl obou křivek je deformace, která je přenášena mikrostrukturou cementové pasty a nutně vede ke vzniku napětí.

Charakteristický průběh chemického a autogenního smrštění na cementové pastě, vodní součinitel 0,40 – 0,45

Účinek napětí na vznik trhlin se podařilo prokázat na zapečetěných maltách, které byly podrobeny nedestruktivnímu 3D snímkování pomocí rentgenového mikrotomografu s rozlišením 1,5 µm na Ústavu teoretické a aplikované mechaniky AV ČR v Telči. Z obrazů se podařilo získat prostorové rozložení pórů a trhlin. Maximální délka trhlin je v řádu 0,1 až 1 mm a jejich šířka do 20 µm [14]. Trhliny vznikají zejména v důsledku omezení deformace zrny písku a zůstávají nespojité.

Rentgenová 3D mikrotomografie malt v zapečetěném prostředí, modrá barva značí vzduchové póry, oranžová neviditelné trhliny

Smrštění při vysychání

Hnacím mechanismem smrštění při vysychání je úbytek vodní páry ze vzorku. Smrštění na úrovni mate­riálového bodu lze přibližně popsat rovnicí:

kde εds je smrštění od vysychání, ksh součinitel smrštění a h relativní vlhkost. Růst trhlin může být zobrazen na mezoskopickém modelu betonu, kdy byla buňka o rozměru 50 × 50 mm vystavena vysychání vrchního povrchu od 50% relativní vlhkosti vzduchu a čas vysychání dosáhl 19 h. Trhliny mají v modelu šířku do 1 μm přes konečný prvek, při jejich spojení vznikají trhliny šířky až desítky μm. Nejvíce trhlin vzniká na povrchu, kde je největší gradient vlhkosti. Trhliny jsou hluboké cca 10 mm, další růst do hloubky je velmi malý díky nižšímu gradientu relativní vlhkosti a zvětšení viskoelastické části deformace εve.

Mesoskopický model betonu 50 × 50 mm a vznik trhlin při vysychání:
profil relativní vlhkosti od povrchového vysychání (vlevo), vznik trhlin (vpravo)

Testy na smršťujících prstencích

Odolnost pojiv proti vzniku trhlin od autogenního smršťování a vysychání zachycuje test na smršťujících prstencích [7]. Kromě kalorimetrických měření reaktivitu dobře popisuje nárůst pevností dle ČSN EN 196 – 1. Pro ilustraci je zachyceno chování čtyř vybraných silničních cementů:

 • CEM I 42,5 R(sc) Mokrá jako standardní silniční cement používaný během posledních desetiletí v ČR na CBK, jemnost mletí 306 m2/​​kg,
 • CEM I 42,5 N Mokrá se sníženou jemností mletí na 256 m2/​​kg. Tento speciální cement byl vyroben během kratší doby mletí,
 • směsný cement 75 % CEM I 42,5 R(sc) + 25 % mleté granulované vysokopecní strusky SMŠ 400. Jemnost mletí směsného cementu je 330 m2/​​kg. Toto směsné pojivo bylo experimentálně použito na stavbu téměř 9km úseku dálnice D1 Přerov – Lipník nad Bečvou,
 • CEM I 32,5 R Maloměřice (označen SC70), který byl používán pro výstavbu krytů v letech 1970 až 1996 a ze kterého byl zhotoven i původní CBK dálnice D1 Praha – Brno. Udávaná jemnost mletí byla 321 m2/​​kg, používal se mokrý proces výroby a neselektivní mletí v kulových mlýnech, které dává jinou křivku rozdělení velikosti částic a odlišnou reaktivitu při srovnání s dnešními cementy.
 • Zkoušky na smršťujících prstencích prokázaly, že pomalejší nárůst pevnosti vede k delšímu času porušení prstence. Referenční cement CEM I 42,5 R(sc) Mokrá vykázal prasknutí prstence po 30 dnech, ostatní cementy po více než 56 dnech. Obecně tak platí, že čím nižší je jemnost mletí, tím je vyšší odolnost cementů/​​malt/​​betonů vůči vzniku trhlin při vysychání [7]. Vysvětlení je takové, že cementy s nízkou reaktivitou vytvářejí méně trhlin během autogenního smrštění a vykazují vyšší dotvarování, které pomáhá relaxaci napětí při následném vysychání. Zpomalování reaktivity cementů má svoje omezení i zdola, např. CEM III/B 32,5N LH/SR Mokrá vykazuje již příliš nízkou počáteční pevnost a doba porušení prstence je pouze 5 dní.
Nárůsty pevností vybraných silničních cementů – pevnost v tlaku

Nárůsty pevností vybraných silničních cementů – pevnost v tahu za ohybu

Termo-hygro-mechanický model desky CBK

Pro interpretaci vlivu objemových deformací betonu v kombinaci s teplotou a kolovým zatížením na životnost CBK je využit sdružený termo-hygro-mechanický model implementovaný v programu OOFEM. Tento model je validován na základě dlouhodobého monitoringu na pilotním úseku D1 [15]. V článku jsou dále ukázány tři různé úlohy zatížení desky CBK:

 • zatížení dopravou (mechanická úloha),
 • zatížení teplotními cykly (termo-mechanická úloha),
 • zatížení vysycháním (hygro-mechanická úloha).

Zatížení dopravou

Mechanický model uvažuje cementobetonovou desku jako diskretizované 3D kontinuum s viskoelastickým materiálem MPS (microprestress-solidification theory) a podkladní systém jako Winkler – Pasternakovo podloží s parametry c1 = 70 MNm-3c2 = 60 MNm-1. Mezi deskou a podkladním systémem jsou vloženy 1D kontaktní prvky, které umožňují separaci desky od podloží.

Zatížení dopravou obecně způsobuje tahové napětí na spodním povrchu desky vozovky, které se nachází pod umístěnou nápravou. Kolové zatížení je reprezentováno svislou silou 50 kN a pro vyvolání maximálního tahového napětí na horním povrchu je zatížení umístěno do rohů desky. Na povrchu vozovky tak vzniká hlavní tahové napětí σ1 = 0,40 MPa.

Deformovaný tvar a první hlavní napětí od zatížení dopravou

Zatížení teplotními cykly

Úloha nestacionárního vedení tepla je formulována jako:

kde q je teplotní tok, T teplotní pole, ρ objemová hmotnost a cv tepelná kapacita. Teplota v desce je nejvíce ovlivněna teplotou okolního vzduchu a osluněním. Pro zjednodušení se uvažují cyklické funkce s následujícími parametry:

teplota vzduchu osciluje mezi 15 až 35 °C se střední hodnotou 25 °C,

sluneční tepelný tok má amplitudu 700 W/​​m2.

Změna teplot v průběhu charakteristického letního dne způsobuje tahové napětí – v noci vzniká na horním povrchu desky (způsobuje nadzdvižení rohů desky vozovky) a ve dne na spodním povrchu desky (způsobuje nadzdvižení středu desky). Největší tahové napětí σ1 = 1,82 MPa vzniká ve 2:00 h v noci na povrchu vozovky.

Deformovaný tvar a první hlavní napětí od teplotního zatížení v noci

Dlouhodobé vysychání desky

Nelineární model transportu vlhkosti popisuje následující bilanční rovnice:

kde je bezrozměrná relativní vlhkost, k(h) = ∂w/∂h [kg/​​m3] kapacita vlhkosti (v případě lineární sorpční izotermy je tato kapacita konstantní k(h)=k1) a c(h) vlhkostní permeabilita, např. dle vztahu Bažant – Najjar [16]. Okrajové podmínky a výsledný vlhkostní profil po ukončení vysychání jsou stanoveny na základě měření staré desky z modernizované D1. Profil relativní vlhkosti je takřka lineární, na horním povrchu desky je relativní vlhkost 65 % a na spodním 80 %, což jsou zároveň okrajové podmínky modelu transportu vlhkosti. Doba vysychání dle modelu vychází okolo 30 let.

Vysychání způsobuje největší tahové napětí na horním povrchu CBK v době 60 až 100 dní po betonáži. S postupem procesu vysychání se povrch následně pomalu dostává do tlaku a tažený je naopak střed desky. Typická deformace desky pro tento zatěžovací mód jsou zvednuté rohy. Maximální hodnota tahového napětí je σ1 = 3,53 MPa. Hodnoty hlavního napětí σ1 a maximálního tahového napětí σx, resp. σy, na povrchu jsou vzhledem k povaze napjatosti prakticky totožné.

Profil relativní vlhkosti a napětí σx v desce CBK
Deformovaný tvar a první hlavní napětí od vysychání

Kombinace zatížení

Pro přibližný výpočet maximálního napětí lze použít princip superpozice, byť se jedná o slabě geometricky nelineární úlohy. Maximální hodnoty tahového napětí σ1 = 0,4 + 1,82 + 3,53 = 5,75 MPa je dosaženo ve 2:00 h v noci po 60 dnech od betonáže při kolovém zatížení desky v rozích. Návrhový předpis TP 170 [17] dominantní napětí od vysychání zanedbává, čímž dochází k iluzi nízkých napětí od nápravy a teploty. Ke zmenšení účinků vysychání je třeba vybrat cement odolný proti vzniku trhlin, např. pomocí zkoušek na smršťujících prstencích. I v tomto případě dojde ke vzniku malých trhlin, houževnatost betonu musí být dostatečná na to, aby zabránila nestabilnímu růstu trhlin.

Závěr

Tlak na rychlost výstavby v uplynulých desetiletích způsobil, že dnešní cementy používané pro výstavbu cementobetonových krytů mají oproti dřívějším cementům příliš vysokou reaktivitu. Výsledkem jsou neviditelné trhlinky v celém objemu betonu. Ty se vlivem cyklických změn vlhkosti a teploty spojují do trhlin viditelných a jsou dle našeho názoru jednou z příčin povrchových trhlin po 10 až 15 letech provozu CBK.

Testy na smršťujících prstencích dobře postihují kombinaci autogenního smrštění a smrštění od vysychání. Výsledky ukazují, že pouze třídy cementů 32,5 R a 42,5 N splňují dobu porušení prstence přes 40 dnů, která je brána jako kritérium odolnosti proti vzniku trhlin [7].

Tlak na snižování uhlíkové stopy při výrobě cementů přináší na trh nové, výrazně jiné typy cementů, než byly dosud standardně vyráběny a po­užívány. Jedná se o cementy s velkým obsahem příměsí, příp. i s jejich kombinacemi. Pro použití do betonů pro CBK je třeba nové typy cementů důsledně ověřit, čímž se zabývá projekt podporovaný Ředitelstvím silnic a dálnic ČR.

Sdružený termo-hygro-mechanický model desky cementobetonového krytu ukazuje, že největší hlavní tahové napětí σ1 = 3,53 MPa vzniká při jejím vysychání. V kombinaci s kolovým zatížením a teplotními účinky nutně dochází ke vzniku trhlin, které lze omezit použitím cementů s pomalými náběhy pevností a houževnatým návrhem betonu.

Literatura

[1]    HLAVATÝ, J., ŠMILAUER, V., SLÁNSKÝ, B., DVOŘÁK, R. Opatření k prodloužení životnosti cementobetonových krytů vozovek – část I. Silniční obzor. 2019, roč. 80, č. 6, s.164 – 168.

[2]    KHAN, A. et al. Control of Cracking in Concrete: State of the Art. Transportation Research Circular E‑C107. Technical report. Washington, DC: Transportation Research Board, 2006.

[3]    HROMÁDKO, J. Příčiny střechovitého zdvihu betonových desek krytu vozovky dálnic v ČR od roku 2010. Beton TKS. 2014, roč. 14, č. 2, s. 42 – 52.

[4]    PERTOLD, Z. et al. Alkalicko-křemičitá reakce v České republice a možnosti její eliminace. Beton TKS. 2014, roč. 14, č. 2, s. 34 – 41.

[5]    SEYFARTH, K., PATZELT, M. Stanovení ASR na vybraných úsecích českých dálnic. Nepublikovaná přednáška. ŘSD Praha, 9. 10. 2018.

[6]    BHATTY, J., TENNIS, P. U. S. and Canadian Cement Characteristics: 2004. Technical report. Skokie, Illinois: Portland Cement Association, 2008.

[7]    ŠMILAUER, V., REITERMAN, P., SCHOŘÍK, P. Odolnost cementů vůči tvorbě trhlinek během vysychání. Beton TKS. 2022, roč., 22, č. 1, s. 64 – 67.

[8]    BÁRTA, R. Chemie a technologie cementu. Praha: Nakladatelství ČSAV, 1961.

[9]    BURROWS, R. W. The Visible and Invisible Cracking of Concrete. ACI International. 1998.

[10]  BAŽANT, Z., OHTSUBO, H., AOH, K. Stability and post-critical growth of a system of cooling or shrinkage cracks. Construction and Building Materials. 1979, Vol. 15, No. 5, pp. 443 – 456.

[11]  MEHTA, P. K. Concrete Technology at the Crossroads – Problems and Opportunities. Concrete Technology Past, Present and Future, SP-144. P. 1 – 31. Detroit: ACI, 1994.

[12]  JIANG, Z., SUN, Z., WANG, P. Autogenous Relative Humidity Change and Autogenous Shrinkage of High-Performance Cement Pastes. Cement and Concrete Research. 2005, Vol. 35, No. 8, pp. 1539 – 1545.

[13]  ŠMILAUER, V., VESELÝ, J., SLÁNSKÝ, B., VYSLOUŽIL, L., ŠEVČÍK, R. Trvanlivost cementobetonových krytů – vznik trhlin jako důsledek hydratace a vysychání. In: Sborník konference Betonové vozovky 2022. 2022.

[14]  ŠEVČÍK, R., ADÁMKOVÁ, I., VOPÁLENSKÝ, M., VIANI, A. The visualization of microcracks in aged cement mortar using tomography. In: Conference Proceedings of International Conference on Numerical Analysis and Applied Mathematics 2022.

[15]  SLÁNSKÝ, B., VYSLOUŽIL, L., ŠMILAUER, V., VESELÝ, J. Opatření pro vyšší životnost CBK – výsledky pilotního projektu. In: Sborník konference Betonové vozovky 2020. 2020, s. 32 – 47.

[16]  BAŽANT, Z. P., NAJJAR, L. J. Nonlinear water diffusion in nonsaturated concrete. Matériaux et Construction. 1972, pp. 3 – 20.

[17]  TP 170. Navrhování vozovek pozemních komunikací. Praha: MD ČR, 2004 (ve znění pozdějších dodatků).

 

Tento příspěvek vznikl za podpory grantu GAČR 21 – 03118S s názvem Termo-hygro-mechanický model betonových vozovek.

Autoři

EFFECTS OF HYDRATION AND DRYING OUT ON CRACK FORMATION IN CONCRETE PAVEMENTS

The article deals with the mechanism of the formation of visible cracks in concrete pavements by a coalescement of invisible microstructural cracks during hydration and drying. Ring shrinkage tests confirmed the beneficial role of cement of a slow reactivity. A thermo-hygro-mechanical model of a concrete pavement slab has shown that the drying out process generates the greatest tensile stresses of all in the loading cases considered. The selection of tough materials with a slow hydration is therefore the key to the elimination of visible surface cracking.


Související články

1/2022 Technologie | 10. 3. 2022 | Věda a výzkum

Odolnost cementů vůči tvorbě trhlinek během vysychání

Smršťování cementové pasty během vysychání často způsobuje vznik viditelných povrchových trhlinek, které negativně ovlivňují životnost konstrukce. Experimenty ukazují, že cementy s pomalými náběhy pevností jsou vůči vzniku trhlinek během vysychání odolnější. V příspěvku jsou p...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie, Betonové vozovky

Whitetopping a ultratenký whitetopping v ČR

Whitetopping je technologie oprav dopravních ploch a vozovek pomocí tenké betonové vrstvy, přičemž jsou v maximální možné míře zachovány stávající vrstvy vozovky a je využita jejich zbytková únosnost.  V ČR byla tato technologie poprvé použita na opravy dvou dálničních odpočív...
1/2023 Betonové vozovky | 13. 3. 2023 | Materiály a technologie

Zkušenosti z modernizace dálnice D1 z pohledu Ředitelství silnic a dálnic ČR

Dálnice D1 je nejdůležitější a také nejvytíženější dopravní tepna na území České republiky mezi dvěma největšími městy Brnem a Prahou. Modernizace této dálnice probíhala od Mirošovic (exit 21) po Kývalku (exit 182) a stala se největším a nejdražším projektem, který kdy Ředitel...